Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 46/2007Usnesení NS ze dne 27.09.2007

EcliECLI:CZ:NS:2007:11.TD.46.2007.1

přidejte vlastní popisek

11 Td 46/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných Ing. R. S., Ing. P. K., O. K., Ing. E. S., Ing. P. K., M. H., a Ing. F. Č., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 27. září 2007 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl takto:

Návrh na odnětí věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 31 T 9/2002 a její přikázání Krajskému soudu v Ústí nad Labem sezamítá.

Odůvodnění:

Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci podal dne 4. 9. 2002 Krajskému soudu v Ostravě obžalobu na obviněného Ing. R. S. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák. spáchaný ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., obviněného Ing. P. K. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák. spáchaný ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., obviněného O. K. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák. účastenstvím ve formě pomoci podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. a trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák., obviněného Ing. E. S. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák. spáchaný ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., obviněného P. K. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák. spáchaný ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., obviněného M. H. pro trestný čin zneužívání informací v obchodním styku podle § 128 odst. 2, 4 tr. zák. a obviněného Ing. F. Č. pro trestný čin zneužívání informací v obchodním styku podle § 128 odst. 2, 4 tr. zák. účastenstvím ve formě pomoci podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zák., trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák., ve znění před novelou provedenou zákonem č. 253/1997 Sb., a trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 odst. 1, 3 tr. zák.

Podáním ze dne 30. 8. 2007 navrhl předseda senátu Krajského soudu v Ostravě podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněných Ing. R. S., Ing. P. K., O. K., Ing. E. S., Ing. P. K., M. H. a Ing. F. Č. Krajskému soudu v Ostravě a její přikázání Krajskému soudu v Ústí nad Labem s tím, že obviněný O. K. není, jak vyplývá ze zpracovaného znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví neurologie, s ohledem na zdravotní problémy s páteří aktuálně schopen účasti u hlavního líčení v Ostravě, a to jak s přihlédnutím ke vzdálenosti procesního soudu od místa bydliště, tak s přihlédnutím k charakteru soudního jednání, tj. nutnosti sedět po dobu několika hodin denně. Z těchto důvodů znalec doporučuje, aby jednání probíhalo co nejblíže místa bydliště obviněného. Krajský soud má tedy za to, že nejen vzhledem k minimalizaci cestování obviněného O. K., ale i k dostupnosti jeho zavedené lékařské péče, bude vhodné projednání celé věci před Krajským soudem v Ústí nad Labem. Závěrem se uvádí, že delegace věci nebude mít zásadní dopad na hospodárnost procesu, neboť jen tři ze sedmi obviněných mají bydliště v Moravskoslezském kraji a také mimo Moravskoslezský kraj figuruje 31 z celkového počtu 69 navrhovaných svědků, z nichž 16 má bydliště přímo v Ústeckém kraji.

K návrhu na delegaci zaslal vyjádření státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství s tím, že tento nepovažuje za důvodný, neboť případným odnětím a přikázáním věci Krajskému soudu v Ústí nad Labem z důvodu zdravotního stavu obviněného O. K. není zaručena úspěšnost soudního řízení, když ze znaleckého posudku se podává, že obviněný není schopen účastnit se hlavního líčení u Krajského soudu v Ostravě mimo jiné i z důvodu nutnosti u hlavního líčení sedět, když obviněný vydrží sedět pouze krátce a stát asi 15-30min. Nejvyšší státní zastupitelství je přesvědčeno, že předseda senátu Krajského soudu v Ostravě nevzal obsah odborného vyjádření znalce v úvahu z pohledu, zda vůbec obviněný O. K. je schopen účasti jednání u soudu bez ohledu na místo konání takového jednání. Podle názoru Nejvyššího státního zastupitelství tedy delegace věci neodstraní překážku, pro kterou ve věci nebylo dosud nařízeno hlavní líčení, a jediným vhodným způsobem pro odstranění dalších průtahů v řízení se jeví postup podle § 23 tr. řádu, tedy vyloučení věci obviněného k samostatnému projednání a rozhodnutí.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil obsah trestního spisu a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

S ohledem na dostupnou zdravotní dokumentaci a znalecký posudek z oboru zdravotnictví je zřejmé, že obviněný O. K. trpí chorobou, která mu brání zúčastnit se hlavního líčení před Krajským soudem v Ostravě. Ze stejných důkazů, především ze znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, však není jednoznačně patrno zda, a za jakých podmínek, je schopen zúčastnit se plnohodnotně projednání věci před jiným soudem, v tomto případě před Krajským soudem v Ústí nad Labem. Odporovalo by smyslu trestního řízení, pokud by věc byla odňata věcně a místně příslušnému Krajskému soudu v Ostravě a přikázána soudu, kde v podstatě ze stejných důvodů, které vedly k tomuto odnětí, nebude možno ve věci jednat a rozhodnout.

Za tohoto stavu lze považovat postup podle § 25 tr. řádu přinejmenším za předčasný. V dalším řízení bude tedy na Krajském soudu v Ostravě, aby doplněním znaleckého posudku, případně výslechem znalce bylo jednoznačně zjištěno, zda se obviněný O. K. může vůbec, a to za jakých podmínek, projednání věci před soudem zúčastnit. Teprve po tomto zjištění bude možné učinit rozhodnutí o tom, zda bude účelné celou trestní věc podle § 25 tr. řádu Krajskému soudu v Ostravě odejmout a přikázat jinému soudu, nebo zvolit jiné řešení, kterým může být i postup podle § 23 odst. 1 tr. řádu.

Ze všech těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. září 2007

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru