Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 50/2004Usnesení NS ze dne 15.10.2004

EcliECLI:CZ:NS:2004:11.TD.50.2004.1

přidejte vlastní popisek

11 Td 50/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného V. Z., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 15. října 2004 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl takto:

Návrh na odnětí věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 88 T 111/2004 a její přikázání Okresnímu soudu v Liberci sezamítá.

Odůvodnění:

Státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Brně podala dne 6. 8. 2004 Městskému soudu v Brně obžalobu na obviněného V. Z. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák., který měl spáchat tím, že dne 30. 8. 2001 v L., na n. M. 143/2, jako jednatel firmy B. CZ, s. r. o. se sídlem P., Š. 29, v úmyslu předmět smlouvy neužívat a povinné splátky nehradit, uzavřel s firmou V. L. CZ s. r. o., se sídlem B., H. 5 leasingovou smlouvu č. LZF/9010152025 a leasingovou smlouvu č. LZF/9010152026, na základě těchto smluv převzal od dodavatele - firmy P. L. D. se sídlem P., ul. J. 37, balící a vážící automat BA 416020 model 2001 v hodnotě 1.116.300,- Kč (smlouva č. LZF/9010152025) a balící a vážící automat BA 336022 model 2001 v hodnotě 1.071.160,- Kč (smlouva č. LZF/9010152026), kdy majitelem předmětných automatů se okamžikem předání stala firma V. L. CZ s. r. o., se sídlem B., H. 5, která uhradila plnou výši kupní ceny obou automatů dodavateli, kdy následně poškozené firmě uhradil pouze akontaci ve výši 446.520,- Kč a první dvě splátky v celkové výši 38.168,80 Kč (leasingová smlouva č. LZF/9010152025) a akontaci ve výši 428.464,- Kč a první dvě splátky v celkové výši 36.325,20 Kč (leasingová smlouva č. LZF/9010152026), kdy další platby, ke kterým byl povinen, neuhradil, předměty leasingu nevrátil a poškozené firmě V. L. CZ s. r. o., se sídlem B., H. 5 způsobil škodu ve výši 1.237.684,- Kč.

Podáním ze dne 3. 9. 2004 navrhl předseda senátu Městského soudu v Brně podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněného V. Z. Městskému soudu v Brně a její přikázání Okresnímu soudu v Liberci s tím, že v dané věci na základě zjištěných skutkových okolností přichází v úvahu jako místně příslušný soud vedle Městského soudu v Brně i Okresní soud v Liberci a z hlediska hospodárnosti a efektivnosti se jeví účelnější projednání věci před Okresním soudem v Liberci, v jehož obvodu se v současné době zdržuje jak obviněný, tak dva svědci navrhovaní ke slyšení, kdy další tři svědci se zdržují v P. Zanedbatelné rovněž není, že nejvýznamnější skutečnosti objektivní stránky skutkové podstaty trestného činu se měly odehrát v L.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem \"důležité důvody\" sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svojí povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

K projednání předmětné věci je ve smyslu ustanovení § 18 tr. řádu nesporně příslušno více soudů. Obžaloba na obviněného V. Z. však napadla k Městskému soudu v Brně a důvody ve smyslu § 25 tr. řádu, jimiž je odůvodňováno odnětí a přikázání věci tomuto soudu, nejsou natolik závažné, aby vedly k tomuto postupu.

Za tohoto stavu bude na místě, aby ve věci jednal a rozhodl soud, k němuž byla podána obžaloba, a proto se návrh předsedy senátu Městského soudu v Brně nemohl setkat s úspěchem a bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. října 2004

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru