Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tvo 17/2007Usnesení NS ze dne 17.07.2007

EcliECLI:CZ:NS:2007:11.TVO.17.2007.1

přidejte vlastní popisek

11 Tvo 17/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 17. 7. 2007 v trestní věci obviněného M. Ch., stížnosti sester obviněného JUDr. M. Ch., LL.M., Ing. A. Č. a M. M. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 5. 2007, sp. zn. 6 To 52/2007, a rozhodl takto:

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnosti sester obviněného JUDr. M. Ch. LL.M., Ing. A. Č. a M. M. zamítají.

Odůvodnění:

U Okresního soudu v Uherském Hradišti je pod sp. zn. 1 T 626/97 vedeno trestní stíhání obviněného M. Ch. pro trestný čin útoku na veřejného činitele podle § 155 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) tr. zák.

Usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 5. 2007, sp. zn. 6 To 52/2007, bylo podle § 30 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto, že předseda senátu Vrchního soudu v Olomouci JUDr. Milan Kaderka a soudci Vrchního soudu v Olomouci JUDr. Jiří Zouhar a JUDr. Miloslav Stankuš nejsou vyloučeni z vykonávání úkonů trestního řízení v trestní věci proti obviněnému M. Ch., která je u Vrchního soudu v Olomouci vedena pod sp. zn. 6 To 52/2007.

Proti tomuto usnesení podaly sestry obviněného JUDr. M. Ch., LL.M., Ing. A. Č. a M. M. stížnosti, v nichž shodně poukazují na to, že předseda senátu Vrchního soudu v Olomouci JUDr. Milan Kaderka, stejně jako ostatní členové senátu JUDr. Jiří Zouhar a JUDr. Miloslav Stankuš opakovaně, tedy i v předchozích svých nezákonných rozhodnutích, svým jednáním zneužili pravomoci veřejného činitele a podrobně rozebírají jakým způsobem, a to nejen u výše uvedených soudců, ale i u dalších osob, jež v trestní věci jejich bratra činili různé úkony trestního řízení. Závěrem navrhují, aby Nejvyšší soud napadené usnesení vrchního soudu zrušil a věc vrátil k novému projednání. Současně uvádějí, že z rozhodování ve věci u Nejvyššího soudu jsou pro podjatost vyloučeni soudci JUDr. Pavel Kučera, JUDr. Stanislav Rizman a JUDr. Antonín Draštík.

Nejvyšší soud podle § 147 odst. 1 tr. řádu z podnětu podaných stížností přezkoumal správnost napadeného výroku i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Podle § 30 odst. 1 tr. řádu je z vykonávání úkonu trestního řízení vyloučen soudce, u něhož lze mít pochybnosti, že pro poměr k projednávané věci nebo k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, k jejich obhájcům, zákonným zástupcům a zmocněncům, nebo pro poměr k jinému orgánu činnému v trestním řízení, nemůže nestranně rozhodovat.

Stěžovatelky považují za vyloučeného z projednání věci bez relevantní argumentace každého, kdo nevyhověl jejich návrhům. Tak je tomu nejen u soudců, kteří u nalézacího soudu rozhodují meritorně, ale i u dalších soudců, kteří rozhodovali z podnětu stěžovatelek o jejich vyloučení i o opravných prostředcích ve věci tohoto vyloučení. Tímto způsobem došlo nakonec i na senát Nejvyššího soudu ve složení předseda senátu JUDr. Pavel Kučera a soudci JUDr. Stanislav Rizman a JUDr. Antonín Draštík. K námitce podjatosti uvedený senát Nejvyššího soudu uvádí, že se ve smyslu § 30 odst. 1 tr. řádu necítí vyloučen z projednání stížností sester obviněného M. Ch., a že je schopen ve věci dál naprosto nestranně rozhodovat. Pokud stejným způsobem k věci přistupuje i senát Vrchního soudu v Olomouci ve složení předseda senátu JUDr. Milan Kaderka a soudci JUDr. Jiří Zouhar a JUDr. Miloslav Stankuš, nemá Nejvyšší soud jako soud druhého stupně žádný důvod o věrohodnosti jejich rozhodnutí pochybovat a neustálé námitky a stížnosti sester obviněného považuje za zcela nedůvodnou kverulaci, která dovedena do konce, by mohla vést k vyloučení všech českých soudů z projednání věci.

Protože nebylo zjištěno nic, co by ohrožovalo nestranné projednání věci, bylo o stížnostech JUDr. M. Ch., LL.M., Ing. A. Č. a M. M. rozhodnuto, jak je ve výroku usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. července 2007

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru