Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 12/2013Usnesení NS ze dne 09.04.2013

HeslaDelegace
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:11.TD.12.2013.1
Dotčené předpisy

§ 25 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

11 Td 12/2013-6

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 9. dubna 2013 návrh obviněného M. C. , na odnětí trestní věci vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 1 T 22/2013 a její přikázání Okresnímu soudu v Kutné Hoře, a rozhodl takto:

Návrh na odnětí trestní věci obviněného M. C. , vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 1 T 22/2013 a její přikázání Okresnímu soudu v Kutné Hoře se podle § 25 tr. ř. zamítá.

Odůvodnění:

Obviněný M. C. je stíhán v trestní věci vedené u Okresního v Blansku pod sp. zn. 1 T 22/2013 na základě obžaloby podané dne 30. 1. 2013 státním zástupcem Okresního státního zastupitelství v Blansku pro přečin podvodu podle § 209 odst. 1, 2, 3 tr. zákoníku a přečin porušování domovní svobody podle §178 odst. 1, 2 tr. zákoníku, kterého se měl dopustit skutky podrobně popsanými v obžalobě.

Okresní soud v Blansku dne 5. 3. 2013 předložil Nejvyššímu soudu v souladu s ustanovením § 25 tr. ř. žádost obviněného M. C. o odnětí věci vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 1 T 22/2013 a její přikázání Okresnímu soudu v Kutné Hoře. Tento návrh odůvodnil tím, že obhajoba trvá na vyslechnutí svědků zdržujících se v blízkosti obvodu Okresního soudu v Kutné Hoře, kteří jednoznačně potvrdí nereálnost spáchání některých trestných činů, které jsou mu kladeny za vinu, což podle obviněného zakládá důvodnost této delegace. Tímto pak za důležitý důvod, který je vyžadován trestním řádem, považuje zejména hospodárnost a rychlost trestního řízení.

Nejvyšší soud neshledal podaný návrh na odnětí této věci Okresnímu soudu v Blansku a její přikázání Okresnímu soudu v Kutné Hoře důvodným.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svojí povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Jak Nejvyšší soud zjistil z předloženého spisového materiálu, státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Blansku podal dne 30. 1. 2013 u Okresního soudu v Blansku, v jehož obvodu byla většina trestné činnosti spáchána, obžalobu. V obžalobě byl navržen výslech celkem 15 svědků, přičemž většina z těchto svědků má bydliště v okrese Blansko, popřípadě v Brně.

Z obsahu podaného návrhu rozhodně nelze dovodit, že jde o důležité důvody, které by opodstatňovaly postup podle § 25 tr. ř.

Obviněný může kdykoliv v průběhu řízení navrhovat výslech svědků, avšak za důležitý důvod nelze považovat vzdálenost mezi soudem a svědky, kteří případně budou navrženi obhajobou k výslechu, když tedy není ani zřejmé, zda skutečně dojde k jejich předvolání, neboť obecně soud ani není povinen vyhovět každému návrhu na výslech svědka, resp. na provedení důkazu. V daném případě je rovněž nutno poukázat na skutečnost, že v obžalobě navrženi svědci mají bydliště v okrese Blansko, a tedy v obvodu Okresního soudu v Blansku, nebo v Brně, tedy mají zřetelně blíž k Okresnímu soudu v Blansku, než k Okresnímu soudu v Kutné Hoře.

Výjimečné okolnosti dovolující učinit průlom do výše uvedeného ústavního principu nelze také založit na pouhém srovnání kilometrových vzdáleností mezi bydlištěm předvolaných osob a sídlem soudu, ke kterému se mají na základě předvolání dostavit, či na porovnání počtu svědků s kratší či s větší vzdáleností k sídlu příslušného soudu. Takové poměřování by vybočovalo z ústavního i zákonného vymezení příslušnosti soudů (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 11. 2012, sp. zn. 11 Td 57/2012 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2012, sp. zn. 11 Td 41/2012).

Za této situace Nejvyšší soud v posuzovaném případě neshledal žádné, natož důležité, důvody pro odnětí věci Okresnímu soudu v Blansku jako soudu místně příslušnému a jejímu přikázání Okresnímu soudu v Kutné Hoře, a proto návrh obviněného na postup podle § 25 tr. ř. zamítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. dubna 2013

Předseda senátu

JUDr. Antonín Draštík

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru