Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 28/2013Usnesení NS ze dne 13.06.2013

HeslaDelegace
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:11.TD.28.2013.1
Dotčené předpisy

§ 25 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

11 Td 28/2013-9

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 13. června 2013 návrh obviněného Ing. P. Š., na odnětí trestní věci vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 13 T 114/2008 a její přikázání Obvodnímu soudu pro Prahu 4, a rozhodl takto:

Návrh na odnětí trestní věci obviněného Ing. P. Š., vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 13 T 114/2008 a její přikázání Obvodnímu soudu pro Prahu 4 se podle § 25 tr. ř. zamítá .

Odůvodnění:

Obviněný Ing. P. Š. podal návrh na obnovu řízení, který byl zamítnut usnesením Okresního soudu v Jihlavě ze dne 15. 12. 2011, sp. zn. 13 T 114/2008. Toto rozhodnutí bylo zrušeno usnesením Krajského soudu v Brně – pobočka v Jihlavě ze dne 18. 1. 2012, sp. zn. 42 To 20/2012 a věc byla vrácena Okresnímu soudu v Jihlavě k novému projednání a rozhodnutí.

Okresní soud v Jihlavě dne 17. 5. 2013 předložil Nejvyššímu soudu v souladu s ustanovením § 25 tr. ř. návrh obviněného Ing. P. Š. s jeho doplněním, o odnětí věci vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 13 T 114/2008 a její přikázání Obvodnímu soudu pro Prahu 4. Tento návrh odůvodnil podjatostí předsedy senátu JUDr. Vladimíra Sovy, který se svým postupem v stížnosti podrobně popsaným dopouští porušení zákona a základních procesních práv obviněného. Ačkoliv byl JUDr. Vladimír Sova následně vyloučen z vykonávání úkonů v trestním řízení, nadále vykonává funkci předsedy okresního soudu a dohlíží na průběh této kauzy. Stěžovatel shledává porušení zákona také postupem Okresního soudu v Jihlavě, které deklaruje pochybením v doručování jeho advokátovi. Následně v stížnosti rozebírá i nezákonný postup Krajského soudu v Brně.

Nejvyšší soud neshledal podaný návrh na odnětí této věci Okresnímu soudu v Jihlavě a její přikázání Obvodnímu soudu pro Prahu 4 důvodným.

Především lze uvést, že návrh obviněného podle § 25 tr. ř. byl učiněn již dne 27. 8. 2012, avšak vzhledem k tomu, že obviněný v něm neuvedl soud, který navrhuje pro přikázání věci, musel být opakovaně Okresním soudem v Jihlavě na základě Nejvyššího soudu vyzván k jeho doplnění, přičemž tento nedostatek byl napraven teprve podáním obviněného ze dne 18. 4. 2013.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svojí povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Pokud jde o námitky k podjatosti JUDr. Vladimíra Sovy, jedná se o námitky bezpředmětné, neboť usnesením Okresního soudu v Jihlavě ze dne 12. 7. 2012, sp. zn. 13 T 114/2008, se předseda senátu JUDr. Vladimír Sova sám vyloučil z vykonávání úkonů v předmětném trestním řízení, a tedy již od této chvíle danou věc neprojednává. Ve vztahu k soudkyni, které byla věc po vyloučení JUDr. Vladimíra Sovy k rozhodnutí přidělena, stěžovatel nic nenamítá. Přitom nebyly zjištěny žádné relevantní okolnosti, které by zjevně svědčily o její podjatosti ve věci. Fakt, že je soudkyní soudu, kterého předseda se vyloučil z vykonávání úkonů v trestním řízení, na tomto závěru nemůže nic změnit.

Obiter dictum Nejvyšší soud k námitce obviněného, že nebylo doručováno advokátovi, v čemž spatřuje pochybení okresního soudu, uvádí, že stěžovatel pouze obecně uvedl, že mu nebylo doručováno, aniž by toto blíže konkretizoval, avšak ze spisu vyplývá, že advokátovi Mgr. Petru Mimochodkovi byly doručovány písemnosti a rozhodnutí v souvislosti s řízením o návrhu na povolení obnovy řízení, jakož i rozhodnutí o vyloučení JUDr. Vladimíra Sovy. Navíc nelze takovéto tvrzení subsumovat pod důležitý důvod, jak má na mysli ustanovení § 25 tr. ř.

Ohledně v stížnosti zpochybňovaného postupu Krajského soudu v Brně nutno konstatovat, že Nejvyšší soud zde posuzuje důvody pro odnětí věci Okresnímu soudu v Jihlavě, který nyní věc projednává, nikoliv Krajského soudu v Brně. Proto k těmto námitkách nebylo přihlíženo.

Za této situace Nejvyšší soud v posuzovaném případě neshledal žádné, natož pak důležité, důvody pro odnětí věci Okresnímu soudu v Jihlavě a jejímu přikázání Obvodnímu soudu pro Prahu 4, a proto návrh obviněného na postup podle § 25 tr. ř. zamítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. června 2013

Předseda senátu

JUDr. Antonín Draštík

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru