Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 3/2002Usnesení NS ze dne 28.01.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:11.TD.3.2002.1

přidejte vlastní popisek

11 Td 3/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky v trestní věci obviněných 1) J. V., 2) M. Š., a 3) J. M., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 28. ledna 2002 návrh předsedy senátu Krajského soudu v Brně JUDr. V. Č. na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl takto:

Podle § 25 tr. řádu se odnímá Krajskému soudu v Brně věc vedená pod sp. zn. 43 T 22/2001 a přikazuje se k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Praze.

Odůvodnění:

Krajskému soudu v Brně napadla dne 31. 12. 2001 obžaloba proti obviněnému J. V. pro organizátorství k trestnému činu vraždy podle § 10 odst. 1 písm. a) k § 219 odst. 1, odst. 1 písm. c), f) tr. zák., ve znění zákona č. 91/1994 Sb., proti obviněnému M. Š. pro návod k trestnému činu vraždy podle § 10 odst. 1 písm. b) k § 219 odst. 1, odst. 2 písm. c), f) tr. zák., ve znění zákona č. 91/1994 Sb., a proti J. M. pro spolupachatelství k trestnému činu vraždy podle § 9 odst. 2 k § 219 odst. 1, odst. 2 písm. b), f) tr. zák., ve znění zákona č. 91/1994 Sb.

Podáním ze dne 22. 1. 2002 navrhl předseda senátu Krajského soudu v Brně JUDr. V. Č., aby byla trestní věc obviněných V., Š. a M. ve smyslu § 25 tr. řádu odňata Krajskému soudu v Brně a přikázána Městskému soudu v Praze. Návrh odůvodnil tím, že obě trestní věci jsou vzájemně provázány jak věcně, tak personálně osobami obviněných Š. a V., a celou řadou svědků, kteří již byli vyslechnuti u hlavního líčení před Městským soudem v Praze, jenž ve věci už jednou meritorně rozhodoval.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Ze spisu Městského soudu v Praze sp. zn. 56 T 23/2000 bylo zjištěno, že před tímto soudem proběhlo obsáhlé dokazování v trestním řízení proti většímu počtu obviněných, mezi kterými se nachází i obvinění J. V. a M. Š. Toto řízení se po rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 To 40/01 nachází ve stádiu nového projednání části obžaloby proti obviněnému V.K. a M. Š. před Městským soudem v Praze. Vrchní soud přitom ve svém rozhodnutí doporučil pro hodnocení důkazů v doplněném dokazování přihlédnout ke všem souvislostem, včetně důkazů, které budou provedeny při dokazování před Krajským soudem v Brně v trestní věci obviněných J. V., M. Š. a J. M. Za vhodné k tomuto účelu považoval spojit obě trestní věci ke společnému projednání.

Nejvyšší soud považuje úvahu vrchního soudu o potřebě společného projednání trestní věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 43 T 22/2001 s trestní věcí vedenou u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 56 T 23/2000 za správnou. Místem společného projednání by však neměl být Krajský soud v Brně, ale Městský soud v Praze.

Ke Krajskému soudu v Brně obžaloba proti obviněným V., Š. a M. napadla teprve dne 31. 12. 2001 a ve věci nebyly zatím provedeny žádné úkony. Městský soud v Praze naproti tomu provedl ve věci obviněných K. a Š. obsáhlé dokazování a poznatky z něj lze při splnění všech procesních náležitostí využít i v dalším řízení včetně řízení v obou spojených věcech. Okruh důkazů, které bude třeba v obou trestních věcech provést, je přitom obdobný, někde dokonce i totožný, tudíž se jeví spojení věcí vhodné i z hlediska hospodárnosti.

S přihlédnutím ke shora uvedeným skutečnostem dospěl Nejvyšší soud k závěru, že v posuzovaném případě bude vhodné, aby se v dalším řízení stal procesním soudem k projednání obou spojených věcí Městský soud v Praze. A proto rozhodl podle § 25 tr. řádu tak, že návrhu na odnětí věci Krajskému soudu v Brně pod sp. zn. 43 T 22/2001 a na její přikázání Městskému soudu v Praze vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. ledna 2002

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru