Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 28/2004Usnesení NS ze dne 31.05.2004

EcliECLI:CZ:NS:2004:11.TD.28.2004.1

přidejte vlastní popisek

11 Td 28/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného J. N., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. května 2004 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl takto:

Podle § 25 tr. řádu s e trestní věc obviněného J. N. vedená u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 2 T 215/2004 tomuto soudu odnímáapřikazujesek projednání Okresnímu soudu ve Vyškově.

Odůvodnění:

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství pro Prahu-východ podala dne 10. 5. 2004 Okresnímu soudu Praha-východ obžalobu na obviněného J. N. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák., který měl spáchat tím, že jakožto společník obchodní společnosti C. S. s. r. o., se sídlem L. 1732, P., v S., okres P. vylákal pro potřeby této obchodní společnosti od J. N. dne 27. 2. 2001 částku ve výši 400.000,- Kč splatnou do 23. 4. 2001, dne 6. 3. 2001 částku ve výši 800.000,- Kč splatnou do 30. 4. 2001 a dále 7. 8. 2001 od A. A. částku ve výši 460.000,- Kč splatnou nejpozději do jednoho týdne, přičemž v době půjčení těchto peněz jednal v úmyslu peníze věřitelům ve sjednané době ani v jiném termínu nevrátit a obohatit tak sebe, resp. obchodní společnost C. S. s.r.o. o celkovou finanční částku ve výši 1.660.000,- Kč.

Podáním ze dne 19. 5. 2004 navrhla předsedkyně senátu Okresního soudu Praha?východ podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněného J. N. Okresnímu soudu Praha-východ a její přikázání Okresnímu soudu ve Vyškově s odůvodněním, že na obviněného byla dne 21. 4. 2004 Okresnímu soudu ve Vyškově podána obžaloba rovněž pro trestný čin podvodu s tím, že jednáním obviněného měla být způsobena škoda ve výši 4.903.222,90 Kč, a že u tohoto soudu nebyl dosud učiněn žádný úkon, kdy se z hlediska snížení nákladů řízení, mj. s ohledem na to, že se jedná o senátní věc a případ nutné obhajoby, a vyloučení případných průtahů souvisejících např. s nutností vyčkávat právní moci prvého odsuzujícího rozhodnutí při ukládání souhrnného trestu jeví účelnější, aby bylo v případě obviněného J. N. konáno společné řízení a to u Okresního soudu ve Vyškově, neboť věc vedená u tohoto soudu je procesně náročnější.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem \"důležité důvody\" sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Proti obviněnému byla u Okresního soudu ve Vyškově podána obžaloba pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák., přičemž s ohledem na rozsah této trestné činnosti a náročnost dokazování v této věci se jeví vhodné, aby po spojení obou trestních řízení, která jsou proti obviněnému vedena, ve věci dále jednal a rozhodl Okresní soud ve Vyškově. Spojení obou věcí je vhodné, neboť se jím vyloučí možnost případných průtahů při ukládání souhrnného trestu. Soudem, který by tak měl učinit je tak z důvodu vhodnosti Okresní soud ve Vyškově, neboť ve věci, která k němu napadla, bude zřejmě nutné provést rozsáhlé dokazování a nebylo by vhodné toto dokazování přesouvat před jiný soud, v tomto případě před Okresní soud Praha-východ, kam napadla proti obviněnému shora uvedená obžaloba.

Za tohoto stavu lze považovat návrh předsedkyně senátu Okresního soudu Praha?východ na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu za důvodný, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. května 2004

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru