Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 56/2009Usnesení NS ze dne 27.10.2009

EcliECLI:CZ:NS:2009:11.TD.56.2009.1

přidejte vlastní popisek

11 Td 56/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného G. Ž., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 4 T 79/2009 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 27. 10. 2009 o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu jek projednání trestní věci obviněného G. Ž. p ř í s l u š n ý Okresní soud ve Znojmě.

Odůvodnění:

Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 podal dne 30. 6. 2009 Obvodnímu soudu pro Prahu 4 obžalobu na obviněného G. Ž. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákona, jehož se měl dopustit tím, že dne 21. 2. 2005 v O. na základě plné moci uzavřel za spol. M. s. r. o., kupní smlouvu se spol. S. M. L., a. s. , kdy předmětem smlouvy je převod vlastnictví k vozidlu BMW 530d A, za částku 1.815.000,- Kč, ačkoliv již v době podpisu výše popsané smlouvy věděl, že výše uvedené vozidlo není majetkem spol. M. s. r. o., jelikož již 21. 7. 2004 tato spol. výše uvedené vozidlo prodala Z.H., přičemž tyto skutečnosti o změně vlastníka před zástupci společnosti S. M. L. zamlčel a způsobil tak této společnosti S. M. L. škodu ve výši 1.165.000,- Kč.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 18. 9. 2009, sp. zn. 4 T 79/2009, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu věc předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že Obvodní soud pro Prahu 4 není místně příslušný k projednání věci obviněného G. Ž. Ze spisového materiálu vyplývá, že kupní smlouva dle písemné smlouvy měla být sice uzavřena v O., ale z výpovědi svědka a obviněného vyplývá, že kupní smlouva měla být uzavřena v P., bez bližší specifikace místa. Poškozenou společností je S. M. L. a. s. se sídlem v Z. Ze spisového materiálu dále vyplývá, že místem obohacení je P., když k obohacení došlo tak, že peníze byly zaslány na účet společnosti M. s. r. o., která má sídlo v obvodu P. Trestný čin podvodu dle § 250 tr. zákona je tzv. distančním deliktem a místní příslušnost podle § 18 odst. 1 tr. řádu může být odvozována od více míst spáchání trestného činu, kdy je místem spáchání trestného činu podvodu jednak místo, kde vznikla škoda a jednak i místo, kde se pachatel obohatil, jednak dle místa, kde došlo k jednání. Místem, kde jednáním obviněného vznikla v posuzovaném případě škoda je Z. Místo, kde se obviněný dopustil jednání, kterým jiného uvedl v omyl je dle objektivně zjištěných důkazů O. (kupní smlouva), eventuelně P., jak vyplývá z výpovědi svědka a obviněného, avšak místo v P. není blíže specifikováno. Místo, kde došlo k obohacení obviněného však dle obvodního soudu pro Prahu 4 není P., kde je sídlo společnosti M. s. r. o., neboť finanční prostředky byly zaslány na účet této společnosti a tento účet je veden u K. b. a. s., pobočka P. Ze spisového materiálu dále vyplynulo, že sídlo společnosti M. s. r. o. je na adrese P. pouze fiktivní. Najisto lze tak pouze postavit, z dosud shromážděných důkazů, místo, kde nastal následek, když škoda byla způsobena společnosti S. M. L. se sídlem v Z., přičemž místo spáchání trestného činu je v dané chvíli nejasné, když dle kupní smlouvy by jím mělo být město O., avšak dle výpovědi svědka a obviněného je to blíže neurčené místo v P. Pokud byly finanční prostředky skutečně zaslány na účet společnosti M. s. r. o., je místem obohacení účet vedený u pobočky K. b. na P. Obvodní soud pro Prahu 4 tedy není místně příslušným k projednání trestní věci obviněného G. Ž. a ve věci lze s ohledem na výše uvedené, najisto určit pouze místo vzniku škody, kdy místně příslušným by měl být tedy Okresní soud ve Znojmě.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Podle ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba považovat místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. V právní teorii jde o tzv. distanční delikt, u něhož místem spáchání je jak místo, kde došlo k jednání pachatele, tak i místo, kde došlo k následku. Vzhledem k tomu, že v posuzované věci mělo dojít k následku podvodného jednání obviněného G. Ž., tedy ke vzniku škody, podle zatím shromážděných důkazů v obvodu Okresního soudu ve Znojmě, kde má sídlo poškozená společnost S. M. L. a. s., je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. řádu, pokud věc projedná a rozhodne Okresní soud ve Znojmě, který je k tomuto řízení věcně a místně příslušný.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 27. října 2009

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru