Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 71/2012Usnesení NS ze dne 29.01.2013

HeslaSpor o příslušnost
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:11.TD.71.2012.1
Dotčené předpisy

§ 24 odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

11 Td 71/2012-16

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky v trestní věci obviněného P. Ch., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 14 T 37/2012 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 29. ledna 2013 o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněného P. Ch.

příslušný Okresní soud ve Zlíně.

Odůvodnění:

Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 podala dne 30. 3. 2012 Obvodnímu soudu pro Prahu 3 obžalobu na obviněného P. Ch. pro zločin podvodu podle § 209 odst. 1, 4 písm. d) tr. zákoníku, kterého se měl dopustit tím, že jako ředitel společnosti AUTOFIN warranty Limited se sídlem Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3 – Žižkov, a pojišťovací makléř řádně registrovaný u ČNB, pod č. ........, v postavení pojišťovacího makléře činnost vykonávající pod zprostředkovatelským číslem ....., dne 10. 8. 2010 uzavřel jako jediný statutární zástupce společnosti AUTOFIN warranty Limited se sídlem Bořivojova 35/878, Praha 3 – Žižkov, se společností Victoria Volksbanken pojišťovna, a.s. smlouvu o spolupráci v pojišťovnictví dle zákona č. 363/1999 Sb., jejímž předmětem bylo uzavírání a správa pojistných smluv na pojistky, a to životní a důchodové pojištění, úrazové pojištění, cestovní pojištění, majetkové pojištění, kdy následně v období od 10. 8. 2010 do 31. 1. 2011 došlo k uzavření 315 pojistných smluv, za které mu byla vyplacena provize v celkové výši 4 414,161,- Kč, avšak následně došlo na základě žádostí pojištěnců ke stornování 307 pojistných smluv, neboť jak bylo zjištěno, ze strany společnosti AUTOFIN byly pojistné smlouvy s pojištěnci sjednány na základě nepravdivých skutečností o hrazení pojistného, podmínek pojištění a možností čerpání různých bonusů, což jim bylo sděleno v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou Victoria Volksbanken pojišťovna, a.s., ale i s obecně závaznými právními předpisy platnými na úseku pojišťovnictví - § 23 odst. 2 zákona č. 37/2004 Sb., tedy z důvodu, že při sjednání pojistné smlouvy osobám, které pojistné smlouvy uzavíraly, byly sděleny nepravdivé údaje, na základě kterých uvedené pojistné smlouvy IŽP a další uzavřely, a v případě, že by znaly skutečné údaje vyplývající ze smlouvy, které by je zavázaly k placení pojistného v měsíčních splátkách ve výši 3 000,- Kč na dobu 30 let, tuto pojistku by nikdo z nich neuzavřel, a po té, co o této skutečnosti byly informovány, uvedené pojistné smlouvy vypověděly, a tímto jednáním byla poškozené organizaci Victoria Volksbanken pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 2, Francouzská 28, způsobena přímá škoda vyplacenou provizí v celkové výši 4 414,161,- Kč a škoda následná v částce 15 201,624,- Kč.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 23. 10. 2012, sp. zn. 14 T 37/2012, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc obviněného předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Obvodní soud pro Prahu 3 není místně příslušný k jejímu projednání a rozhodnutí. Podle citovaného usnesení není pochyb o tom, že ve smyslu ustanovení § 16 tr. ř. je dána věcná příslušnost okresního soudu. Pokud jde o místní příslušnost, podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení v první řadě soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. V daném případě však bylo ze spisového materiálu zjištěno, že v Praze 3 nedošlo ani částečně k jednání obviněného a že Městská část Praha 3 není místem, kde se obviněný obohatil, ani místem, kde by vznikla poškozené společnosti jakákoli škoda. Je pravda, že Praha 3 je sídlem organizační složky společnosti AUTOFIN warranty Limited se sídlem Manchester, Salford, M3 6BZ, Bexley Square 6, Spojené království Velké Británie a Severního Irska. AUTOFIN warranty Limited, Czech Branch má zapsané sídlo na adrese Praha 3, Bořivojova 35/878, nicméně provedeným šetřením policejního orgánu bylo zjištěno, že jde o adresu ryze formální. Sídlí na ní společnost Admin B.I.B., která zde poskytuje služby klientského centra - administrativní servis pro přibližně 650 různých obchodních společností včetně AUTOFIN warranty Limited, Czech Branch. Veškeré písemnosti došlé na adresu společnosti AUTOFIN warranty Limited, Czech Branch, byly zasílány na adresu Zlín, t. S., což je adresa bydliště obviněného. Zde také obviněný jako jediný statutární zástupce většinu smluv předjednaných obchodními zástupci společnosti na jiných místech České republiky podepsal, zde tedy došlo k uzavření smlouvy. Nebylo zjištěno, že by obviněný kteroukoli ze smluv podepsal v Praze 3. Neuzavřel zde ani předcházející smlouvu o spolupráci v pojišťovnictví. Provize od společnosti Victoria Volksbanken pojišťovna, a. s., mu byly zasílány na účet vedený u GE Money Bank, a. s., pobočka Zlín. Sídlem poškozené společnosti Victoria Volksbanken pojišťovna, a. s., je Praha 2, F.. Podle Obvodního soudu pro Prahu 3 tedy nebyly zjištěny žádné rozhodné okolnosti, které by nasvědčovaly tomu, že místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 3 je správná. V souvislosti s tím soud poukazuje i na to, že většina svědků bydlí ve Zlínském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Z hlediska ekonomiky řízení by proto také bylo vhodnější, aby trestní stíhání pokračovalo nejlépe u některého z věcně příslušných soudů v této oblasti. Podle Obvodního soudu pro Prahu 3 lze dovozovat především místní příslušnost Okresního soudu ve Zlíně.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že lze přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3. Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu.

V daném případě ze spisového materiálu nevyplývá, že by byl trestný čin spáchán v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 3. Obžaloba byla u tohoto soudu podána patrně pouze s ohledem na formální sídlo společnosti obviněného, jak na to obvodní soud poukazuje. Oproti tomu je zřejmé, že se obviněný jednání, ve kterém je spatřován trestný čin, měl dopustit v místě svého bydliště ve Zlíně. Z toho vyplývá místní příslušnost Okresního soudu ve Zlíně.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. ř. rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 29. ledna 2013

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru