Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 32/2002Usnesení NS ze dne 27.05.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:11.TD.32.2002.1

přidejte vlastní popisek

11 Td 32/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného M. J., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 27. 5. 2002 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl takto:

Návrh na odnětí věci Obvodnímu soudu pro Prahu 4 vedené pod sp. zn. 6 T 43/2002 a její přikázání Okresnímu soudu v Ostravě podle § 25 tr. řádu se zamítá.

Odůvodnění:

Obvodní státní zástupce podal dne 1. 3. 2002 u Obvodního soudu pro Prahu 4 obžalobu na obviněného M. J. pro trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1 tr. zák., který měl spáchat tím, že jako obchodní zástupce firmy S.CZ a.s. ke dni okamžitého zrušení pracovního poměru podle § 53 odst. 1 písm. b) zák. práce dne 4. 10. 2000 nevrátil pokladní deník a pokladní hotovost ve výši 18.646,40 Kč, ač byl povinen vyúčtování provést okamžitě, peníze použil pro sebe a firmě S.CZ a.s. se sídlem O. – P., tak způsobil škodu ve výši 18.646,40Kč.

Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením ze dne 7. 3. 2002, sp. zn. 6 T 43/2002, rozhodl podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu a § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu o předložení trestní věci obviněného M. J. Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s odůvodněním, že místně příslušným soudem v dané trestní věci je Okresní soud v Ostravě, neboť místem spáchání trestného činu zpronevěry je místo, kde pachatel svým jednáním projevil vůli se svěřenou věcí nakládat jako s věcí vlastní, a tímto místem, jak vyplynulo z provedeného dokazování, je sídlo firmy S.CZ a.s., jež se nachází v obvodu Okresního soudu v Ostravě.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k závěru, že návrh na delegaci není důvodný.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svojí povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Vyšetřování trestní věci obviněného bylo provedeno policejními orgány v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 4 a k tomuto soudu byla také podána obžaloba. Z dosud shromážděných důkazů je zřejmé, že k zadržení věcí, respektive peněz, které mají být předmětem trestného činu zpronevěry podle § 248 tr. zák., došlo v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 4, kde se obviněný zdržuje. Podle tohoto zjištění byla podle § 18 tr. řádu také určena místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 4. V tomto stadiu řízení se jeví jako předčasné úvahy o tom, kdy a kde obviněný pojal úmysl svěřenou věc nevrátit a přisvojit si ji, a kde vznikla poškozenému škoda. Toto zjištění může být výsledkem dalšího dokazování. Pro určení místní příslušnosti postačí zjištění dosavadní a tím je, že obviněný v místě, kde se zdržuje, svěřené peníze nevrátil.

Za tohoto stavu je k projednání věci místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 4 a proto bylo podle § 24 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. května 2002

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru