Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 22/2013Usnesení NS ze dne 14.05.2013

HeslaDelegace
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:11.TD.22.2013.1
Dotčené předpisy

§ 25 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

11 Td 22/2013 - 8

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 14. května 2013 návrh obviněných M. R. a T. R., na odnětí trestní věci vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 1 T 74/2012 a její přikázání Obvodnímu soudu pro Prahu 3, a rozhodl takto:

Návrh na odnětí trestní věci obviněných M. R. a T. R., vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 1 T 74/2012 a její přikázání Obvodnímu soudu pro Prahu 3, popřípadě Obvodnímu soudu pro Prahu 9, se podle § 25 tr. ř. zamítá.

Odůvodnění:

Obviněné M. R. a T. R. jsou stíhány v trestní věci vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 1 T 74/2012 pro přečin vydírání podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku, kterého se měly dopustit skutkem blíže rozvedeným v podané obžalobě.

Okresní soud v Opavě dne 15. 4. 2013 předložil Nejvyššímu soudu v souladu s ustanovením § 25 tr. ř. žádost obviněných M. R. a T. R. o odnětí věci vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 1 T 74/2012 a její přikázání Obvodnímu soudu pro Prahu 3, příp. Obvodnímu soudu pro Prahu 9. Tento návrh obviněných je odůvodněn tím, že obviněné mají bydliště v Praze a v Praze má sídlo také jejich obhájce. Obviněné M. R. navíc zdravotní stav ztěžuje schopnost dostavit se k jednání soudu. Přitom pro vyhotovení znaleckého posudku, který obhajoba nechá vypracovat znalci v Praze a stejně tak pro nahlížení do spisu, bude potřeba vždy zaslat spis do Prahy. Z těchto důvodů je pak nehospodárné, aby se trestní řízení konalo u Okresního soudu v Opavě. Podle navrhovatelek tak existují natolik závažné důvody, kvůli kterým lze vyhovět tomuto návrhu na delegaci, což by v konečném důsledku vedlo ke značnému urychlení řízení a hospodárnějšímu procesu.

Nejvyšší soud neshledal podaný návrh na odnětí věci Okresnímu soudu v Opavě a její přikázání Obvodnímu soudu pro Prahu 3, příp. Obvodnímu soudu pro Prahu 9, důvodným.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svojí povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Z obsahu podaného návrhu rozhodně nelze dovodit, že jde o takové důležité důvody, které by opodstatňovaly postup podle § 25 tr. ř.

Nelze na základě pouhé distanční vzdálenosti bydliště obviněných a příslušného soudu odůvodnit prolomení práva na zákonného soudce v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. K tomu Nejvyšší soud judikoval, že výjimečné okolnosti dovolující učinit průlom do výše uvedeného ústavního principu nelze založit na pouhém srovnání kilometrových vzdáleností mezi bydlištěm předvolaných osob a sídlem soudu, ke kterému se mají na základě předvolání dostavit, či na porovnání počtu svědků s kratší či s větší vzdáleností k sídlu příslušného soudu. Takové poměřování by vybočovalo z ústavního i zákonného vymezení příslušnosti soudů (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 11. 2012, sp. zn. 11 Td 57/2012 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2012, sp. zn. 11 Td 41/2012). Nejvyšší soud pouze nad uvedený rámec dodává, že v obžalobě navržení svědci A. Č., I. Č. a A. Č. mají bydliště právě v obvodu příslušného Okresního soudu v Opavě, u něhož byla podána obžaloba.

Pokud je v návrhu poukázáno také na sídlo obhájce, je nutno uvést, že je právo obviněných zvolit si svého obhájce (§ 37 tr. ř.), avšak důležitý důvod podle § 25 tr. ř. nemůže zakládat skutečnost, že si obviněné zvolily obhájce se sídlem mimo obvod příslušného soudu. Totožný závěr je nutno učinit i ve vztahu k znalci, který případně bude na žádost obhajoby zpracovávat znalecký posudek. Za důvod pro odnětí věci příslušnému soudu v daném případě totiž vůbec nelze považovat vypracování znaleckého posudku znalcem mimo obvod příslušného soudu, když se navíc jedná pouze o hypotetický předpoklad, přičemž nakonec může dojít ke zpracování znaleckého posudku znalcem se sídlem v jakémkoliv místě nebo k jeho zpracování vůbec nemusí dojít. K nepříznivému zdravotnímu stavu M. R. Nejvyšší soud odkazuje na sdělení ošetřující lékařky MUDr. M. P. ze dne 27. 3. 2013 založené na č. l. 106, ve kterém je uvedeno, že obviněná „bude schopna cca za 2 týdny zúčastnit se soudního jednání“.

Za této situace Nejvyšší soud v posuzovaném případě neshledal žádné, natož důležité, důvody pro odnětí věci Okresnímu soudu v Opavě jako soudu místně příslušnému a jejímu přikázání Obvodnímu soudu pro Prahu 3, popř. Obvodnímu soudu pro Prahu 9, a proto návrh obviněných na postup podle § 25 tr. ř. zamítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. května 2013

Předseda senátu

JUDr. Antonín Draštík

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru