Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 83/2007Usnesení NS ze dne 09.08.2007

EcliECLI:CZ:NS:2007:11.TCU.83.2007.1

přidejte vlastní popisek

11 Tcu 83/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 9. srpna 2007 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl takto:

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky M. Š., rozsudkem Soudu velké instance Lyon, Francouzská republika, ze dne 21. 4. 2006, sp. zn. 3324–13. senát, a to pro trestný čin kuplířství podle čl. 225–7 odst. 1 3°, čl. 225–5 trestního zákoníku Francouzské republiky, k trestu odnětí svobody v délce trvání jednoho roku a tří měsíců a k trestu vyhoštění z francouzského území na dobu pěti let.

Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Soudu velké instance Lyon, Francouzská republika, byl M. Š. uznán vinným trestným činem kuplířství podle shora uvedených ustanovení právních předpisů Francouzské republiky a odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání jednoho roku a tří měsíců a k trestu vyhoštění z francouzského území na dobu pěti let.

Uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění soudu tím, že v období od 1. 8. do 26. 11. 2005 vnapomáhal a asistoval prostituci následujících dívek Y. Y., G. K. a S. K.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 12. 7. 2007, pod sp. zn. 511/2007–MO–T/5, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen „zákon“), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení francouzským soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu České republiky dne 16. 7. 2007.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud České republiky rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený M. Š. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin kuplířství podle § 204 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený M. Š. se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu státu na ohraně mravnosti a svobody lidského rozhodování. Jednal přitom v takovém rozsahu (z prostituce jiného kořistil po dobu téměř čtyř měsíců), že již lze tuto jeho činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen již poměrně citelný trest odnětí svobody spojený navíc i s poměrně citelným trestem vyhoštění. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. srpna 2007

Předseda senátu:JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru