Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 27/2013Usnesení NS ze dne 28.05.2013

HeslaOdnětí a přikázání věci
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:11.TD.27.2013.1
Dotčené předpisy

§ 25 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

11 Td 27/2013-10

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného J. S., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 28. května 2013 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. ř. a rozhodl takto:

Podle § 25 tr. ř. sezamítá návrh obviněného J. S. na odnětí jeho trestní věci vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 22 T 146/2012 tomuto soudu a její přikázání Okresnímu soudu v Olomouci.

Odůvodnění:

U Okresního soudu v Pardubicích byla dne 28. 12. 2012 na obviněného J. S. podána obžaloba pro zločin padělání a pozměnění peněz podle § 233 odst. 2 tr. zákoníku. Věc je vedena pod sp. zn. 22 T 146/2012.

Dne 7. 5. 2013 podal obviněný návrh podle § 25 tr. ř. na odnětí jeho trestní věci Okresnímu soudu v Pardubicích a její přikázání Okresnímu soudu v Olomouci. Svůj návrh zdůvodnil hospodárností a rychlostí soudního řízení a potřebou konání společného řízení. Konstatoval, že jej ve věci dočasně zastupoval obhájce, který byl dříve v pozici protistrany ve sporu, který obviněný vedl před Českým telekomunikačním úřadem. Tento obhájce byl dne 4. 3. 2013 jeho obhajoby zproštěn. Po dobu zastupování obviněného mu měl obhájce zpronevěřit částku 1 600 Kč. Dále obviněný poukázal na skutečnost, že je na něj podána obžaloba u Okresního soudu v Sokolově, kde je věc vedena pod sp. zn. 3 T 60/2011, pro neoprávněné podnikání z důvodu jeho zastupování před soudy a úřady České republiky. V rámci této činnosti se dostal do osobního sporu s mnoha advokáty. V této věci obviněný hodlá rovněž podat delegační návrh a bude žádat spojení obou věcí u Okresního soudu v Olomouci.

Nejvyšší soud projednal předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

V projednávané věci Nejvyšší soud takové důvody neshledal. Skutečnost, že obviněného dočasně zastupoval obhájce, který měl být obhajoby zproštěn, nemá z hlediska § 25 tr. ř. žádný právní význam.

Pokud jde o hledisko hospodárnosti řízení, obviněný neuvádí žádný jiný důvod, než že by si přál spojení projednávané trestní věci s jinou proti němu vedenou trestní věcí, což však nepřichází v úvahu, neboť stíhaná trestná činnost nemá vzájemně žádnou souvislost. S ohledem na citovanou zásadu zákonného soudce je třeba říci, že samotná „vhodnost z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení“ ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 tr. ř. poslední věta by mohla být důvodem pro spojení věcí podle § 23 odst. 3 tr. ř. jen zcela výjimečně za současného přistoupení dalších důvodů, za situace, kdy by samostatné projednání věcí bylo nemožné nebo velice obtížné. Důvodem pro delegaci podle § 25 tr. ř. v žádném případě nemůže být samotná skutečnost, že vedení jednoho řízení proti obviněnému by bylo levnější, než vedení dvou samostatných řízení, neboť ústavní zásada zákonného soudce nad takovým důvodem v demokratickém právním státě nesrovnatelně převažuje.

Je proto třeba konstatovat, že obviněný žádné důvody, které by mohly být relevantní z hlediska ustanovení § 25 tr. ř., neuvedl. Za tohoto stavu nelze považovat jeho návrh za důvodný, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. května 2013

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru