Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 90/2000Usnesení NS ze dne 04.01.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:11.TCU.90.2000.1

přidejte vlastní popisek

11 Tcu 90/2000

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 4. ledna 2001 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl takto:

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky P. T rozsudkem Zemského soudu v Mnichově I ze dne 29. dubna 1998 sp. zn. 8 KLs 362 Js 35950/97, Spolková republika Německo, a to pro trestný čin nedovoleného obchodování s omamnými prostředky v souběhu s trestným činem nedovoleného dovozu omamných prostředků, vždy v nikoli malém množství podle § 29a odst. 1 čís. 2, § 30 odst. 1 čís. 4, § 3 odst. 1, § 2 odst. 1, § 1 odst. 1 ve spojení s Přílohou I zákona o omamných prostředcích, § 25 odst. 2 a § 52 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo k trestu odnětí svobody v trvání tří let a tří měsíců.

Odůvodnění:

Rozsudkem Zemského soudu v Mnichově I ze dne 29. dubna 1998 sp. zn. 8 KLs 362 Js 35950/97, Spolková republika Německo, byl P. T. uznán vinným ze spáchání trestného činu nedovoleného obchodování s omamnými prostředky v souběhu s trestným činem nedovoleného dovozu omamných prostředků, vždy v nikoli malém množství podle § 29a odst. 1 čís. 2, § 30 odst. 1 čís. 4, § 3 odst. 1, § 2 odst. 1, § 1 odst. 1 ve spojení s Přílohou I zákona o omamných prostředcích, § 25 odst. 2 a § 52 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, tím, že po poskytnutí zálohy 200 DM, převzal tři balíčky heroinu o celkové váze 1493,9 g, ukryl je ve vnitřním prostoru svého vozidla a přejel dne 9. května 1997 s omamnou látkou přes hraniční přechod F. do Německa, kde ve W. předal spoluodsouzené osobě balíčky heroinu a převzal na oplátku peníze v hodnotě 5400 DM. Za tyto trestné činy byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání tří let a tří měsíců.

Dne 27. prosince 2000 pod sp. zn. 3729/99-M podalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německého soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl podle § 384a tr. ř. Nejvyšší soud ČR. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud ČR na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že obviněný je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky [§ 187 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák. - nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů]. Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. P T. se dopustil velice závažné trestné činnosti, k jejímuž stíhání je Česká republika zavázána i mezinárodními úmluvami. Rovněž je nutno přihlédnout k samotné povaze převážené drogy (heroin), jejímu množství (téměř 1,5 kg) a k tomu, že P. T. byl uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. ledna 2001

Předseda senátu

JUDr. Antonín Draštík

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru