Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 14/2013Usnesení NS ze dne 09.04.2013

HeslaDelegace
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:11.TD.14.2013.1
Dotčené předpisy

§ 25 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

11 Td 14/2013 - 13

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky v trestní věci obviněného D. L., vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 73 T 71/2012 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 9. dubna 2013 o návrhu na odnětí a přikázání věci, takto:

Podle § 25 tr. ř. se trestní věc obviněného D. L. vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 73 T 71/2012 tomuto soudu odnímá a přikazujese k projednání Obvodnímu soudu pro Prahu 8.

Odůvodnění:

Okresní státní zastupitelství v Ostravě podalo dne 3. 7. 2012 obžalobu na obviněného D. L. pro přečin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 tr. zákoníku, jehož se měl dopustit skutky blíže popsanými v obžalobě.

Usnesením ze dne 19. 2. 2013, č. j. 73 T 71/2012-147, navrhla samosoudkyně Okresního soudu v Ostravě, aby trestní věc obviněného D. L. byla podle § 25 tr. ř. Okresnímu soudu v Ostravě odňata a aby byla přikázána Obvodnímu soudu pro Prahu 8. Tento návrh odůvodnila tím, že obviněnému bylo usnesením soudu ze dne 12. 10. 2012 nařízeno ochranné léčení psychiatrické ústavní formou, které vykonával v Psychiatrické léčebně v Opavě. Okresní soud v Ostravě nařídil na 18. 1. 2013 hlavní líčení, které se však nekonalo, neboť obviněný se v době jeho konání nacházel na uzavřeném oddělení Psychiatrické léčebny v Opavě a jeho zdravotní stav mu neumožňoval účastnit se hlavního líčení, přičemž na osobní účasti u hlavního líčení trval. Hlavní líčení tak bylo nově nařízeno na 14. 3. 2013. Dne 15. 2. 2013 však Okresní soud v Ostravě obdržel od Psychiatrické léčebny v Opavě zprávu, že dne 18. 2. 2013 bude obviněný přeložen do Psychiatrické léčebny v Bohnicích. Za situace, kdy obviněný trvá na své osobní účasti u hlavního líčení a aktuálně se nachází ve značné vzdálenosti od Okresního soudu v Ostravě, dospěl tento soud k závěru, že je namístě postupovat podle § 25 tr. ř. a předložit věc k rozhodnutí o delegaci, jelikož zajištění účasti obviněného u hlavního líčení v Ostravě by bylo minimálně značně neekonomické, nenaplňující zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení. Dále poukazuje také na skutečnost, že dle popisu skutku se měl obviněný D. L. dopustit trestného jednání nejen v Ostravě, ale také v Praze a jinde.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Na základě žádosti Nejvyššího soudu bylo dne 4. 4. 2013 MUDr. Jiří Švarcem, PhD., primářem ochranného léčení Psychiatrické léčebny Bohnice, sděleno, že obviněný D. L. je v Psychiatrické léčebně Bohnice, Praha 8, hospitalizován od 18. 2. 2013, když vykonává ochranné léčení psychiatrické ústavní formou nařízené Městským soudem v Praze v trestní věci vedené pod sp. zn. Nt 302/2012.

Jedním z hledisek určujících důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu je, při současném respektování zásad rychlosti a hospodárnosti řízení, též zájem na zajištění ústavního práva obviněného vyjádřeného v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, aby jeho věc byla projednána v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Pokud tedy v posuzovaném případě vzhledem ke zdravotnímu stavu odsouzeného a vzhledem k vzdálenosti místa jeho současného pobytu a místně příslušného soudu, nejsou zajištěny podmínky k plnému uplatnění jeho práva na obhajobu a nemohla by být zajištěna jeho plnohodnotná účast na jednání soudu, pak zde jsou dány takové závažné důvody, které odůvodňují použití § 25 tr. ř. pro změnu místní příslušnosti soudu k projednání věci. Projednání trestní věci obviněného D. L. u Obvodního soudu pro Prahu 8 by navíc mělo vést i ke značnému urychlení řízení a hospodárnějšímu procesu.

Za tohoto stavu lze považovat předložený návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. ř. za důvodný, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. dubna 2013

Předseda senátu

JUDr. Antonín Draštík

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru