Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 44/2012Usnesení NS ze dne 29.08.2012

HeslaOdnětí a přikázání věci
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2012:11.TD.44.2012.1
Dotčené předpisy

§ 25 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

11 Td 44/2012-13

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného L. H., J. N., Z. P., L. D., a M. Š., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 29. srpna 2012 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. ř. a rozhodl takto:

Podle § 25 tr. ř. se zamítá návrh Krajského soudu v Hradci Králové na odnětí trestní věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 2 T 6/2012 tomuto soudu a její přikázání Krajskému soudu v Brně nebo Krajskému soudu v Praze.

Odůvodnění:

U Krajského soudu v Hradci Králové byla podána obžaloba na jmenované obviněné pro jednání, v němž je v případě obviněného H. spatřován zvlášť závažný zločin loupeže podle § 173 odst. 1, 2 písm. a) tr. zákoníku, přečin nedovoleného ozbrojování podle § 279 odst. 1 tr. zákoníku a přečin výroby a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu podle § 286 odst. 1 tr. zákoníku, v případě obviněného N. zvlášť závažný zločin loupeže podle § 173 odst. 1, 2 písm. a) tr. zákoníku a přečin nedovoleného ozbrojování podle § 279 odst. 1 tr. zákoníku, v případě obviněného P. zvlášť závažný zločin loupeže podle § 173 odst. 1, 2 písm. a) tr. zákoníku, v případě obviněného D. zvlášť závažný zločin loupeže podle § 173 odst. 1, 2 písm. a) tr. zákoníku a přečin nedovoleného ozbrojování podle § 279 odst. 1 tr. zákoníku, a v případě obviněného Š. zvlášť závažný zločin loupeže podle § 173 odst. 1, 2 písm. a) tr. zákoníku, které měli spáchat jednáním blíže popsaným v obžalobě na různých místech České republiky, a to všemi obviněnými v L., okr. B., v K. – S., okr. B., v M. Ch., okr. S., dále obviněnými H. a N. v P., P. a dvakrát v Ř., Středočeský kraj, a obviněným N. samotným v K., Středočeský kraj, v P. a dvakrát P. Věc je u tohoto soudu vedena pod sp. zn. 2 T 6/2012.

Dne 17. 8. 2012 navrhl předseda senátu Krajského soudu v Hradci Králové podle § 25 tr. ř. odnětí trestní věci tomuto soudu a její přikázání Krajskému soudu v Brně nebo Krajskému soudu v Praze. Příslušnost Krajského soudu v Hradci Králové je založena pouze jedním dílčím útokem rozsáhlé trestné činnosti obviněných, spáchaným v M. Ch., okr. S. Jedná se o rozhraní Pardubického a Jihomoravského kraje. Dále předseda senátu jmenuje, kteří svědkové byli v přípravném řízení vyslechnuti a kde se nachází jejich bydliště, kde jsou sídla poškozených, znalců a obhájců obviněných. Shrnul, že v této závažné trestní věci bude muset být vyslechnuta řada svědků, kteří jsou všichni vzdáleni od Krajského soudu v Hradci Králové, a jejich doprava bude s ohledem na vzdálenost problematická (museli by překonávat vzdálenost blížící se 100 km). Pro svědky v této trestní věci bude daleko snazší se dostavit ke Krajskému soudu v Brně či Krajskému soudu v Praze, v jejichž územní působnosti došlo převážně k žalované trestné činnosti. I z Moravské Chrastové je menší vzdálenost do Brna než do Hradce Králové. Dva z obhájců mají sídlo v Brně, dva na poloviční cestě mezi Brnem a Hradcem Králové a pouze jeden v Hradci Králové. V tomto směru by tedy mohlo dojít k úsporám na paušálních částkách, které by v případě dojíždění obhájců ke Krajskému soudu v Hradci Králové musely být vyplaceny.

Pokud by došlo k nařízení hlavního líčení u tohoto soudu, mohlo by docházet k organizačním obtížím spojeným s účastí svědků, průtahům v řízení a významnému navýšení nákladů trestního řízení nesených státem. V případě, že budou navrženy výslechy dalších svědků, je nepochybné, že tito budou pocházet z míst spáchání trestné činnosti, případně z okolí obviněných, z nichž žádný nemá vztah k Hradci Králové. Na účasti svědků je závislé i dokazování u hlavního líčení, řádné projednání věci, její náležité objasnění a posléze i správné rozhodnutí soudu. K těmto skutečnostem pak přistupuje důvod co nejrychlejšího projednání věci.

Nejvyšší soud projednal předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

V projednávané věci Nejvyšší soud takové důvody neshledal.

Byť je hledisko hospodárnosti a rychlosti řízení podstatné, nedosahuje zdaleka významu ústavně zaručeného práva na zákonného soudce. Má-li jím být proto zdůvodněno odnětí věci příslušnému soudu, musí být v dané trestní věci jeho naplnění zcela jednoznačné a přesvědčivé (např. drtivá většina svědků a obviněných se zdržuje v jednom místě vzdáleném od příslušného soudu). Tak tomu v projednávané věci podle názoru Nejvyššího soudu není. Jak je patrné z návrhu Krajského soudu v Hradci Králové a z trestního spisu, nacházejí se bydliště svědků na různých místech České republiky, především v obvodech Krajského soudu v Brně a Městského a v Praze a okolí. Znalci mají své působiště na Moravě, obhájci obviněných sídlí v Brně, Hradci Králové, Poličce a Svitavách. Hradec Králové je přitom z Brna i z Prahy vzdálen přibližně stejně. Nelze tak přesvědčivě říci, že by projednáním věci Krajským soudem v Brně, Krajským soudem v Praze, popřípadě i Městským soudem v Praze došlo k natolik výrazným úsporám nákladů a urychlení trestního řízení, že by to mělo převážit nad zásadou zákonného soudce.

Za tohoto stavu nelze považovat návrh Krajského soudu v Hradci Králové na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. ř. za důvodný, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. srpna 2012

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru