Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tvo 16/2007Usnesení NS ze dne 29.06.2007

EcliECLI:CZ:NS:2007:11.TVO.16.2007.1

přidejte vlastní popisek

11 Tvo 16/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 29. června 2007 stížnost obviněného P. D., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 6. 2007, sp. zn. 7 To 54/2007, a rozhodl takto:

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného P. D. zamítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 18. 4. 2007, sp. zn. 7 T 15/2007, byl obviněný P. D. uznán vinným pokusem trestného činu vraždy podle § 8 odst. 1 k § 219 odst. 1 tr. zák. a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání sedmi a půl roku, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný P. D. odvolání a trestní věc se v době rozhodování o vazbě nachází ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 5. 6. 2007, sp. zn. 7 To 54/2007, podle § 71 odst. 4, 6 tr. řádu ponechal obviněného P. D. z důvodu uvedeného v ustanovení § 67 písm. a) tr. řádu i nadále ve vazbě.

Proti tomuto usnesení podal obviněný P. D. stížnost s tím, že výroková část napadeného usnesení je nesprávná a v rozporu s odůvodněním, jelikož názor soudu, že důvodem pro uvalení vazby je problematický osobní profil obviněného, specifikovaný znaleckými posudky z oboru psychiatrie a psychologie, které vyvolaly obavu, že při propuštění na svobodu by se mohl obviněný chovat způsobem předpokládaným v ust. § 67 písm. a) tr. řádu, není dle obviněného odůvodněním pro výrokovou část napadeného usnesení, ale naopak přisvědčuje jeho návrhu na uložení ochranného léčení při současném propuštění obviněného z vazby, neboť odpovídající zdravotnickou péči není možné při výkonu vazby zajistit.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

O důvodnosti vazby obviněného P. D. bylo v průběhu dosavadního řízení opakovaně rozhodováno, naposledy napadeným usnesením Vrchního soudu v Praze. Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněný uznán vinným závažným trestným činem, za který mu byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody. Zejména s ohledem na uložení tohoto trestu, byť nepravomocného, je obava z vyhýbání se trestnímu řízení, ať již tím, že by mohl uprchnout, nebo tím, že by se mohl skrývat, v době rozhodování o vazbě reálná. Ze shromážděných důkazů je navíc zřejmé, že důvodem pro uvalení vazby byl a je i nadále problematický osobní profil obviněného, specifikovaný znaleckými posudky z oboru psychiatrie a psychologie, které konstatují u obviněného výrazné projevy nestálosti a nezdrženlivosti, z čehož vyplývá i důvodná obava soudu, že po propuštění na svobodu, by se mohl obviněný chovat způsobem předvídaným v ustanovení § 67 písm. a) tr. řádu. Požadavek obviněného, aby vazba byla nahrazena ústavní léčbou pak není před konečným rozhodnutím ve věci reálný, neboť zákonná úprava ochranného léčení předpokládá uložení tohoto druhu ochranného opatření, jako trestněprávního následku trestného činu, po konečném rozhodnutí ve věci a zpravidla je toto ochranné opatření vykonáváno během výkonu trestu odnětí svobody. Ochranné léčení nemůže nahradit zákonem požadovanou možnost dosáhnutí účelu vazby jiným opatřením, jakým je třeba záruka zájmového sdružení občanů nebo důvěryhodné osoby, písemný slib obviněného, dohled probačního úředníka nebo peněžitá záruka. V dalším lze odkázat na zdůvodnění všech předchozích rozhodnutí, včetně odůvodnění napadeného usnesení. Protože se Nejvyšší soud s rozhodnutím vrchního soudu i jeho odůvodněním plně ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněného P. D. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. června 2007

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru