Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 3/2005Usnesení NS ze dne 28.02.2005

EcliECLI:CZ:NS:2005:11.TD.3.2005.1

přidejte vlastní popisek

11 Td 3/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněné R. H., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 28. 2. 2005 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl takto:

Návrh na odnětí věci vedené u Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, pod sp. zn. 2 To 1276/2004 a její přikázání jinému krajskému soudu sezamítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Olomouci ze dne 7. 10. 2004, sp. zn. 1 T 54/2004, byla obviněná R. H. uznána vinnou trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 2 písm. a) tr. zák. a odsouzena k trestu obecně prospěšných prací ve výměře dvě stě padesát hodin.

Proti tomuto rozsudku podala obviněná odvolání a trestní věc byla předložena Krajskému soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, jako soudu odvolacímu.

Podáním ze dne 6. 1. 2005 navrhla obviněná R. H. podle § 25 tr. řádu odnětí její trestní věci Krajskému soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, a její přikázání jinému krajskému soudu v Čechách. V návrhu poukazuje na řadu negativních zkušeností jak s olomouckými soudci, státními zástupci a obhájci, tak s exekutorskou kanceláří. Svůj návrh tedy odůvodňuje hlavně ztrátou důvěry.

Nejvyšší soud zhodnotil předložený návrh ve smyslu ustanovení § 25 tr. řádu a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

V podání obviněné R. H. nebylo zmíněno nic, co by bylo možno byť jen vzdáleně označit za důležité důvody podle § 25 tr. řádu, které by opodstatňovaly odnětí věci soudu, který je věcně i místně příslušný jednat a rozhodnout. Obviněná zpochybňuje nestrannost Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, jako soudu odvolacího. Z podání obviněné je ovšem zřejmé, že zpochybňuje nestrannost všech orgánů činných v trestním řízení, se kterými přišla do styku. Obecné úvahy o podjatosti orgánů trestního řízení a zpochybňování soudů proto ani v tomto případě nemohou vést ke změně místní příslušnosti soudu k projednání odvolání obviněné, a tak bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. února 2005

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru