Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tvo 21/2014Usnesení NS ze dne 09.04.2015

HeslaŘízení o stížnosti
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:11.TVO.21.2014.1
Dotčené předpisy

§ 148 odst. 1 písm. a) tr. ř.


přidejte vlastní popisek

11 Tvo 21/2014-37

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 9. dubna 2015 o stížnosti A. T., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. 9. 2013, sp. zn. 4 To 62/2012, v trestní věci obviněných Š. M., a R. T., vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 34 T 5/2012, takto:

Podle § 148 odst. 1 písm. a) tr. ř. se stížnost A. T.

zamítá.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 26. 9. 2013, sp. zn. 4 To 62/2012, rozhodl předseda senátu Vrchního soudu v Olomouci tak, že se podle § 131 odst. 1 tr. ř. per analogiam, za použití § 138 tr. ř., opravují písařské chyby a jiné zřejmé nesprávnosti ve výroku usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16. 1. 2013, sp. zn. 4 To 62/2012, spočívající v tom, že se do výroku uvedeného usnesení nově vkládá text „pozemek parc. č. .... (zastavěná plocha a nádvoří)“ a dále se místo textu „přilehlá zahrada na“ uvádí „přilehlý pozemek“ a za slovo „vydávají“ se doplňuje „do vlastnictví“. Toto usnesení vydal předseda senátu Vrchního soudu v Olomouci jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 34 T 5/2012, v níž jím bylo rozhodnuto dne 16. 1. 2013 usnesením podle § 81a tr. ř., za použití § 80 odst. 1 tr. ř., o vydání nemovitostí v obci S., T., okres O., ve vlastnictví A. T. poškozené společnosti M. ELEKTRONIK, s. r. o., a to rodinného domu a hospodářských budov s přilehlým pozemkem.

K vydání tohoto rozhodnutí přistoupil předseda senátu odvolacího soudu s tím, že v usnesení ze dne 16. 1. 2013 jsou obsaženy písařské chyby a jiné zřejmé nesprávnosti, a proto je třeba opravit tyto nesprávnosti, k nimž došlo ve vyhotovení uvedeného usnesení a v jeho opisech tak, aby rozhodnutí bylo ve shodě s jeho vyhlášeným obsahem.

Nejvyšší soud ke stížnosti A. T. usnesením ze dne 21. 11. 2013, sp. zn. 11 Tvo 34/2013, výše označené usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. 9. 2013 podle § 149 odst. 1 tr. ř. zrušil. Toto usnesení Nejvyššího soudu bylo k ústavní stížnosti podané poškozenou společností M. ELEKTRONIK, s. r. o., zrušeno nálezem Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2014, sp. zn. I. ÚS 835/14, a za této procesní situace Nejvyšší soud byl tedy povinen znovu rozhodnout o předmětné stížnosti A. T.

V posuzované věci Vrchního soudu v Olomouci byla ovšem též A. T. podána ústavní stížnost, a to proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2013, sp. zn. 11 Tvo 5/2013, kterým Nejvyšší soud podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. jako nedůvodnou zamítl její stížnost proti výše již citovanému usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16. 1. 2013, sp. zn. 4 To 62/2012, jímž bylo rozhodnuto podle § 81a tr. ř., za použití § 80 odst. 1 tr. ř., o vydání nemovitostí v obci S., T., okres O., ve vlastnictví A. T. poškozené společnosti M. ELEKTRONIK, s. r. o.

Ústavní soud k této ústavní stížnosti A. T. nálezem ze dne 23. 2. 2015, sp. zn. I. ÚS 2307/13, zrušil jak usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2013, sp. zn. 11 Tvo 5/2013, tak usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16. 1. 2013, sp. zn. 4 To 62/2012, a to ve znění opravného usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. 9. 2013, sp. zn. 4 To 62/2012, tedy usnesení, proti němuž směřuje stížnost A. T., o které Nejvyšší soud dosud nerozhodl, když ve věci probíhalo řízení před Ústavním soudem o podané ústavní stížnosti.

Z výše uvedeného je zřejmé, že v současné době nejenže neexistuje „opravované usnesení“ o vydání výše uvedených nemovitostí poškozené společnosti (takže již „není co opravovat“), ale ani stížností A. T. napadené opravné usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. 9. 2013.

Podle § 148 odst. 1 písm. a) tr. ř. platí, že stížnostní soud zamítne podanou stížnost, není-li přípustná.

Stížnost není přípustná též v případech, kdy směřuje proti již neexistujícímu rozhodnutí. K tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 3. 2004, sp. zn. 11 Tdo 245/2004, ze dne 29. 3. 2007, sp. zn. 11 Tdo 239/2007.

Protože v řízení o stížnosti se postupuje podle zásady rozhodování ex nunc, pak za výše popsané procesní situace Nejvyššímu soudu nezbylo, než podanou stížnost A. T. proti již neexistujícímu rozhodnutí podle § 148 odst. 1 písm. a) tr. ř. jako nepřípustnou zamítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. dubna 2015

Předseda senátu

JUDr. Antonín Draštík

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru