Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tdo 1438/2012Usnesení NS ze dne 01.03.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:11.TDO.1438.2012.3
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265l odst. 4 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

11 Tdo 1438/2012-II.-24

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 1. března 2013 v řízení o dovolání podaném nejvyšším státním zástupcem v neprospěch obviněného K. T. , proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 17. 7. 2012, sp. zn. 13 To 247/2012, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 26 T 116/2012 o vazbě obviněného takto:

Podle § 2651 odst. 4 tr. ř. se obviněný K. T. bere d o vazby z důvodu uvedeného v § 67 písm. c) tr. ř.

Odůvodnění:

Obviněný K. T. v současné době vykonává trest odnětí svobody ve Věznici Vinařice v trvání dvaceti sedmi měsíců, který mu byl uložen rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 17. 7. 2012, sp. zn. 13 To 247/2012, pro pomoc k přečinu úvěrového podvodu podle § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku, § 211 odst. 1, 4 tr. zákoníku, dílem dokonanému, dílem ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku.

Nejvyšší soud projednal dne 1. 3. 2013 v neveřejném zasedání dovolání nejvyššího státního zástupce podané proti citovanému rozsudku a rozhodl tak, že jej podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil. Současně zrušil také všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Krajskému soudu v Praze přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě.

Podle § 67 tr. ř. smí být obviněný vzat do vazby jen tehdy, jestliže z jeho jednání nebo dalších skutečností vyplývá obava:

a) že uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, zejména nelze-li jeho totožnost hned zjistit, nemá-li stálé bydliště anebo hrozí-li mu vysoký trest;

b) že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, nebo

c) že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný čin, o nějž se pokusil nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo kterým hrozil,

a dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, byl spáchán, má všechny znaky trestného činu, jsou zřejmé důvody podezření, že tento trestný čin spáchal obviněný a s ohledem na osobu obviněného, povahu a závažnost trestného činu, pro který je stíhán, nelze v době rozhodování účelu vazby dosáhnout jiným opatřením.

Nejvyšší soud přezkoumal okolnosti významné pro rozhodnutí o vazbě a dospěl k závěru, že obviněný byl zrušeným rozsudkem uznán vinným pomocí k přečinu úvěrového podvodu podle § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku, § 211 odst. 1, 4 tr. zákoníku, dílem dokonanému, dílem ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku, přičemž Nejvyšší soud neměl, ani nemohl mít s ohledem na dovolací námitky, výhrady ke skutkovým zjištěním ani k závěru o tom, zda se jedná o trestný čin, ale pouze k posouzení trestné činnosti jako pokračující. Z toho plyne, že obviněný je v tomto stádiu i nadále důvodně podezřelý z přisouzené trestné činnosti. Té se měl podle skutkových zjištění učiněných v předchozím řízení dopustit tím, že

1. dne 13. 2. 2012 ve S. , okr. K. , v objektu vrakoviště na parcele č. 701 v katastrálním území K. v úmyslu vytvořit podmínky pro čerpání úvěru a finančně z něho těžit opatřil V. T. nepravdivé potvrzení o zaměstnání a o výši pracovního příjmu u společnosti Adult Medi Consulting, s. r. o., se sídlem Praha 9, Nad Kolčavkou 2241/6a, a toto potvrzení jí předal za účelem, aby je užila pro účely získání úvěru, přičemž V. T. tento doklad vědomě předložila v rámci sjednávání smlouvy o úvěru se společností Československá obchodní banka, a. s., přestože nikdy nebyla zaměstnancem shora uvedené společnosti, na základě toho pak uzavřela smlouvu o úvěru, dle které jí měl být poskytnut úvěr ve výši 100 000 Kč, který však nebyl bankou vyplacen,

2. počátkem měsíce února roku 2012 ve S. , okr. K. , v objektu vrakoviště na parcele v katastrálním území K. v úmyslu vytvořit podmínky pro čerpání úvěru a finančně z něho těžit opatřil L. L. nepravdivé potvrzení o výši pracovního příjmu a výplatní pásky se smyšlenými údaji o zaměstnavateli společnosti Adult Medi Consulting, s. r. o., se sídlem Praha 9, Nad Kolčavkou 2241/6a, a tyto doklady L. L. předal za účelem, aby je užil pro účely získání úvěru, přičemž L. L. tyto doklady vědomě předložil v rámci sjednávání smlouvy o spotřebitelském úvěru s GE Money Bank, a. s., na základě níž mu byl poskytnut úvěr ve výši 150 000 Kč, z něhož za poskytnuté falešné potvrzení o výši příjmu a výplatní pásky vyplatil obviněnému částku 75 000 Kč.

Obviněný přitom je speciálním recidivistou trestné činnosti spočívající v podvodech, za kterou byl už třikrát odsouzen, nyní stíhaného jednání se dopustil v době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody za majetkovou trestnou činnost. Z toho vyplývá důvodná obava, že v případě jeho ponechání na svobodě bude opakovat trestnou činnost, pro kterou je stíhán, je proto u něj dán důvod předstižné vazby podle § 67 písm. c) tr. ř.

Vzhledem k tomu Nejvyšší soud rozhodl tak, že se obviněný ze shora uvedeného důvodu bere do vazby.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 1. března 2013

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru