Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 15/2013Usnesení NS ze dne 09.04.2013

HeslaSpor o příslušnost
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:11.TD.15.2013.1
Dotčené předpisy

§ 24 odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

11 Td 15/2013 - 7

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky v trestní věci obviněného M. K. , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 51 T 188/2012 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 9. dubna 2013 o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněného M. K.

příslušný Obvodní soud pro Prahu 10.

Odůvodnění:

Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 podal Obvodnímu soudu pro Prahu 10 obžalobu na obviněného M. K. pro trestný čin podle § 250a odst. 1, 3 tr. zák. (zákona č. 140/1961 Sb. účinného do 31. 12. 2009), kterého se měl dopustit tím, že

1) v úmyslu vylákat pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla založené pojistnou smlouvou mezi B. K. , a Českou pojišťovnou a.s, uplatnil v Praze 10 telefonicky na blíže nezjištěné pobočce dne 4.3.2009 jako poškozený při dopravní nehodě nárok na pojistné plnění z dopravní nehody, k níž mělo dojít dne 3. 3. 2009 v P. , na křižovatce ulic N. Š. a U. mezi motorovými vozidly Mercedes Benz, řízeným M. K. a vozidlem Ford Fiesta, řízeným B. K. , přičemž požadoval pojistné plnění ve výši vozidla vystavenou o.s. Vintr Oil, přičemž živnosti této společnosti zanikly již v roce 2008, přičemž vozidlo opraveno nebylo a České pojišťovně a.s., Spálená 75, Praha 1 způsobil škodu ve výši 86.634,-Kč za poškození vozidla a 11.429,-Kč za zapůjčení náhradního vozidla, kdy tyto částky mu byly poukázány na účet,

2) v úmyslu vylákat pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla založené pojistnou smlouvou mezi M. K. , a Pojišťovnou Kooperativa, a.s.. uplatnil na blíže nezjištěné pobočce Pojišťovny Kooperativa dne 14. 4. 2009 jako poškozený při dopravní nehodě nárok na pojistné plnění z dopravní nehody, k niž mělo dojít dne 13. 3. 2009 v P. , v ulici N. Š. mezi motorovým vozidlem Mercedes Benz, řízeným M. K. a vozidlem Škoda Superb, řízeným M. G. , přičemž požadoval pojistné plnění ve výši 188.970,- Kč, které dokladoval fakturou ze dne 21. 4. 2009 za opravu svého vozidla a fakturou za zapůjčení náhradního vozidla ve výši 107.000,- Kč, faktury byly vystaveny společností V. O. , přičemž živnosti této společnosti zanikly v roce 2008, přičemž vozidlo po dopravní nehodě dne 3. 3.2009 opraveno nebylo a k poškození vozidla tak jak uvádí obviněný nemohlo dle znaleckého posudku dojít, kdy poškození vozidla Mercedes Benz, koresponduje s poškozením, které vzniklo při dopravní nehodě tohoto vozidla dne 3. 3. 2009 a Pojišťovně Kooperativa a.s., Brněnská 634, Modřice způsobil na vyplaceném pojistném plnění škodu ve výši 220.628,-Kč, celkem tak způsobil škodu ve výši 318.691,-Kč.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 31. 12. 2012, sp. zn. 51 T 188/2012, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) za použití § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc obviněného předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Obvodní soud pro Prahu 10 není místně příslušný k jejímu projednání a rozhodnutí. Podle citovaného usnesení je ze spisového materiálu zřejmé, že k pojistné události na základě údajně fingované dopravní nehody došlo, pokud jde o útok popsaný pod bodem 1) výroku obžaloby, v komunikačním centru České pojišťovny, a. s., Purkyňova 2845/101 v Brně, kam pojistnou událost nahlásil obžalovaný telefonicky dne 4. 3. 2009, pokud jde o útok popsaný pod bodem 2) výroku obžaloby pak na centru zákaznické podpory pojišťovny Kooperativy pojišťovny, a.s., se sídlem Brněnská 634, Modřice. K naplnění skutkové podstaty popsaného protiprávního jednání došlo tak až oznámením fingované pojistné události oběma poškozeným subjektům, přičemž oba tyto subjekty mají své sídlo v obvodu Městského soudu v Brně. Za této situace je pak nutno Městský soud v Brně označit za soud místně příslušný k projednání a rozhodnutí v této trestní věci. Ze žádných důkazů obsažených ve spise nevyplývá, že skutek by měl být spáchán v obvodu Prahy 10, či není patrná jakákoliv vazba k obvodu tohoto soudu.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že nelze přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Jestliže následek nastal nebo měl nastat na jiném místě, než na kterém byla vykonána trestná činnost, jde o tzv. distanční delikt (srov. č. 37/1961 a č. 12/1972 Sb. rozh. tr.). O obdobu distančního deliktu však jde v případě trestného činu podvodu, resp. pojistného podvodu spáchaného prostřednictvím telefonu i za situace, kdy se osoba uváděna pachatelem v omyl nachází v jiném místě, než je místo, ze kterého telefonuje pachatel. V takovém případě dochází k jednání naplňujícímu objektivní stránku uvedených trestných činů jak v místě, ze kterého telefonuje pachatel, tak v místě, kde je hovor přijímán jinou osobou uváděnou v omyl.

V daném případě je v obžalobě pod bodem 1) uvedeno, že obviněný jako poškozený při fingované dopravní nehodě uplatnil nárok na pojistné plnění z dopravní nehody v P. telefonicky, přičemž s tímto tvrzením se Obvodní soud pro Prahu 10 v citovaném usnesení nijak nevypořádal. K jednání obviněného, jímž byl trestný čin spáchán pod bodem 1) obžaloby, došlo tedy rovněž v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 10, neboť v obvodu tohoto soudu obviněný telefonoval poškozené pojišťovně, aby nahlásil nárok na pojistné plnění. Pokud obvodní soud dospěl k závěru, že tato skutečnost není významná nebo, že nevyplývá ze spisového materiálu, bylo jeho povinností své stanovisko náležitě odůvodnit. Do úvahy sice připadá také příslušnost dalších soudů, kde jsou zákaznické linky poškozených pojišťoven, na které byla pojistná událost obviněným nahlášena, jak uvádí Obvodní soud pro Prahu 10, a to Městského soudu v Brně a Okresního soudu Brno-venkov (M. jsou v obvodu Okresního soudu Brno-venkov). Obžaloba však byla podána u Obvodního soudu pro Prahu 10, takže podle § 22 tr. ř. koná řízení tento soud.

Nad rámec rozhodnutí podle § 24 tr. ř. Nejvyšší soud uvádí, že obviněný má trvalé bydliště v P. a stejně tak obžalobou navržení svědci (P. V. a Z. E. ).

Z uvedených důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. ř. rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 9. dubna 2013

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru