Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tvo 26/2004Usnesení NS ze dne 12.07.2004

EcliECLI:CZ:NS:2004:11.TVO.26.2004.1

přidejte vlastní popisek

11 Tvo 26/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 12. 7. 2004 stížnosti obviněných D. Š. a J. P., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 5. 2004, sp. zn. 11 To 50/2004, a rozhodl takto:

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnosti obviněných D. Š. a J. P. zamítají.

Odůvodnění:

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 17. 3. 2004, sp. zn. 10 T 14/03, byl obviněný D. Š. uznán vinným trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 písm. c) tr. zák. a trestným činem zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1 tr. zák. a obviněný J. P. uznán vinným trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 písm. c) tr. zák. a odsouzeni obviněný D. Š. k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání třinácti let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou, a k peněžitému trestu, kdy pro případ, že tento nebude ve stanovené lhůtě vykonán, byl obviněnému stanoven náhradní trest odnětí svobody v délce jednoho roku, a obviněný J. P. k trestu odnětí svobody v délce dvanácti let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněných M. W., T. B. a MUDr. J. Š.

Proti tomuto rozsudku podali obvinění D. Š., J. P. a MUDr. J. Š. odvolání a trestní věc obviněných se v současné době nachází ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 31. 5. 2004, sp. zn. 11 To 50/2004, podle § 71 odst. 7 tr. řádu za použití § 71 odst. 4, 6 tr. řádu ponechal obviněné D. Š. a J. P. z důvodů § 67 písm. a), c) tr. řádu i nadále ve vazbě a podle § 73 odst. 1 písm. b) tr. řádu nepřijal nabídnutý písemný slib obviněného J. P.

Proti tomuto usnesení podali oba obvinění v zákonné lhůtě stížnosti, neboť s ponecháním ve vazbě nesouhlasí a navrhli, aby Nejvyšší soud napadené usnesení zrušil, a aby byli z vazby propuštěni na svobodu. Obviněný J. P. současně nabídl možnost nahrazení jeho vazby některým z institutů, kterými je možné vazbu nahradit, především původně nabídnutý písemný slib.

Nejvyšší soud z podnětu podaných stížností přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Oba obvinění jsou od počátku stíhání vazebně, kdy obviněný D. Š. byl vzat do vazby usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 1. 11. 2002, sp. zn. 43 Nt 361/02, z důvodů § 67 písm. a), b), c) tr. řádu a ze stejných důvodů byl vzat do vazby usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 7. 11. 2002, sp. zn. 43 Nt 361/02, i obviněný J. P. V průběhu dalšího řízení odpadl u obviněných koluzní vazební důvod a v současné době jsou ve vazbě již jen z důvodů § 67 písm. a), c) tr. řádu. O důvodnosti jejich vazby bylo opakovaně rozhodováno, naposledy usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 5. 2004, kterým byli oba ponecháni ve vazbě, neboť u nich byly i nadále shledány důvody vazby útěkové a předstižné, a kterým dále nebyl přijat nabízený písemný slib obviněného J. P. Oba obvinění jsou stíhání pro rozsáhlou, dlouhodobou a organizovanou trestnou činnost, za kterou jim byly zatím nepravomocným rozsudkem soudu prvního stupně uloženy přísné nepodmíněné tresty. Za tohoto stavu je obava z vyhýbání se trestnímu řízení, ať již tím, že by mohli uprchnout, nebo tím, že by se mohli skrývat, stejně jako obava z opakování trestné činnosti, i nadále reálná. Obava z toho, že se obviněný J. P. při pobytu na svobodě bude chovat způsobem předvídaným ustanovením § 67 písm. a), c) tr. řádu, je zejména s ohledem na jeho dosavadní způsob života natolik silná, že ji nelze rozptýlit ani nabízeným písemným slibem obviněného nebo jiným institutem nahrazujícím vazbu. V tomto směru lze odkázat na zdůvodnění všech předchozích rozhodnutí, včetně výroku i odůvodnění napadeného usnesení vrchního soudu. Protože se Nejvyšší soud s tímto rozhodnutím plně ztotožňuje, nemohly se stížnosti obviněných D. Š. a J. P. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Trestní řízení proti obviněným trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti projednávané věci, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. července 2004

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru