Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tvo 4/2017Usnesení NS ze dne 16.02.2017

HeslaZajištění nároku poškozeného
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:11.TVO.4.2017.1
Dotčené předpisy

§ 148 odst. 1 písm. c) tr. ř.


přidejte vlastní popisek

11 Tvo 4/2017-17

USNESENÍ

Nejvyšší soud v neveřejném zasedání konaném dne 16. 2. 2017 rozhodl o stížnosti obv. R. H., a Ing. P. M., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 12. 2016, sp. zn. 9 To 93/2016 (ve znění opravného usnesení ze dne 27. 12. 2016), takto:

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. se stížnosti obou obviněných jako o nedůvodné zamítají.

Odůvodnění:

1. Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 12. 2016, sp. zn. 9 To 93/2016, ve znění usnesení téhož soudu ze dne 27. 12. 2016, sp. zn. 9 To 93/2016, bylo v trestní věci obv. R. H. a obv. Ing. P. M. na návrh státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové rozhodnuto tak, že:

podle § 47 odst. 1 tr. ř. se nárok poškozené společnosti Sněžka, výrobní družstvo Náchod, IČ 00030066 se sídlem Jugoslávská 260, Náchod, na náhradu škody, zajišťuje z majetku obv. Ing. P. M. tak, že se zajišťují:

· peněžní prostředky na běžném účtu č. ..., vedeném v měně CZK u AIR Bank a.s., IČ 29045371, se sídlem Hráského 2231/25, 148 00, Praha 11,

· peněžní prostředky na běžném účtu č. ..., vedeném v měně CZK u Komerční banky, a.s., IČ 45317054, se sídlem Na Příkopě 33, č.p. 969, 114 07 Praha 1,

· peněžní prostředky na účtu stavebního spoření č. ... a č. ..., vedených Modrou pyramidou stavební spořitelnou, a.s., IČ 60192852, se sídlem Bělehradská 128/222, 120 21 Praha 2,

· peněžní prostředky penzijního připojištění se státním příspěvkem, vedené na základě smlouvy č. ... u AXA penzijní společnost, a.s., IČ 61859818, se sídlem Úzká 488/8, 602 00 Brno,

jakož i peněžní prostředky dodatečně došlé na tyto účty, vč. příslušenství, a to až do částky 5.662.900 Kč, a dále

· Nemovitosti uvedené na listu vlastnictví ... vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrálním pracovištěm Šumperk pro katastrální území R., obec ... R., okres CZ0715 Šumperk, a to: parcela ... - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: R., č.p. ..., rodinný dům, parcela ... - orná půda, parcela ... - orná půda.

Z majetku obv. R. H. se zajišťují:

· peněžní prostředky na běžném účtu číslo ... vedeném v měně CZK u Komerční banky, a.s., IČ 45317054, se sídlem Na Příkopě 33, č.p. 969, 114 07 Praha 1,

· peněžní prostředky penzijního připojištění se státním příspěvkem, vedené na základě smlouvy číslo ... u Penzijní společnosti České pojišťovny, a.s., IČ 61858692, se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4,

jakož i peněžní prostředky dodatečně došlé na tyto účty, včetně příslušenství, a to až do částky 5.662.900 Kč.

Vrchní soud podle § 47 odst. 1 tr. ř. také oběma obviněným zakázal s výše uvedeným majetkem nakládat, převádět na jiného nebo jej jinak zatížit, záměrně poškozovat nebo ničit.

2. Předseda senátu Vrchního soudu v Praze usnesením sp. zn. 9 To 93/2016 ze dne 27. 12. 2016, opravil chybně uvedený kód banky u účtu obv. Ing. P. M. Správné znění čísla účtu je: .... To má význam z hlediska běhu lhůty.

3. Pro úplnost je třeba dodat, že proti rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. 8. 2016, sp. zn. 7 T 4/2016 podali odvolání státní zástupce i oba obvinění. Na jejich základě Vrchní soud v Praze dne 4. 1. 2017 rozhodl tak, že:

I. Z podnětu odvolání státního zástupce byl podle § 258 odst. 1 písm. e), odst. 2 tr. ř. napadený rozsudek ve výroku o trestu u obou obviněných zrušen.

II. Podle § 259 odst. 3 tr. ř. byli obv. R. H. a Ing. P. M. při nezměněném výroku o vině zvlášť závažným zločinem zpronevěry podle § 206 odst. 1 odst. 5 písm. a) tr. zákoníku a výroku o náhradě škody, shodně odsouzeni podle § 206 odst. 5 tr. zákoníku, za použití § 58 odst. 1 tr. zákoníku, k trestu odnětí svobody v trvání 3 (tří) let, přičemž výkon uloženého trestu byl oběma obviněným podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 5 (pěti) let. Současně bylo oběma obviněným uloženo, aby podle svých sil nahradili škodu, kterou trestným činem způsobili. Také podle § 73 odst. 1 tr. zákoníku byl oběma obviněným uložen trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu a prokury v obchodních společnostech, a to na dobu 5 (pěti) let. Podle § 67 odst. 1 tr. zákoníku a § 68 odst. 1, 3 tr. zákoníku bylo každému z obviněných uložen peněžitý trest v rozsahu 200 denních sazeb, přičemž jedna denní sazba činí 500 Kč, tj. v celkové výměře 100.000,- Kč. Pro případ, že by tento trest nebyl ve stanovené lhůtě vykonán, Vrchní soud v Praze stanovil náhradní trest odnětí svobody v trvání 7 (sedmi) měsíců.

III. Podle § 256 tr. ř. bylo odvolání obv. R. H. a Ing. P. M. zamítnuto.

4. Výroků o vině a náhradě škody z rozsudku soudu I. stupně se zrušující rozhodnutí Vrchního soudu v Praze nedotklo a tyto zůstaly nezměněné. Tím byla obviněným uložena povinnost uhradit společně a nerozdílně škodu poškozené společnosti, a to v částce 5.662.900 Kč. Se zbytkem nároku byla poškozená společnost odkázána na řízení ve věcech občanskoprávních.

5. Oba obvinění napadli usnesení Vrchního soudu v Praze o zajištění nároku poškozeného podle § 47 tr. ř. stížností. Tou usilovali o to, aby z jejich majetku nebyl zajištěn nárok na náhradu škody poškozené společnosti. Ani jeden z obviněných však svoji stížnost nijak neodůvodnil. Na základě těchto stížností Nejvyšší soud přezkoumal napadené usnesení a dospěl k závěru, že stížnosti obviněných nejsou důvodné.

6. Z ust. § 47 odst. 1 tr. ř. plyne, že pokud byla trestným činem poškozenému způsobena škoda či nemajetková újma (nebo pokud získal obviněný takovým činem na úkor poškozeného bezdůvodné obohacení), lze nárok poškozeného až do výše vzniklé škody zajistit z majetku obviněného.

7. V projednávaném případě se jedná o škodu ve výši 5.662.900 Kč, a právě do výše této částky má poškozený právo soud (a v přípravném řízení státní zástupce) zajistit svůj zákonný nárok.

8. Vrchní soud svým rozhodnutím zcela správně dospěl k závěru, že k zajištění nároku poškozené společnosti Sněžka, výrobní družstvo Náchod, bylo nutné zajistit majetek obou obviněných. Proto svým rozsudkem ze dne 20. 12. 2016, sp. zn. 9 To 93/2016, v souladu s § 47 odst. 1 tr. ř. rozhodl, že se nárok poškozené společnosti zajišťuje z majetku obou obviněných.

9. Majetkem obviněného se rozumí souhrn všech majetkových hodnot, které mu patří a které zahrnují finanční prostředky vedené na účtech, věci nemovité i movité, pohledávky a další penězi ocenitelné hodnoty, které patří obviněnému.

10. Konkrétně byl nárok poškozené společnosti zajištěn z majetku obv. R. H., přičemž zahrnul finanční prostředky, které měl uloženy na běžném účtu vedeném u Komerční banky a u Penzijní společnosti České pojišťovny, a.s. Zajištění se rovněž vztahuje i na prostředky dodatečně došlé na tyto účty, až do výše dlužné částky.

11. Majetek obv. Ing. P. M., na který se vztahuje nárok poškozeného, zahrnul mimo peněžních prostředků uložených na peněžních účtech u Air Bank a Komerční banky, také prostředky, které měl jmenovaný uloženy u Modré pyramidy a u AXA penzijní společnosti, a.s., včetně prostředků dodatečně došlých na tyto účty. Mimo to však zahrnul i nemovitosti vedené na listu vlastnictví ... vedené Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrálním pracovištěm Šumperk, pro katastrální území R.

12. Rozsah zajištěného majetku, jak vyplývá z usnesení Vrchního soudu v Praze, odpovídá přiznanému nároku na náhradu škody. V obou případech byl rozsah zajištění majetku stanoven až do částky 5.662.900 Kč, tedy s ohledem na výši škody, jak byla stanovena rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. 8. 2016, sp. zn. 7 T 4/2016. Pokud jde o důvod vedoucí k rozhodnutí o zajištění majetku poškozeného, Nejvyšší soud se ztotožňuje argumentací Vrchního soudu uváděnou zejména na s. 4 jeho usnesení, a pro stručnost na ni odkazuje.

13. Současně Nejvyšší soud ověřil, že byla splněna i zákonná podmínka, že reálně existuje důvodná obava, že uspokojení nároku poškozeného na náhradu škody může být obviněnými zmařeno (event. ztíženo) – už jenom proto, že od spáchání předmětného trestného činu uplynula již relativně dlouhá doba, ale oba obvinění neprojevili žádnou snahu nahradit škodu, kterou poškozené společnosti způsobili.

14. Nejvyšší soud po svém přezkumu dospěl k závěru, že Vrchní soud v Praze posoudil daný případ v souladu se zákonem, tím spíš, že za současné situace je v podstatě již o vině a trestu pravomocně rozhodnuto, stejně jako o náhradě škody ve výši 5.662.900 Kč. Protože se Nejvyšší soud s rozhodnutím Vrchního soudu v Praze i s jeho odůvodněním ztotožnil, nemohla se stížnost obv. Ing. P. M. a obv. R. H. setkat s úspěchem. Z tohoto důvodu rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. 2. 2017

JUDr. Stanislav Rizman

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru