Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tdo 720/2009Usnesení NS ze dne 25.06.2009

EcliECLI:CZ:NS:2009:11.TDO.720.2009.1

přidejte vlastní popisek

11 Tdo 720/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 25. června 2009 dovolání podané poškozeným L. K. proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 2. října 2008, sp. zn. 1 To 34/2008, v trestní věci obviněných M. F. a V. K., vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 6 T 75/2007, a rozhodl takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. s e dovolání poškozeného L. K. odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 27. 2. 2008, sp. zn. 6 T 75/2007, byl obviněný R. K. uznán vinným trestným činem obecného ohrožení podle § 179 odst. 1, odst. 2 písm. c) tr. zák. a obvinění M. F., a V. K., pomocí k trestnému činu pojistného podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. k § 250a odst. 2, 3 tr. zák. ve stádiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák., kterých se dopustili způsobem podrobně popsaným ve výroku tohoto rozsudku, a byl jim za to uložen trest odnětí svobody – obviněnému R. K. v trvání deseti roků s výkonem ve věznici s ostrahou, obviněnému M. F. v trvání osmnácti měsíců, s podmíněným odkladem jeho výkonu na zkušební dobu v trvání tří roků, a obviněnému V. K. v trvání dvaceti čtyř měsíců, rovněž s podmíněným odkladem jeho výkonu na zkušební dobu v trvání tří roků. Obviněnému V. K. soud dále uložil trest propadnutí věci, a to zajištěných 5 000,- Kč – 5 ks bankovek v nominální hodnotě 1 000,- Kč s evidenčními čísly C 49610448, E 04467307, E 50035588, C 73990796 a D 52658422. Soud také rozhodl o povinnosti obviněných nahradit poškozeným vzniklou škodu, a to tak, že obviněný R. K. je povinen uhradit poškozené O. z. p. z. b., p. a s. škodu ve výši 17 970,- Kč a poškození Č. d., a. s., Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a L. K. se odkazují se svými nároky na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

K odvolání krajského státního zástupce podaného v neprospěch obviněného M. F. rozhodl Vrchní soud v Praze napadeným rozsudkem ze dne 2. října 2008, sp. zn. 1 To 34/2008, tak, že podle § 258 odst. 1 písm. e), odst. 2 tr. ř. ohledně tohoto obviněného zrušil napadený rozsudek ve výroku o trestu a podle § 259 odst. 3, věta první, odst. 4 tr. ř. znovu rozhodl tak, že obviněnému M. F. při nezměněném výroku o vině uložil trest odnětí svobody v trvání osmnácti měsíců, jehož výkon podmíněně odložil na zkušební dobu v trvání tří roků a peněžitý trest ve výši 5 000,- Kč s náhradním trestem odnětí svobody v trvání dvou týdnů, pro případ že peněžitý trest nebude ve stanovené lhůtě vykonán. Odvolání poškozeného L. K. podané v neprospěch obviněných M. F. a V. K. Vrchní soud v Praze podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné zamítl.

Proti tomuto rozsudku Vrchního soudu v Praze podal poškozený L. K. dovolání, v němž namítl, že mu v řízení nebylo dostatečně umožněno uplatnit jeho práva. Soudy mu nepřiznaly nárok na náhradu škody, přestože trestná činnost obviněných byla spolehlivě prokázána a poškozený se řádně a včas připojil se svým nárokem na náhradu škody. Poškozený navrhl, aby Nejvyšší soud zrušil napadený rozsudek Vrchního soudu v Praze, jakož i jemu předcházející rozsudek Krajského soudu v Praze, a věc vrátil tomuto soudu k novému projednání a rozhodnutí.

Nejvyšší soud nejprve zkoumal, zda dovolání je přípustné, bylo podáno včas, oprávněnou osobou a vykazuje zákonem vyžadované obsahové a formální náležitosti a dospěl k následujícím závěrům:

Podle § 265d odst. 1 písm. a) tr. ř. může podat dovolání nejvyšší státní zástupce na návrh krajského nebo vrchního státního zástupce anebo i bez takového návrhu pro nesprávnost kteréhokoli výroku rozhodnutí soudu, a to ve prospěch i v neprospěch obviněného. Podle § 265d odst. 1 písm. b) tr. ř. může podat dovolání i obviněný, a to pro nesprávnost výroku rozhodnutí soudu, který se ho bezprostředně dotýká.

Z tohoto zákonného vymezení okruhu osob oprávněných k podání dovolání je zřejmé, že dovolání jako mimořádný opravný prostředek je k dispozici jen dvěma proti sobě stojícím stranám trestního řízení, a to obviněnému a nejvyššímu státnímu zástupci. Žádná jiná osoba, ačkoliv měla v původním řízení postavení strany, dovolání podat nemůže, tedy ani poškozený.

Učinil-li tedy L. K., který měl v trestní věci obviněných M. F. a V. K. vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 6 T 75/2007 procesní postavení poškozeného, podání označené jako dovolání, je zřejmé, že se tak (vzhledem k výše uvedenému) stalo osobou neoprávněnou.

Nejvyšší soud proto dovolání poškozeného L. K. podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. odmítl, neboť bylo podáno osobou neoprávněnou. Rozhodl tak v neveřejném zasedání za splnění podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 25. června 2009

Předseda senátu

JUDr. Antonín Draštík

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru