Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 33/2008Usnesení NS ze dne 30.06.2008

EcliECLI:CZ:NS:2008:11.TD.33.2008.1

přidejte vlastní popisek

11 Td 33/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných J. Š., A. D. a M. Z. projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. června 2008 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl takto:

Podle § 25 tr. řádu seodnímá Okresnímu soudu v Jeseníku věc vedená pod sp. zn. 2 T 109/2008 a p ř i k a z u j e s e k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu Praha – západ.

Odůvodnění:

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Jeseníku podal dne 2. 5. 2008 Okresnímu soudu v Jeseníku obžalobu na obviněné J. Š., A. D. a M. Z. pro trestný čin obecného ohrožení podle § 180 odst. 1, 2 písm. b), odst. 3 písm. a) tr. zák., kterého se měli dopustit v souvislosti s výstavbou a uvedením do provozu polyfunkčního objektu firmy G. J., majitele P. M., na ulici Z. P. v J. v období od léta 2004 do srpna 2005, a to jednáním popsaným blíže v obžalobě.

Podáním ze dne 16. 5. 2008 navrhl obviněný J. Š. odnětí trestní věci vedené u Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. 2 T 109/2008 tomuto soudu a její přikázání Okresnímu soudu Praha – západ s tím, že předsedkyní Okresního soudu v Jeseníku je JUDr. J. N., se kterou se obviněný dostal do několika sporů, jež byly řešeny před soudy ČR, a jež, přes příslušnost buď k Okresnímu soudu v Jeseníku nebo Okresnímu soudu v Šumperku, byly ze závažných důvodů přikázány Okresnímu soudu pro Prahu – východ, resp. Prahu – západ. Předsedkyně Okresního soudu v Jeseníku byla oznamovatelkou trestného činu vydírání, jehož pachatelem měl být obviněný J. Š., který byl následně obžaloby zproštěn rozsudkem Okresního soudu pro Prahu – východ ze dne 12. 10. 2007, sp. zn. 2 T 162/2007. V související civilní věci navrhla sama JUDr. J. N. přikázat věc soudu za hranicemi kraje, konkrétně Okresnímu soudu Praha – východ, o čemž rozhodl Nejvyšší soud ČR kladně dne 23. 1. 2007, sp. zn. 29 Od 94/2006. Obviněný J. Š. také v souvislosti s výše uvedenými kauzami podal návrh na zahájení kárného řízení proti JUDr. J. N. Na základě těchto okolností má obviněný J. Š. za to, že jsou splněny požadavky na důležité důvody, když jistě důvody, jež vedly v předchozích případech k přikázání civilní a trestní věci Okresnímu soudu Praha – východ, jsou stejně významné i v této jeho trestní věci a navrhl její přikázání Okresnímu soudu Praha – západ.

Podáním ze dne 10. 6. 2008 stejný návrh učinila i obviněná M. Z. také proto, že byla svého času družkou obviněného J. Š. a má za to, že i u ní jsou dány důležité důvody pro odnětí věci Okresnímu soudu v Jeseníku a její přikázání jinému soudu téhož druhu a stupně podle § 25 tr. řádu a shodně s obviněným J. Š. navrhla přikázání jejich trestní věci Okresnímu soudu pro Prahu – západ.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k řešení tohoto sporu a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Podle ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba považovat především místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, avšak i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. V posuzované věci mělo k žalovanému jednání obviněných J. Š. a M. Z. dojít podle zatím shromážděných důkazů výlučně na území J., takže by bylo v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. řádu, pokud by věc projednal a rozhodl Okresní soud v Jeseníku, který by byl věcně a místně příslušný. Za situace, kdy osoba předsedkyně Okresního soudu v Jeseníku byla účastna v předchozích soudních sporech obviněného J. Š. se jeví však jako vhodné, aby z hlediska objektivity rozhodování trestní věci obviněných J. Š. a M. Z., předmětnou trestní věc projednal a rozhodl jiný soud téhož druhu a stupně. V předchozích soudních sporech obviněného J. Š., které měly souvislost s předsedkyní Okresního soudu v Jeseníku, došlo usnesením Nejvyššího soudu ze dne 23. 1. 2007, sp. zn. 29 Odo 94/2006, k přikázání civilní věci Okresnímu soudu Praha – východ a usnesením Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2007, sp. zn. 11 Td 29/2007, k přikázání trestní věci Okresnímu soudu Praha – východ.

Uvedené skutečnosti považuje Nejvyšší soud za důležité důvody k odnětí věci místně příslušnému soudu a jejímu přikázání jinému soudu téhož druhu a stupně. Je tedy v zájmu objektivního vyřízení trestní věci obviněných J. Š. a M. Z., aby tuto věc projednal a rozhodl podle návrhu obou obviněných Okresní soud Praha – západ.

Za tohoto stavu lze považovat návrh obviněných J. Š. a M. Z. na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu za důvodný, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. června 2008

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru