Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 9/2017Usnesení NS ze dne 18.05.2017

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:11.TCU.9.2017.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 9/2017-14

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 18. května 2017 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky J. D., rozsudkem Soudního dvora v Sassari, Italská republika, ze dne 19. 4. 2012, sp. zn. 3647/2011, který nabyl právní moci dne 29. 6. 2012, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Soudního dvora v Sassari byl J. D. uznán vinným trestným činem nelegálního převážení a přechovávání omamných a psychotropních látek a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání čtyř let a pokutě 30 000 Eur.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Soudního dvora v Sassari tím, že dne 2. 11. 2011 v A. převážel ve svém střevním traktu od žaludku až ke konečníku 150 kapslí o hmotnosti celkem 1 606 gramů obsahujících 1 521,66 omamné látky hašiše s průměrným obsahem 17 % (258,68 g) účinné látky Delta9THC, z nichž bylo možno získat 10 347 průměrných jednotlivých dávek.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodne, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně před možným nebezpečím vyplývajícím z nekontrolovaného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména pokud jde o množství látky), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. května 2017

JUDr. Karel Hasch

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru