Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 5/2013Usnesení NS ze dne 26.02.2013

HeslaOdnětí a přikázání věci
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:11.TD.5.2013.1
Dotčené předpisy

§ 25 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

11 Td 5/2013-5

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného D. H. v neveřejném zasedání konaném dne 26. února 2013 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. ř. a rozhodl takto:

Podle § 25 tr. ř. sezamítá návrh obviněného D. H. na odnětí jeho trestní věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 12 To 7/2013 tomuto soudu a její přikázání Krajskému soudu v Ostravě.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Trutnově ze dne 7. 11. 2012, sp. zn. 17 T 144/2012, byl obviněný D. H. uznán vinným přečinem úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1, 4 tr. zákoníku, a byl mu uložen trest odnětí svobody v trvání dvou let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou. Proti tomuto rozsudku podal obviněný odvolání ke Krajskému soudu v Hradci Králové.

Dne 11. 2. 2013 navrhl obviněný podle § 25 tr. ř. odnětí jeho trestní věci Krajskému soudu v Hradci Králové a její přikázání Krajskému soudu v Ostravě „nebo v Olomouci“. Svůj návrh odůvodnil tím, že údajný trestný čin se měl stát v Ostravě, obviněný nevidí důvod, proč byl souzen v Trutnově a následně v Hradci Králové. Zdejší prostředí je pro něj deprimující. Všichni tři svědci, které hodlá obviněný předvolat, mají bydliště v Ostravě. Obviněnému také činí problém se do Hradce Králové dostavit, neboť je odkázán na sociální dávky a cesta je nákladná. Veřejného zasedání se chce osobně zúčastnit.

Nejvyšší soud projednal předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

V projednávané věci Nejvyšší soud takové důvody neshledal. Předně není patrné, jak obviněný dospěl k závěru, že k trestné činnosti mělo dojít v Ostravě, když z popisu skutkových okolností v rozsudku Okresního soudu v Trutnově jasně vyplývá, že se tak stalo v Trutnově. Ani další důvody nelze považovat za natolik naléhavé, aby převážily nad zásadou zákonného soudce. Počet tří svědků, které chce obviněný předvolat k veřejnému zasedání, není tak vysoký, aby v případě, že skutečně bude soud jejich výslech považovat za potřebný pro objasnění věci a vyskytnou se problémy s jejich případným nedostavováním se, způsobil významné průtahy v řízení. Navíc svědci mohou požadovat svědečné, čili by neměl být problém ani v tom, že by se mohlo jednat o osoby nemajetné.

Pokud jde o to, že obviněnému dělá podle jeho vyjádření problém se dostavit k soudu do Hradce Králové z finančních důvodů, toto je sice politování hodné, avšak z návrhu obviněného nevyplývá, že by jeho finanční situace byla natolik špatná, že by se nemohl do Hradce Králové dostavit vůbec, a především je jeho vyjádření kusé a ničím nedoložené. Obviněný mimo to ani nepožádal o přiznání nároku na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu podle § 33 odst. 2 tr. ř. poté, co po jeho propuštění z výkonu trestu odnětí svobody zanikl důvod nutné obhajoby, čímž došlo také ke zrušení ustanovení jeho obhájce. O jeho finanční situaci tak nejsou ani ve spise příslušné doklady.

Konečně nemůže být důvodem prolomení zásady zákonného soudce ani to, že prostředí Hradce Králové je pro obviněného deprimující.

Za tohoto stavu nelze považovat návrh obviněného na odnětí a přikázání věci podle

§ 25 tr. ř. za důvodný, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. února 2013

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru