Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 13/2013Usnesení NS ze dne 09.04.2013

HeslaSpor o příslušnost
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:11.TD.13.2013.1
Dotčené předpisy

§ 24 odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

11 Td 13/2013-7

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky v trestní věci obviněných M. Č., E. H., M. H., G. H., N. H., O. L., M. M., F. N., a D. Š., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 4 T 182/2012 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 9. dubna 2013 o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněných příslušný Obvodní soud pro Prahu 4.

Odůvodnění:

Obžalobou státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 ze dne 31. 12. 2012 je obviněný M. Č. pod bodem 2 stíhán pro přečin pojistného podvodu dle § 210 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku spáchaný formou spolupachatelství dle § 23 tr. zákoníku. Obviněný E. H. pod bodem 1 je stíhán pro trestný čin pojistného podvodu dle § 250a odst. 2, 3, 4 písm. a) trestního zákona č. 140/1961 Sb., účinného do 31. 12. 2009 (dále jen „tr. zák.“) a pod body 2 - 4 pro přečin pojistného podvodu dle § 210 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku spáchaný dílem ve spolupachatelství dle § 23 tr. zákoníku. Obviněný M. H. pod bodem 1 je stíhán pro trestný čin pojistného podvodu dle § 250a odst. 2, 3, 4 písm. a) tr. zák. Obviněná G. H. pod bodem 1, 5, 6 je stíhána pro trestný čin pojistného podvodu dle § 250a odst. 2, 3, 4 písm. a) tr. zák. Obviněná N. H. pod bodem 5 je stíhána pro trestný čin pojistného podvodu dle § 250a odst. 2, 3, 4 písm. a) tr. zák. Obviněný O. L. pod bodem 6 je stíhán pro trestný čin pojistného podvodu dle § 250a odst. 2, 3, 4 písm. a) tr. zák. Obviněný M. M. pod bodem 1 je stíhán pro trestný čin pojistného podvodu dle § 250a odst. 2, 3, 4 písm. a) tr. zák. Obviněný F. N. pod bodem 6 je stíhán pro trestný čin pojistného podvodu dle § 250a odst. 2, 3, 4 písm. a) tr. zák. Obviněný D. Š. pod bodem 5 je stíhán pro trestný čin pojistného podvodu dle § 250a odst. 2, 3, 4 písm. a) tr. zák.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 25. 2. 2013, sp. zn. 4 T 182/2012, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc obviněných předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Obvodní soud pro Prahu 4 není místně příslušný k jejímu projednání a rozhodnutí. Podle citovaného usnesení je místem spáchání trestného činu pojistného podvodu podle § 250a tr. zák. místo, kde došlo na základě nepravdivých údajů k uplatnění pojistné události u pojistného ústavu, popř. kde vznikla škoda. V daném případě z obsahu spisového materiálu vyplývá v bodě 1 výroku obžaloby, že pojistná událost byla nahlášena osobně obviněným M. H., který se dostavil do pojišťovny v Praze, ve V., kde obdržel formulář pro nahlášení pojistné události, který vyplnil a pojistnou událost tímto nahlásil (čl. 342 - výpověď obviněného M. H.). Z čl. 600 vyplývá, že na adrese Praha .., je Centrální středisko likvidací pojišťovny Kooperativa. Ke spáchání trestné činnosti došlo uplatněním pojistné události, tedy písemným oznámením přímo v místě pojišťovny v obvodu Prahy 10 (nikoli již způsobením dopravní nehody). V bodě 2 výroku obžaloby byla pojistná událost nahlášena pojišťovně Kooperativa telefonicky, viz formulář pojišťovny na čl. 673, přičemž obviněný H. si nepamatuje, zda událost hlásil, a obviněná G. H. uvedla, že pokud událost hlásila, tak jedině telefonicky. V bodě 3 a 4 výroku obžaloby byla pojistná událost nahlášena pojišťovně Kooperativa telefonicky, viz formulář pojišťovny na č. l. 673, 760. V bodě 5 výroku obžaloby byla pojistná událost nahlášena pojišťovně Kooperativa telefonicky, jak vyplývá z výpovědi obviněné G. H. na č. l. 357. V bodě 6 výroku obžaloby byla pojistná událost nahlášena telefonicky České podnikatelské pojišťovně. Ke spáchání trestné činnosti došlo v bodech 2 - 6 telefonickým oznámením na zákaznické linky obou pojišťoven, tedy uplatněním pojistných událostí (nikoli již způsobením dopravních nehod), přičemž zákaznické linky obou pojišťoven se v dané době nacházely a nacházejí v Brně. Ze shora uvedených skutečností lze podle Obvodního soudu pro Prahu 4 dovodit, že v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. ř. není pro projednávání trestní věci obviněných dána příslušnost tohoto soudu, ale s ohledem na místo nahlášení pojistných událostí je dána místní příslušnost Městského soudu v Brně, popř. Obvodního soudu pro Prahu 10. Místem, kde vznikla škoda, je pak v bodech 1 – 5 sídlo pojišťovny Kooperativa, Praha 1, Templová, a v případě bodu 6 sídlo České podnikatelské pojišťovny, Pobřežní 665/23, Praha 8.

Nejvyšší soud zhodnotil skutečnosti použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že nelze přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4. Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. V případě trestného činu pojistného podvodu podle § 250a tr. zák. jde o dvě samostatné základní skutkové podstaty uvedené pod odst. 1 a 2 tohoto ustanovení, které se liší objektivní stránkou. Obvodní soud pro Prahu 4 řeší otázky místní příslušnosti argumentací vycházející pouze ze skutkové podstaty uvedené v odstavci 1, přitom obvinění jsou podle obžaloby stíháni pro jednání popsané v odst. 2. Podle uvedeného ustanovení se pachatel trestného pojistného podvodu dopustí tím, že úmyslně vyvolá pojistnou událost, nebo kdo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje v úmyslu zvýšit vzniklou škodu. Tedy v případě, kdy má být naplněna tato skutková podstata úmyslným vyvoláním pojistné události, je místem spáchání činu místo, kde k této pojistné události došlo. Podle tvrzení výroku obžaloby obvinění v bodě 1 a v bodě 6, řečeno právní větou, úmyslně vyvolali pojistnou událost, přičemž podle skutkových vět mělo jít o dopravní nehody, ke kterým došlo v Praze 4, např. v bodě 1 na kruhovém objezdu křižovatky ulic N. a D., kde přivolaní policisté také uložili jednomu z účastníků nehody blokovou pokutu. S těmito skutečnostmi se Obvodní soud v Praze 4 ve svém usnesení nevypořádal a své závěry o své místní nepříslušnosti opřel o vadnou právní argumentaci opomíjející zákonnou úpravu pojistného podvodu podle § 250a tr. zák. a existenci skutkové podstaty, která byla uvedena při kvalifikaci skutku v obžalobě.

Nejvyšší soud pro úplnost dodává, že z popisů skutků bodu 1 a 6 obžaloby, které jsou poněkud nepřehledné, ani z odůvodnění obžaloby není dostatečně zřejmé, zda obžaloba při rozlišování jednotlivých základních skutkových podstat ustanovení § 250a odst. 1, a 2. v posuzovaném případě důsledně respektovala právní názor vyjádřený v rozhodnutí č. 1/2009 Sb. rozh. tr.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. ř. rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 9. dubna 2013

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru