Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tvo 11/2007Usnesení NS ze dne 31.05.2007

EcliECLI:CZ:NS:2007:11.TVO.11.2007.1

přidejte vlastní popisek

11 Tvo 11/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. května 2007 stížnost obviněného J. V., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 4. 2007, sp. zn. 2 To 13/2007, a rozhodl takto:

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného J. V. zamítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 13. 12. 2006, sp. zn. 5 T 72/2006, byl obviněný J. V. uznán vinným trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání osmi let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 228 odst. 1 tr. řádu byl obviněný zavázán nahradit zdravotní pojišťovně škodu.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný J. V. odvolání a trestní věc se v době rozhodování o vazbě nacházela ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze.

Podáním ze dne 23. 3. 2007 požádal obviněný J. V. o propuštění z vazby na svobodu za současného přijetí písemného slibu nebo vyslovení dohledu probačního úředníka.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 3. 4. 2007, sp. zn. 2 To 13/2007, podle § 73 odst. 1 písm. b) tr. řádu a contr. nepřijal písemný slib obviněného J. V., že povede řádný život, podle § 72 odst. 3 tr. řádu zamítl žádost obviněného o propuštění z vazby a podle § 71 odst. 4, 7 tr. řádu i nadále ponechal obviněného ve vazbě z důvodu uvedeného v ustanovení § 67 písm. a) tr. řádu.

Proti tomuto usnesení podal obviněný J. V. stížnost, s tím, že v jeho věci nebylo spravedlivé stíhání ani spravedlivý proces, nemá žádnou snahu uprchnout, je finančně nezávislý a může se zdržovat na území Č. r., může se policejně přihlásit nebo přihlašovat ve stanovených intervalech. Navrhl proto, aby bylo napadené usnesení vrchního soudu zrušeno a on byl propuštěn z vazby na svobodu a opětovně navrhl písemný slib nebo vyslovení dohledu probačního úředníka. Současně obviněný upozornil na neúplnost výroku usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 4. 2007, sp. zn. 2 To 13/2007, který podle obviněného neobsahoval stanovisko vrchního soudu k navrhovanému dohledu probačního úředníka.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

O důvodnosti vazby obviněného J. V. bylo v průběhu dosavadního řízení několikrát rozhodováno, naposledy napadeným usnesením vrchního soudu. Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněný uznán vinným zvlášť závažným trestným činem, za který mu byl uložen přísný nepodmíněný trest odnětí svobody. Zejména s ohledem na uložení tohoto trestu, byť nepravomocného, byla obava z vyhýbání se trestnímu řízení, ať již tím, že by mohl uprchnout, nebo tím, že by se mohl skrývat, v době rozhodování o vazbě reálná a vazební důvod nemohl být nahrazen ani písemným slibem obviněného ani dohledem probačního úředníka. V tomto směru lze odkázat na zdůvodnění všech předchozích rozhodnutí, včetně výroku i odůvodnění napadeného usnesení vrchního soudu. Pokud obviněný namítá, že napadeným usnesením nebylo rozhodnuto o dohledu probačního úředníka, jde toliko o formální pochybení, spočívající v tom, že se toto rozhodnutí nedostalo do výroku napadeného usnesení, třebaže se touto otázkou vrchní soud nesporně zabýval, což je patrno z odůvodnění jeho rozhodnutí. Protože rozhodnutí Nejvyššího soudu o stížnosti obviněného J. V. je zamítavé, nebylo možno toto pochybení napravit postupem podle § 149 odst. 4 tr. řádu.

V současné době jsou ovšem úvahy o důvodnosti vazby obviněného J. V. zbytečné, protože usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 5. 2007 byla trestní věc obviněného pravomocně skončena a obviněný by měl být převeden z vazby do výkonu trestu odnětí svobody.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. května 2007

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru