Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tdo 779/2020Usnesení NS ze dne 10.08.2020

HeslaZpětvzetí opravného prostředku
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:11.TDO.779.2020.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265g odst. 2 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

11 Tdo 779/2020-358

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu dne 10. 8. 2020 o dovolání obviněného P. F., nar. XY ve XY, trvale bytem XY, XY, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. 9. 2019, sp. zn. 5 To 226/2019, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 5 T 73/2016, takto:

Podle § 265g odst. 2 tr. ř. předseda senátu Nejvyššího soudu bere na vědomí zpětvzetí dovolání obviněného P. F. proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. 9. 2019, sp. zn. 5 To 226/2019.

Odůvodnění:

1. Rozsudkem Okresního soudu v Děčíně ze dne 14. 2. 2019, sp. zn. 5 T 73/2016, byl obviněný P. F. uznán vinným bodech ad 1) a ad 2) dvěma přečiny nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku.

2. Za tyto přečiny a dále za sbíhající se přečin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy dle § 283 odst. 1 tr. zákoníku, jímž byl uznán vinným rozsudkem Okresního soudu v Děčíně ze dne 28. 6. 2018, č. j. 2 T 20/2018-338, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. 11. 2018, č. j. 7 To 353/2018-365, který nabyl právní moci dnem 29. 11. 2018, byl odsouzen podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku, za použití § 43 odst. 2 tr. zákoníku k souhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody ve výměře 3 (tří) roků, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 43 odst. 2 tr. zákoníku byl zrušen výrok o trestu z rozsudku Okresního soudu v Děčíně ze dne 28. 6. 2018, č. j. 2 T 20/2018-338, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. 11. 2018, č. j. 7 To 353/2018-365, který nabyl právní moci dnem 29. 11. 2018, jakož i všechna další rozhodnutí na tyto výroky obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo tímto zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 70 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku byl obviněnému dále uložen trest propadnutí věci blíže specifikovaných na str. 3 výroku rozsudku.

3. O odvolání, které proti tomuto rozsudku podal obviněný, rozhodl ve druhém stupni Krajský soud v Ústí nad Labem tak, že je usnesením ze dne 3. 9. 2019, sp. zn. 5 To 226/2019, podle § 256 tr. ř. zamítl jako nedůvodné.

4. Citované rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem napadl obviněný P. F. prostřednictvím svého obhájce blanketním dovoláním, v němž bez dalšího uplatnil dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

5. Protože předložené dovolání obviněného P. F. nesplňovalo náležitosti ustanovení § 265f odst. 1 tr. ř., Nejvyšší soud vrátil trestní spis soudu prvního stupně k provedení řízení ve smyslu ustanovení § 265h odst. 1 tr. ř.

6. Nejvyššímu soudu byla tato trestní věc spolu se spisovým materiálem soudem prvního stupně opětovně předložena dne 9. 7. 2020. Z obsahu spisu se podává, že na výzvu (usnesení) soudu, která byla obhájci obviněného doručena dne 14. 6. 2020, aby ve stanovené lhůtě dvou týdnů od doručení doplnil podané dovolání s tím, že jinak bude podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. odmítnuto, obhájce obviněného reagoval dne 2. 7. 2020 podáním, jímž obviněný bere dovolání výslovně zpět.

7. Podle § 265g odst. 1 věta první tr. ř. může osoba, která dovolání podala, toto výslovným prohlášením vzít zpět, a to až do doby, než se Nejvyšší soud odebere k závěrečné poradě.

8. Podle § 265g odst. 2 věta první tr. ř. zpětvzetí dovolání vezme, není-li překážek, na vědomí předseda senátu Nejvyššího soudu, a nebyla-li věc dosud tomuto soudu předložena, předseda senátu soudu prvního stupně. Protože věc již byla po provedeném řízení ve smyslu ustanovení § 265h odst. 1 tr. ř. opětovně Nejvyššímu soudu předložena, předseda senátu Nejvyššího soudu vzal zpětvzetí dovolání obviněného na vědomí, neboť s ohledem na výše uvedené okolnosti neshledal překážek, které by mu v takovém postupu bránily.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 10. 8. 2020

JUDr. Antonín Draštík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru