Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 97/2015Usnesení NS ze dne 27.10.2015

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:11.TCU.97.2015.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 97/2015-17

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 27. října 2015 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na přijetí rozhodnutí ve věci občana České republiky L. P., podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto::

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení L. P. rozsudkem Zemského soudu Linz ze dne 27. 6. 2014, sp. zn. 27 Hv 45/14s, jimž byla uznána vinnou ze spáchání:

· trestného činu obchodování s omamnými a psychotropními látkami podle § 28a odst. 1, 2. a 3. případ rakouského zákona o omamných a psychotropních látkách (bod A. I.),

· trestného činu obchodování s omamnými a psychotropními látkami podle § 28a odst. 1, 5. a 6. případ, odst. 4 č. 3 rakouského zákona o omamných a psychotropních látkách (bod A. II.),

· trestného činu přípravy obchodování s omamnými a psychotropními látkami podle § 28 odst. 1 rakouského zákona o omamných a psychotropních látkách (bod A. III.),

· trestného činu nedovoleného zacházení s omamnými a psychotropními látkami podle § 27 odst. 1, č. 1, 1. a 2. případ, odst. 2 rakouského zákona o omamných a psychotropních látkách (bod A. IV.),

· trestného činu nedovoleného nakládání s výchozími látkami k přípravě omamných a psychotropních látek podle § 32 odst. 3, 6. případ rakouského zákona o omamných a psychotropních látkách (bod B.).

za které jí byl uložen podle § 28 rakouského tr. zákona a § 28a odst. 4 rakouského zákona o omamných a psychotropních látkách - trest odnětí svobody v trvání 2 (dvou) let, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

Rozsudkem Zemského soudu Linz ze dne 27. 6. 2014, sp. zn. 27 Hv 45/14s, který nabyl právní moci téhož dne, byla L. P. uznána vinnou ze spáchání níže uvedených skutků a následně odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) let.

Podle skutkových zjištění zemského soudu bylo zjištěno, že L. P. dovezla z České republiky do Linze a jiných míst v Rakousku v rozporu s rakouskými právními předpisy různé druhy návykových látek v množství mnohokrát přesahující množství hraniční (§ 28a). Stručně řečeno:

Bod A. I.) Mezi prosincem 2012 a srpnem 2013 dovezla z České republiky do Linze celkem 141 gr metamfetaminu a nejméně 1.020 gr konopí.

Bod A. II.) Mezi blíže nezjištěným obdobím r. 2009 do konce října r. 2013 dále převezla z České republiky do Linze nejméně 494 gr metamfetaminu, nejméně 7700 gr konopí a také 20 gr kokainu.

Bod A. III.) Dne 31. 10. 2013 měla u sebe 37,6 gr metamfetaminu, které měla uschovány na svém těle a měla v úmyslu je dále distribuovat, nicméně bylo toto množství zajištěno úředníky Zemského kriminálního úřadu pro potírání drogové činnosti LKAOÖ.

Bod A. IV.) Nejméně od konce roku 2012 nabývala a držela výlučně k osobní spotřebě neznámé množství metamfetaminu, konopí a částečně také kokainu, prostřednictvím různých nákupů a držela je až do okamžiku vlastní spotřeby, jakož i dne 31. 10. 2013 0,9 gr konopí a 0,6 gr směsí konopí a tabáku až do zajištění úředníky Zemského kriminálního úřadu pro potírání drogové činnosti LKAOÖ.

Bod B.) Odsouzená L. P. zajišťovala výchozí látku k výrobě drog jiné osoby, aby tato byla použita při výrobě omamných a psychotropních látek v rozporu s předpisy, a to v množství překračujícím hraniční množství (§ 28a, 31b) tak, že na počátku r. 2013 zprostředkovala nákup tablet, pravděpodobně obsahujících efedrin v hodnotě 1.000,- EUR od blíže neustanovené osoby z České republiky jménem „L.“ za účelem výroby metamfetaminu.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem pod sp. zn. MSP-160/2015-MOT-T/7 ze dne 24. 9. 2015 Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 29. 9. 2015.

Podle § 4a odst. 3 tohoto zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že odsouzená L. P. je občankou České republiky, která byla odsouzena soudem jiného členského státu EU a odsouzení se týká skutků, vykazujících znaky trestného činu i podle právních předpisů České republiky (trestné činy: nedovolená výroba a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku, přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu podle § 284 tr. zákoníku a výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu podle § 286 tr. zákoníku). Závažnost předmětné trestné činnosti spočívá v tom, že odsouzená se dlouhodobě dopouštěla velmi závažné trestné činnosti, spojené s vývozem, dovozem a zprostředkováním prodeje omamných a psychotropních látek, přičemž sama neoprávněně pro vlastní potřebu přechovávala v množství větším než malém konopí, metamfetamin a kokain. Souběžně také zajišťovala látku určenou k výrobě drog pro jinou osobu v množství, které překročilo hraniční množství. S touto trestnou činností koresponduje druh i výměra uloženého trestu odnětí svobody, který je zcela ve shodě s českou právní úpravou.

Protože jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení L. P. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky, Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. října 2015

JUDr. Stanislav Rizman

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru