Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 24/2013Usnesení NS ze dne 14.05.2013

HeslaDelegace
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:11.TD.24.2013.1
Dotčené předpisy

§ 25 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

11 Td 24/2013-6

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky v trestní věci obviněného R. M., vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 1 T 8/2013 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 14. května 2013 o příslušnosti soudu, takto:

Podle § 25 tr. ř. se trestní věc obviněného R. M. vedená u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 1 T 8/2013 tomuto soudu odnímá a přikazuje se k projednání Okresnímu soudu v Kroměříži.

Odůvodnění:

Obviněný R. M. je stíhán v trestní věci vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 1 T 8/2013, na základě obžaloby podané dne 15. 1. 2013 státní zástupkyní Okresního státního zastupitelství v Liberci pro trestný čin pohlavního zneužívání podle § 242 odst. 1, 2 tr. zákona, přečin nebezpečného vyhrožování podle § 353 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zákoníku a přečin zneužití dítěte k výrobě pornografie podle § 193 odst. 1 tr. zákoníku, kterých se měl dopustit skutky blíže rozvedenými v podané obžalobě.

Předsedkyně senátu Okresního soudu v Liberci předložila dne 30. 4. 2013 Nejvyššímu soudu trestní věc obviněného R. M. s návrhem, aby předmětná trestní věc byla podle § 25 tr. ř. Okresnímu soudu v Liberci odňata a aby byla přikázána Okresnímu soudu v Kroměříži. Návrh odůvodnila tím, že v obžalobě je k výslechu u hlavního líčení navrženo celkem 6 svědků, kteří bydlí v obvodu jiného vzdáleného soudu. S ohledem na skutečnost, že by byli všichni svědci nuceni cestovat k podání svědecké výpovědi k značně vzdálenému Okresnímu soudu v Liberci, vedlo by projednání věci u Okresního soudu v Kroměříži k urychlení řízení a hospodárnějšímu řízení.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. ř. zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Nejvyšší soud si je vědom své judikatury, která konstatovala, že výjimečnou okolnost umožňující průlom do výše uvedeného ústavního principu zásadně nelze založit na pouhém porovnání počtu svědků s kratší či s větší vzdáleností k sídlu příslušného soudu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 11. 2012, sp. zn. 11 Td 57/2012, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2012, sp. zn. 11 Td 41/2012). Tento závěr však nelze považovat za bezbřehý, neboť vždy je nutno přihlížet k jednotlivým okolnostem daného případu. Pokud v nyní projednávané věci je obžalobou navrženo k výslechu u hlavního líčení celkem 6 svědků včetně samotné poškozené a všichni tito svědci mají bydliště v obvodu Okresního soudu Kroměříž, které je v značné vzdálenosti od Okresního soudu v Liberci, v obvodu kterého má bydliště pouze obviněný, lze tuto skutečnost shledat za důležitý důvod ve smyslu ustanovení § 25 tr. ř. Do tohoto závěru nijak nezasahuje ani případné předvolání znalců, kteří byli v rámci přípravného řízení přibráni k podání znaleckého posudku, poněvadž se jedná o znalce vedené jak v obvodu Okresního soudu v Kroměříži, tak v obvodu blíž k Okresnímu soudu v Liberci. Projednání trestní věci Okresním soudem v Kroměříži by tak mělo vést k výraznému urychlení řízení a hospodárnějšímu procesu.

Za tohoto stavu lze považovat předložený návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu za důvodný, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. května 2013

Předseda senátu

JUDr. Antonín Draštík

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru