Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 16/2008Usnesení NS ze dne 30.04.2008

EcliECLI:CZ:NS:2008:11.TD.16.2008.1

přidejte vlastní popisek

11 Td 16/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného P. V., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. dubna 2008 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl takto:

Návrh na odnětí věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 6 T 23/2008 a její přikázání Okresnímu soudu v Jihlavě sezamítá.

Odůvodnění:

Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 podal dne 22. 2. 2008 Obvodnímu soudu pro Prahu 4 obžalobu na obviněného P. V. pro trestný čin úvěrového podvodu podle § 250b odst. 1, 4 písm. b) tr. zák., který měl spáchat tím, že dne 27. 4. 2005 v P., pobočce K. b. podal jako jednatel společnosti B. W., s. r. o., žádost o úvěr ve výši 700.000,- Kč za účelem profinancování krátkodobých pohledávek z obchodního styku do lhůty splatnosti, přičemž se žádostí předložil smyšlené podklady, které mu zhotovil F. B., jmenovitě přiznání k dani z příjmů právnických osob společnosti B. W. za rok 2004, zjednodušenou rozvahu společnosti B. W. ke dni 31. 12. 2005, zjednodušenou rozvahu společnosti za období od 1. 1. 2005 do 31. 3. 2005, zjednodušenou rozvahu společnosti B. W. ke dni 31. 3. 2005 a údajné potvrzení Finančního úřadu v Kadani, že společnost B. W. nemá daňové nedoplatky ke dni 18. 1. 2005, na základě této žádosti uzavřel obviněný P. V. dne 29. 4. 2005 úvěrovou smlouvu s K. b. na úvěr ve výši 700.000,- Kč a úvěr vyčerpal, aniž by jej splácel nebo učinil kroky k tomu, aby byl splácen, čímž způsobil škodu společnosti K. b., a. s., ve výši 700.000,- Kč.

V trestní věci obviněného P. V. bylo Obvodním soudem pro Prahu 4 pod sp. zn. 6 T 23/2008 nařízeno na 25. 3. 2008 hlavní líčení. Dne 19. 3. 2008 byl Obvodnímu soudu pro Prahu 4 doručen přípis obviněného P. V., který je svým obsahem mj. návrhem obviněného na odnětí věci Obvodnímu soudu pro Prahu 4 a její přikázání Okresnímu soudu v Jihlavě, a to z důvodů obavy obviněného o jeho život a život jeho blízkých, jelikož mu bylo podle jeho vyjádření již několikrát anonymně vyhrožováno. Dalším důvodem, který obviněný ve svém návrhu uvedl, je zdravotní stav jeho manželky, která má po narození jejich dcery problémy s krevním tlakem a sama se nezvládá postarat o jejich dceru. Proto obviněný P. V. požádal o odnětí jeho trestní věci Obvodnímu soudu pro Prahu 4 a její přikázání Okresnímu soudu v Jihlavě, tedy do místa jeho bydliště.

Dne 31. 3. 2008 předložil Obvodní soud pro Prahu 4 žádost obviněného P. V. na odnětí jeho trestní věci Obvodnímu soudu pro Prahu 4 a její přikázání podle § 25 tr. řádu Okresnímu soudu v Jihlavě Nejvyššímu soudu k rozhodnutí, jakožto soudu společně nadřízenému Obvodnímu soudu pro Prahu 4 a Okresnímu soudu v Jihlavě.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, podle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Důvodem ke změně místní příslušnosti soudu k projednání věci podle § 25 tr. řádu nemůže být pouhá skutečnost, že obviněný má obavy o svůj život a život své rodiny a stejně tak nemůže být tímto důvodem zdravotní stav jeho manželky, která se nezvládá postarat o jejich narozenou dceru. Základním kritériem pro posouzení existence důležitých důvodů pro změnu místní příslušnosti soudu je zejména fakt, zda u místně příslušného soudu lze zajistit dodržení základních zásad trestního řízení a vyloučit jakékoliv pochybnosti o nestrannosti soudu, což je v případě Obvodního soudu pro Prahu 4 v projednání trestní věci obviněného P. V. zcela jistě naplněno. Zmíněné důležité důvody vedoucí ke změně místní příslušnosti soudu musí být zřetelné, zřejmé a bezpochybné a jejich existence musí být jednoznačně prokázána, a toto v případě údajných anonymních výhružek obviněnému P. V. a problémů jeho manželky s krevním tlakem, nelze učinit. Rozhodování každé trestní věci příslušným soudem a soudcem je neopominutelnou podmínkou spravedlivého procesu, přičemž příslušnost soudu stanoví zákon. Ten ji stanovil tak, že je zásadně dána a postup, kterým je věc odnímána a přidělována soudu jinému, je nutno chápat jako postup rozhodně nestandardní a výjimečný.

Za tohoto stavu nebylo možno návrhu obviněného P. V. vyhovět, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. dubna 2008

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru