Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 10/2013Usnesení NS ze dne 21.03.2013

HeslaOdnětí a přikázání věci
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:11.TD.10.2013.1
Dotčené předpisy

§ 25 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

11 Td 10/2013-10

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného M. F., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 21. března 2013 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. ř. a rozhodl takto:

Podle § 25 tr. ř. se trestní věc obviněného M. F. vedená u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 66 T 103/2012 tomuto soudu odnímá a přikazujese k projednání Okresnímu soudu v Českých Budějovicích.

Odůvodnění:

U Okresního soudu v Bruntále byla podána obžaloba na obviněného M. F. pro zločin podvodu § 209 odst. 1, 2, 4 písm. d) tr. zákoníku a přečin zpronevěry podle § 206 odst. 1 tr. zákoníku, kterých se měl dopustit jednáním blíže popsaným v obžalobě v okrese Bruntál a v Olomouci.

Dne 28. 2. 2013 navrhl samosoudce Okresního soudu v Bruntále, a to na základě podnětu obviněného M. F. ze dne 13. 2. 2013, Nejvyššímu soudu České republiky podle § 25 tr. ř. odnětí trestní věci tomuto soudu a její přikázání Okresnímu soudu v Českých Budějovicích. Okresní soud v Bruntále nařídil ve věci opakovaně hlavní líčení, a to konkrétně 17. 7. 2012 a 30. 1. 2013, která však vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu obviněného, v prvním případě, a k objednávce na důležité lékařské vyšetření, v případě druhém, neproběhla. Z lékařských zpráv předložených obviněným a vyžádaných soudem vyplynulo, že mu byla diagnostikována metastáze nádoru ledviny do pravé plíce, v důsledku čehož podstoupil dne 22. 8. 2012 operaci v Nemocnici České Budějovice, a. s., (č. l. 204, 273). Okresní soud v Bruntále dále ve svém návrhu uvádí, že dne 21. 2. 2013 telefonicky ověřil zdravotní stav obviněného u MUDr. Václava Janovského, primáře Onkologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., kterým soudu bylo sděleno, že obviněný je schopen účasti na hlavním líčení, ale s ohledem na jeho zdravotní stav není vhodné, aby absolvoval transport z místa bydliště v Českých Budějovicích do Bruntálu a zpět, resp. by měla být cesta realizována několik dnů před hlavním líčením a obviněnému by měla být poskytnuta možnost stabilizace zdravotního stavu v místním zdravotnickém zařízení. Závěrem je konstatování MUDr. Václava Janovského, že k možnosti zlepšení zdravotního stavu obviněného se nelze jednoznačně vyjádřit, ale pokud ke zlepšení dojde, bude to minimálně otázkou měsíců (č. l. 275). Okresní soud v Bruntále také uvádí skutečnost, že v rámci hlavního líčení budou pravděpodobně vyslechnuti pouze dva svědci, z nichž jeden, který je zároveň i poškozeným ve věci, je bytem rovněž v Českých Budějovicích. Okresní soud v Bruntále proto s ohledem k šetrnějšímu přístupu ke zdraví obviněného a zároveň nižším obtížím a nákladům, navrhl odnětí trestní věci a její přikázání Okresnímu soudu v Českých Budějovicích, který se nachází v místě bydliště obviněného.

Nejvyšší soud projednal předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

V projednávané věci existují důležité důvody k jejímu odnětí místně příslušnému soudu a přikázání jinému soudu téhož druhu a stupně. Z trestního spisu bylo zjištěno, že zdravotní stav obviněného je skutečně takový, jak to popisuje Okresní soud v Bruntále ve svém návrhu. Z aktuálních zpráv ošetřujících lékařů, tak i z posudku o invaliditě třetího stupně dle § 39 odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydaného OSSZ České Budějovice 25. 10. 2012 (č. l. 271), vyplývá, že obviněný dlouhodobě není v dobrém zdravotním stavu. Pakliže je podle aktuálních lékařských zpráv obviněný schopen účasti u soudního jednání, avšak vzhledem k nutnosti vyvarovat se jakýchkoliv nepříznivých vlivů na jeho zdravotní stav pro něj není vhodné absolvovat náročnou cestu a dostavit se k hlavnímu líčení k Okresnímu soudu v Bruntále z důvodu značné vzdálenosti a nelze ani stanovit, zda bude v budoucnu schopen účastnit se hlavního líčení u Okresního soudu v Bruntále, nezbývá prakticky jiná možnost, než věc tomuto soudu odejmout a přikázat ji Okresnímu soudu v Českých Budějovicích, jinak by v konečném důsledku nebylo možné hlavní líčení provést s ohledem na to, že se jej chce obviněný osobně zúčastnit a s ohledem na jeho právo se hlavního líčení účastnit jako součást práva na spravedlivý proces. V posuzované věci jsou proto dány důležité důvody ve smyslu § 25 tr. ř.

Za tohoto stavu lze považovat návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. ř. za důvodný, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. března 2013

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru