Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 35/2009Usnesení NS ze dne 26.06.2009

HeslaOdnětí a přikázání věci
Vykonávací řízení
KategorieA
Publikováno49/2010 Sb. rozh. tr.
EcliECLI:CZ:NS:2009:11.TD.35.2009.1
Dotčené předpisy

§ 333 odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

11 Td 35/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci odsouzeného B. M. projednal v neveřejném zasedání konaném dne 26. 6. 2009 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl takto:

Podle § 25 tr. řádu se trestní věc odsouzeného B. M. vedená u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 1 PP 38/2006 tomuto soudu o d n í m á a p ř i k a z u j e se k projednání Okresnímu soudu v Českém Krumlově.

Odůvodnění:

Usnesením Okresního soudu v Karviné ze dne 3. 5. 2006, sp. zn. 1 PP 38/2006, které nabylo právní moci dne 3. 5. 2006, byl odsouzený B. M. podmíněně propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody, který mu byl uložen rozsudkem Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 25. 11. 2003, sp. zn. 3 T 104/2003 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. 4. 2004, sp. zn. 3 To 81/2004 a trestním příkazem Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 30. 5. 2004, sp. zn. 1 T 204/2002 ve spojení s usnesením Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 18. 8. 2004, sp. zn. 1 T 204/2002. Podmíněně propuštěnému B. M. byla stanovena zkušební doba v trvání 2 let a 6 měsíců, která uplynula dnem 3. 11. 2008.

Trestním příkazem Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 25. 2. 2009, sp. zn. 1 T 30/2009, jenž nabyl právní moci dne 27. 3. 2009, byl odsouzený B. M. uznán vinným ze spáchání trestných činů řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zákona, maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zákona a byl mu uložen úhrnný trest obecně prospěšných prací ve výměře 250 hodin a trest zákazu řízení motorových vozidel na dobu 2 let. Protiprávního jednání se odsouzený dopustil dne 18. 10. 2008. S ohledem na shora uvedené bylo pod sp. zn. 1 PP 38/2006 u věcně a místně příslušného Okresního soudu v Karviné nařízeno veřejné zasedání za účelem rozhodnutí, zda odsouzený B. M. se ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody osvědčil, popř. zda vykoná zbytek trestu odnětí svobody.

Podáním ze dne 5. 6. 2009 navrhla samosoudkyně Okresního soudu v Karviné podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci odsouzeného B. M. Okresnímu soudu v Karviné a její přikázání Okresnímu soudu v Českém Krumlově s tím, že odsouzený B. M. podal dne 4. 5. 2009 Okresnímu soudu v Karviné návrh na odnětí jeho trestní věci tomuto soudu a její přikázání Okresnímu soudu v Českém Krumlově s odůvodněním, že je plným invalidním důchodcem, jeho invalidní důchod činí 3.150,- Kč měsíčně, má vyživovací povinnost vůči třem nezletilým dětem, je žadatelem příspěvku na živobytí dle zákona o pomoci v hmotné nouzi a absolvování cesty k Okresnímu soudu v Karviné by značně zatížilo rodinný rozpočet. Odsouzený zároveň podstupuje psychiatrickou ambulantní léčbu a je zvažována i jeho léčba ústavní. S ohledem na tyto skutečnosti, se jeví jako vhodné, aby trestní věc vedená u Okresního soudu v Karviné byla z důvodu vhodnosti přikázána k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Českém Krumlově, který je místně příslušný dle bydliště obviněného.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

V projednávané věci důležité důvody k odnětí věci místně příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu téhož druhu a stupně splněny jsou. Odsouzený B. M. se trvale zdržuje na okrese Č. K., je v tíživé finanční situaci a současně není vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen dlouhé cesty z Č. K., v jehož okrese bydlí, k procesnímu soudu v Karviné. Jedním z hledisek určujících důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu je, při současném respektování zásad rychlosti a hospodárnosti řízení, též zájem na zajištění ústavního práva obviněného, vyjádřeného v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, aby jeho věc byla projednána v jeho přítomnosti, a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. S ohledem na vzdálenost mezi Okresním soudem v Karviné, který je místně příslušný k projednání a rozhodnutí věci odsouzeného B. M., a obvodem Okresního soudu v Českém Krumlově, odkud by se odsouzený musel k procesnímu soudu díky svým finančním problémům obtížně dopravovat a s ohledem na jeho zdravotní stav, se jeví vhodné místní příslušnost soudu změnit. Všechny tyto důvody lze považovat za natolik závažné, že odůvodňují použití § 25 tr. řádu pro změnu místní příslušnosti soudu k projednání věci.

Za tohoto stavu lze považovat návrh samosoudkyně Okresního soudu v Karviné na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu za důvodný, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. června 2009

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru