Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 1/2004Usnesení NS ze dne 30.01.2004

EcliECLI:CZ:NS:2004:11.TD.1.2004.1

přidejte vlastní popisek

11 Td 1/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných K. G. a J. G., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. 1. 2004 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl takto:

Podle § 25 tr. řádu seodnímá Okresnímu soudu v Příbrami věc vedená pod sp. zn. 1 T 138/2003 a p ř i k a z u j e s e k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu Brno-venkov.

Odůvodnění:

Náměstek okresní státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Příbrami podal dne 10. 10. 2003 Okresnímu soudu v Příbrami obžalobu na obviněné K. G. a J. G. pro trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 1, 3 tr. zák., trestný čin týrání svěřené osoby podle § 215 odst. 1, 2 písm. a), b) tr. zák. a trestný čin ohrožování mravní výchovy mládeže podle 217 odst. 1 písm. a) tr. zák., které měli spáchat tím, že od počátku roku 2000 nejméně do 10. 4. 2003, kdy bylo proti nim zahájeno trestní stíhání, se v místě svého trvalého bydliště ve S. H. č. 350, okres P., řádně nestarali o výchovu a vývoj svých nezletilých dětí a sice nezletilé K. G., K. G., L. S. a D. S., všichni trvale bytem tamtéž, které mají svěřeny do výchovy, zejména nedostatečnou péčí o jejich ošacení a čistotu, o jejich citový vývoj, omezováním v jídle a jeho nedostatečným zabezpečením, m.j. neplacením školních obědů, ponižováním a slovním napadáním nadávkami, jakož i neúměrným trestáním za školní výsledky a drobné prohřešky, zejména bitím a kopáním, zejména pak obviněný K. G. především vůči oběma mladším nezletilým, přičemž finanční prostředky používali m.j. k nákupu a konzumaci alkoholu, pro který posílali nakupovat nezletilé i v nočních hodinách, kdy D. S. měl v důsledku nedostatečné péče a zájmu rodičů ve školním roce 2002-2003 celkem 317 zameškaných hodin, z toho 12 neomluvených, zbylé omluveny zejména matkou, částečně lékařem a L. S. měla ve škole za první pololetí roku 2002-2003 omluveno pouze matkou 85 zameškaných hodin z rodinných důvodů bez návštěvy lékaře, přičemž nezletilý K. G. byl dne 11. 3. 2003 hospitalizován s modřinami v obličeji po předchozím napadení, čímž ohrozili jejich duševní fyzický vývoj, nevytvořili jim ani dostatečné bytové podmínky a nezletilé tím vydali nebezpečí nouze.

Podáním ze dne 3. 12. 2003 navrhli obvinění K. G. a J. G. podle § 25 tr. řádu odnětí jejich trestní věci Okresnímu soudu v Příbrami a její přikázání Okresnímu soudu Brno-venkov, a to s poukazem na vzdálenost procesního soudu v důsledku změny bydliště obou obviněných, které je nyní v okrese B., kdy ani jeden nevlastní řidičský průkaz, a dále s ohledem na strukturu osobnosti obou obviněných, kdy dle zpracovaných znaleckým posudků nejsou schopni jednat bez obhájce, resp. neschopni činit kvalifikované procesní úkony, přitom v současné době s velkou snahou zajistit řádný chod rodiny a péči o děti.

Návrh obviněných byl předsedkyní senátu Okresního soudu v Příbrami předložen Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

V projednávané věci se oba obvinění i se svými čtyřmi nezletilými dětmi přestěhovali do K. v okrese B. S ohledem na osobní kvality a reálné možnosti obviněných nelze předpokládat, že by byli vůbec schopni zúčastnit se soudního projednání věci v tak vzdáleném místě, jakým je Okresní soud v Příbrami. Za tohoto stavu se jeví vhodné a z hlediska důvodů uvedených v § 25 tr. řádu namístě, aby došlo ke změně místní příslušnosti soudu jinak příslušného věc projednat. Protože se oba obvinění v současné době zdržují v obvodu Okresního soudu Brno-venkov, jeví se z hlediska § 25 tr. řádu vhodné, aby tento soud ve věci jednal a rozhodl.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. ledna 2004

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru