Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 8/2021Usnesení NS ze dne 04.03.2021

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2021:11.TCU.8.2021.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 8/2021-16

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 4. 3. 2021 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky J. B., nar. XY, Česká republika, trestním příkazem Okresního soudu v Banské Bystrici, Slovenská republika, ze dne 30. 5. 2014, sp. zn. 3 T 28/2014, ve spojení s usnesením Okresního soudu v Banské Bystrici ze dne 15. 11. 2016, sp. zn. 3 T 28/2014 a s usnesením Krajského soudu v Banské Bystrici ze dne 24. 1. 2017, sp. zn. 5 Tos/4/2017, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

Výše označeným trestním příkazem Okresního soudu v Banské Bystrici, Slovenská republika, který nabyl právní moci dne 24. 4. 2015, byl J. B. uznán vinným přečinem zpronevěry podle § 213 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák. Slovenské republiky a byl mu za to uložen podmíněný trest odnětí svobody v trvání 18 měsíců se stanovením zkušební doby v trvání dvou roků. Usnesením Okresního soudu v Banské Bystrici ze dne 15. 11. 2016, sp. zn. 3 T 28/2014, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Banské Bystrici ze dne 24. 1. 2017, sp. zn. 5 Tos/4/2017, bylo rozhodnuto, že odsouzený J. B. uložený podmíněný trest odnětí svobody vykoná, přičemž pro jeho výkon byl zařazen do ústavu pro výkon trestu s minimálním stupněm střežení.

Podle skutkových zjištění slovenských soudů se odsouzený J. B. dopustil trestné činnosti v podstatě tím, že v měsíci lednu 2013 v Banské Bystrici převzal od poškozeného P. U. osobní automobil zn. Škoda Superb, který mu předtím dovezl z České republiky za cenu 4.700 Eur, společně s technickým průkazem, a to za účelem provedení technické kontroly na stanici technické kontroly v Banské Bystrici, ale poté v měsíci březnu 2013 bez vědomí a souhlasu poškozeného toto vozidlo prodal jiné osobě za částku 4. 000 Eur, z níž poškozenému předal částku 210 Eur, a způsobil mu tak škodu ve výši 4. 784 Eur.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisu vyplývá, že odsouzený J. B. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (zpronevěra podle § 206 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou ovšem dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený J. B. způsobil poměrně vyšší škodu na cizím majetku a z opisu z evidence Rejstříku trestů je zřejmé, že byl již v minulosti pro majetkovou trestnou činnost v České republice odsouzen. Pokud jde o druh uloženého trestu, ze spisového materiálu vyplynulo, že odsouzenému byl uložen nezanedbatelný trest odnětí svobody (původně podmíněně odložený, ale jeho výkon byl nařízen, poté, co ve zkušební době se dopustil dalšího úmyslného trestného činu). Lze tedy dovodit, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení J. B. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. 3. 2021

JUDr. Antonín Draštík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru