Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 29/2013Usnesení NS ze dne 12.06.2013

HeslaSpor o příslušnost
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:11.TD.29.2013.1
Dotčené předpisy

§ 24 odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

11 Td 29/2013-7

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných R. T. a O. T., vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 6 T 4/2013 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 12. června 2013 o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněných R. T. a O. T. příslušný Okresní soud v Opavě.

Odůvodnění:

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích podala Okresnímu soudu v Českých Budějovicích obžalobu na obviněné V. J., L. L. (dříve J.), Ing. V. J., T. J., J. K., R. T. a O. T. Věc byla vedena pod sp. zn. 6 T 159/2012. Usnesením ze dne 14. 1. 2013 rozhodl Okresní soudu v Českých Budějovicích o vyloučení trestní věci týkající se obviněných R. T. a O. T. ze společného řízení pod samostatnou sp. zn. 6 T 4/2013, neboť Okresní soud v Českých Budějovicích má za to, že není k projednání věci ohledně těchto dvou obviněných místně příslušný a současně ohledně těchto obviněných nejsou dány podmínky pro konání společného řízení podle § 20 odst. 1 tr. ř.

Oba obvinění se měli trestné činnosti dopustit ať už každý sám nebo společně, ale vždy bez spolupachatelství nebo účastenství dalších obviněných. Jejich trestná činnost měla podle obžaloby spočívat v tom, že ve snaze zakrýt původ nabytých finančních prostředků a příjem získaný nezákonným jednáním mimo území České republiky postupovali tak, aby finanční prostředky v jejich majetku budily zdání, že jsou získány legálním způsobem, a takto postupně od roku 2001 spolu se svými rodinnými příslušníky nakupovali nemovitosti a jiný majetek vyšší hodnoty, půjčovali finanční prostředky, investovali do obchodů s akciemi, přičemž byli srozuměni s tím, že proti obviněnému R. T. byla dne 3. 1. 2001 v USA vznesena Mimořádnou velkou porotou v okrese Middele, stát Florida, obžaloba, která ho viní z opakovaného pašování cizích státních příslušníků (Hlava 8, 1324 (a), (A) (iv)) a praní peněz (Hlava 18, 1956 (h)) a že právě finanční prostředky užité níže popsaným způsobem jsou ziskem z této trestné činnosti spočívající v organizování nelegálního zaměstnávání cizinců v USA za úplatu, a takto:

1. obvinění O. T. a R. T. společně: v přesně nezjištěnou dobu počátkem roku 2002 v obci K., okres O., po předchozí společné domluvě bylo stanoveno, že obviněný O. T. bude obchodovat na burze s cennými papíry, a to tak, že k realizaci obchodů obdržel od bratra R. T. částku ve výši 1.450.000,- Kč, která pocházela z trestné činnosti spáchané na území USA, obchodování pak bylo realizováno na podkladě komisionářské smlouvy ze dne 18. 7. 2002 uzavřené v B. a na základě další komisionářské smlouvy ze dne 24. 9. 2002 uzavřené v O., přičemž vždy u těchto smluv byla společnost CYRRUS, a. s., komisionářem a komitentem byl O. T.; na základě komisionářské smlouvy ze dne 28. 2. 2003, kde komitentem byl R. T., následně dne 16. 6. 2002 byla z účtu č. ......../....., vedeného u eBanky, a. s., pro zřizovatele R. T. odeslána částka ve výši 1.450.000,- Kč na účet č. ......./...., vedený u ČSOB, a. s., na majitele společnost CYRRUS, a. s., se sídlem v Brně, tř. kpt. Jaroše 28, když v období od 21. 10. 2002 do 21. 7. 2003 bylo z účtu společnosti CYRRUS, a. s., odeslána celkem v jedenácti případech na účet R. T. částka v celkové výši 3.854.150,- Kč jako zisk z prodeje cenných papírů získaný na podkladě činnosti uvedené v komisionářských smlouvách.

2. Obviněný R. T. sám dne 13. 1. 2003 jako věřitel uzavřel smlouvu o zřízení zástavního práva se zástavcem L. M., k zajištění pohledávky ve výši 150.000,- Kč zástavního věřitele, vzniklé ze smlouvy o půjčce ze dne 13. 1. 2003 mezi věřitelem a zástavcem, a to k nemovitosti zapsané v katastrálním území ...... – L., okres O., na LV ..... a to parcely č. ..... a ........

3. Obviněný R. T. sám dne 7. 2. 2003 jako věřitel uzavřel smlouvu o zřízení zástavního práva se zástavcem Z. F., k zajištění pohledávky ve výši 300.000,- Kč zástavního věřitele, vzniklé ze smlouvy o půjčce ze dne 7. 2. 2003 mezi věřitelem a zástavcem, a to k nemovitosti zapsané v katastrálním území ...... – D., okres O., na LV ......, a to parcely č. ....., ..... a .......

4. Obviněný R. T. sám dne 17. 3. 2003 zakoupil od M. Š., pozemky zapsané v katastrálním území ...... – K., okres O., na LV ....., a to parcelu č. ..... za částku ve výši 65.000,- Kč, přičemž kupní cena byla v hotovosti vyplacena při podpisu kupní smlouvy.

5. Obviněný O. T. sám: v přesně nezjištěnou dobu počátkem roku 2001 v obci K., okres O., po předchozí společné dohodě se svým bratrem R. T., pobývajícím na území USA, bylo domluveno, že O. T. za pomoci platební karty typu VISA, kterou obdržel od R. T. k účtu vedenému v Polské republice, a to ve městě R. u bankovního domu Bank SLANSKI, založenému R. T. za účelem převodu nelegálně získaných finančních prostředků ze Spojených států amerických do České republiky, opakovaně vyzvedne z účtu částku v celkové výši nejméně 200.000,- Kč, kterou následně použije v souladu s pokynem R. T. k zakoupení nemovitostí, a takto za pomoci skutečně vyzvednutých finančních prostředků

a. dne 26. 4. 2001 zakoupil od T. W., pozemky zapsané v katastrálním území ....... – L. u O., na LV ...., a to parcelu č. ...., ..., .... a ...., za částku ve výši 15.580,- Kč, přičemž kupní cena byla v hotovosti vyplacena při podpisu kupní smlouvy,

b. dne 19. 10. 2001 zakoupil od P. T., pozemky zapsané v katastrálním území ...... – R., okres O. – m., na LV ....., a to parcelu č. ..... a ....., za částku ve výši 110.000,- Kč, přičemž kupní cena byla v hotovosti vyplacena při podpisu kupní smlouvy.

Dne 17. 5. 2013 předložil Okresní soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 14. 1. 2013, sp. zn. 6 T 4/2013, podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. a § 24 odst. 1 tr. ř. trestní věc obviněných R. T. a O. T. Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti. Trestná činnost obviněných R. T. a O. T. byla spáchána mimo obvod Okresního soudu v Českých Budějovicích, konkrétně zjištěným místem spáchání trestné činnosti jsou K., okr. O., popřípadě další místa v okrese Opava. Dle soudu je místně příslušným k projednání trestní věci obviněných Okresní soud v Opavě, v jehož obvodu má obviněný R. T. také trvalé bydliště, obviněný O. T. bydlí v Ostravě. V tomto regionu, tedy na severní Moravě se zdržují svědci, kteří by měli být vyslechnuti u hlavního líčení. Společné řízení tedy není vhodné ani z hlediska hospodárnosti a rychlosti řízení.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k tomuto závěru.

Podle ustanovení § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba považovat místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu.

Vzhledem k tomu, že v posuzované věci mělo k žalovanému jednání obviněných R. T. a O. T. dojít podle zatím shromážděných důkazů v obvodu Okresního soudu v Opavě, je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. ř., pokud věc projedná a rozhodne Okresní soud v Opavě, který je k tomu řízení tak příslušný nejen místně, ale i věcně. Nejvyšší soud připomíná, že ve stejné věci již jednou v tomto smyslu rozhodl usnesením ze dne 31. 1. 2008, sp. zn. 11 Td 5/2008, poté však byly obě rozdělené trestní věci vráceny státnímu zástupci k došetření a v přípravném řízení znovu spojeny. Jestliže nyní došlo Okresním soudem v Českých Budějovicích opět k vyloučení trestní věci jmenovaných obviněných k samostatnému projednání, není důvod na dřívějším závěru Nejvyššího soudu cokoli měnit.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 12. června 2013

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru