Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 57/2004Usnesení NS ze dne 29.11.2004

EcliECLI:CZ:NS:2004:11.TD.57.2004.1

přidejte vlastní popisek

11 Td 57/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného Ing. L. V., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 29. 11. 2004 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl takto:

Návrh na odnětí věci vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 13 T 173/2003 a její přikázání Okresnímu soudu v Českých Budějovicích sezamítá.

Odůvodnění:

Trestním příkazem samosoudce Okresního soudu v Jihlavě ze dne 25. 9. 2003, sp. zn. 13 T 173/2003, byl obviněný Ing. L. V. uznán vinným trestným činem zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 1 tr. zák. a odsouzen k trestu odnětí svobody na čtyři měsíce, jehož výkon mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu jednoho roku.

Proti tomuto trestnímu příkazu podal obviněný dne 14. 4. 2004 odpor.

Podáním ze dne 27. 10. 2004 navrhl obviněný Ing. L. V. podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci Okresnímu soudu v Jihlavě a její přikázání Okresnímu soudu v Českých Budějovicích. Jako důvod uvedl, že už trvale nebydlí v P., okr. J., ale mimo jiné i z důvodu studií na J. u. v Č. B. se zdržuje v Č. B. a cestování k procesnímu soudu se mu s ohledem na vyšší věk, zhoršený sociální stav s bydlením a finanční možnosti jeví jako neúnosné.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Věcně a místně příslušným soudem k projednání obžaloby podané na Ing. L. V. je podle § 17 a § 18 tr. řádu Okresní soud v Jihlavě a tento soud v této věci již jednou, a to trestním příkazem rozhodl. I když trestní příkaz byl na základě odporu obviněného zrušen, Okresní soud v Jihlavě je i nadále věcně a místně příslušný a ke změně této příslušnosti může dojít jen za splnění podmínek § 25 tr. řádu. Pouhá skutečnost, že se obviněný v obvodu tohoto soudu nezdržuje, a že mu cesta k procesnímu soudu připadá nákladná a obtížná, nelze považovat za naplnění podmínek ke změně místní příslušnosti.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. listopadu 2004

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru