Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 52/2012Usnesení NS ze dne 19.10.2012

HeslaOdnětí a přikázání věci
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2012:11.TD.52.2012.1
Dotčené předpisy

§ 25 tr. ř.

Podána ústavní stížnost

III. ÚS 4380/12 ze dne 11.07.2013 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Vladimír Kůrka


přidejte vlastní popisek

11 Td 52/2012-5

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněné JUDr. D. N., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 19. října 2012 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. ř. a rozhodl takto:

Podle § 25 tr. ř. s e trestní věc obviněné JUDr. D. N. vedená u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 1 T 102/2012 tomuto soudu odnímá a přikazujese k projednání Okresnímu soudu v Havlíčkově Brodě.

Odůvodnění:

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství ve Žďáru nad Sázavou podal dne 17. 8. 2012 Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou obžalobu na obviněnou JUDr. D. N. pro trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák. (č. 140/1961 Sb.).

Dne 12. 9. 2012 podal Krajský soud v Brně Nejvyššímu soudu České republiky návrh podle § 25 tr. ř. na odnětí trestní věci obviněné Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou a její přikázání některému ze soudů, které sousedí s tímto soudem mimo obvod Krajského soudu v Brně. Tento návrh odůvodnil tím, že manžel obviněné JUDr. M. N. je dlouholetým soudcem trestního úseku v dřívější době u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, v současné době je soudcem odvolacího úseku Krajského soudu v Brně. Není proto vhodné, aby věc byla projednávána v justičním obvodu tohoto krajského soudu. Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou navrhl, aby věc byla předložena Vrchnímu soudu v Olomouci, který by ji přikázal jinému soudu v jeho obvodu. Podle Krajského soudu v Brně je však vhodnější přikázat věc některému ze soudů sousedících s Okresním soudem ve Žďáru nad Sázavou z toho důvodu, že většina zúčastněných osob má k těmto soudům mnohem blíže.

Nejvyšší soud projednal předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

V projednávané věci existují důležité důvody k odnětí věci místně příslušnému soudu a jejímu přikázání jinému soudu téhož druhu a stupně. Skutečnost, že manžel obviněné je soudcem Krajského soudu v Brně, dříve Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, je sama o sobě jistě způsobilá vzbudit pochybnosti o nepodjatosti soudců těchto dvou soudů a ohrozit důvěru veřejnosti v jejich schopnost ve věci spravedlivě rozhodnout, byť by se konkrétní soudci za podjaté nepovažovali. Tuto skutečnost tedy vnímá Nejvyšší soud jako natolik závažnou, že ve svých důsledcích odůvodňuje odnětí věci nejen věcně a místně příslušnému soudu pro rozhodnutí v prvním stupni, ale i stejně příslušnému soudu pro případné rozhodování ve stupni druhém. S ohledem na vzdálenost a dopravní dostupnost soudu pro obviněnou a svědky, jejichž výslech ve věci přichází v úvahu, Nejvyšší soud považuje za nejvhodnější, aby věc projednal Okresní soud v Havlíčkově Brodě, případným odvolacím soudem pak bude Krajský soud v Hradci Králové.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. října 2012

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru