Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 8/2017Usnesení NS ze dne 22.03.2017

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:11.TCU.8.2017.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 8/2017-35

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 22. 3. 2017 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky L. N., rozsudkem Zemského soudu Leipzig, Spolková republika Německo, ze dne 23. 10. 2014, sp. zn. 5 KLs 815 Js 34282/14, a to při zahrnutí trestu z rozsudku Obvodového soudu Chemnitz, Spolková republika Německo, ze dne 7. 4. 2014, sp. zn. 17 Ds 730 Js 5897/14, ve spojení s rozsudkem Zemského soudu Chemnitz, Spolková republika Německo, ze dne 10. 7. 2014, sp. zn. 3 Ns 730 Js 5897/14, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

Rozsudkem Zemského soudu Leipzig, Spolková republika Německo, ze dne 23. 10. 2014, sp. zn. 5 KLs 815 Js 34282/14, který nabyl právní moci dne 31. 10. 2014, byl L. N. uznán vinným trestným činem závažného loupežného vydírání ve dvou případech v souběhu s trestným činem pokusu o závažné loupežné vydírání, podle německého trestního zákona, a odsouzen k nepodmíněnému souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 6 (šesti) roků a 1 (jednoho) měsíce, a to při zahrnutí trestu odnětí svobody v trvání 1 (jednoho) roku, uloženého mu rozsudkem Obvodového soudu Chemnitz, Spolková republika Německo, ze dne 7. 4. 2014, sp. zn. 17 Ds 730 Js 5897/14, ve spojení s rozsudkem Zemského soudu Chemnitz, Spolková republika Německo, ze dne 10. 7. 2014, sp. zn. 3 Ns 730 Js 5897/14, který nabyl právní moci 4. 9. 2014.

Podle skutkových zjištění cizozemského soudu odsouzený L. N., který se rozhodl obstarat si finanční prostředky loupežnými přepadeními obchodů v čerpacích stanicích, když za tímto účelem a k zabránění možného odporu pokladních si obstaral vzduchovou pistoli zaměnitelnou za skutečnou střelnou zbraň, se dopustil předmětné trestné činnosti v podstatě tím, že:

1. dne 3. 6. 2014 kolem 21:45 hod. vstoupil maskován slunečními brýlemi do obchodu čerpací stanice HEM v L., T. S. …, kde po slovních výhrůžkách „Prachy, Money!“ a „Give me money!“, k jejich zdůraznění, a v úmyslu přinutit pokladního I. S. k vydání hotovosti, namířil na jeho hruď hlavní vzduchové pistole. Poté, co mu pokladní, který vzduchovou pistoli považoval za skutečnou zbraň, opakovaně sdělil, že pokladnu nedokáže otevřít, utekl odsouzený z čerpací stanice bez kořisti,

2. dne 4. 6. 2014 kolem 21:00 hod. vešel do prodejny čerpací stanice Total v L., R. S. …, kde vyndal vzduchovou pistoli a šel k pokladně, kde se slovy „Prachy sem!“ vyzval přítomnou pokladní E. C. k vydání hotovosti. Aby pokladní, která jeho výzvy ihned neuposlechla, přesvědčil o vážnosti situace, ke zdůraznění svých výhrůžek pistoli před ní natáhl, v důsledku čehož mu E. C., která považovala vzduchovou pistoli za pravou zbraň, vydala bankovky ve výši cca 600 euro, s nimiž odsouzený čerpací stanici opustil,

3. dne 10. 6. 2014 kolem 21:50 hod. vešel do prodejny čerpací stanice Shell v B., H. S. …, kde v blízkosti pokladny vyndal vzduchovou pistoli, jejíž hlaveň namířil proti tělu pokladního M. G., a se slovy „Give me money!“ jej chtěl přinutit k vydání pokladní hotovosti. Když pokladní uvedl, že čerpací stanice disponuje elektronickým pokladním systémem, který zamezuje vydání bankovek z pokladny bez předchozího nákupu, natáhl pistoli a držel ji znovu šikmo před jeho tělem, aby mu nahnal strach a zdůraznil svůj požadavek. V reakci na jeho výhrůžky mu pokladní, který vzduchovou pistoli považoval za pravou zbraň, vydal z oddělené schránky uchovávané rezervy drobných mince ve výši 68,77 euro, s nimiž odsouzený z prodejny utekl. Poté M. G. vyrozuměl telefonicky policii, která jej ve 22:20 hod. v blízkosti místa činu i s jeho kořistí zajistila.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisu vyplývá, že odsouzený L. N. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky

Pokud jde o odsouzení rozsudkem Zemského soudu Leipzig, Spolková republika Německo, ze dne 23. 10. 2014, sp. zn. 5 KLs 815 Js 34282/14, pro skutek, v němž je spatřován trestný čin závažného loupežného vydírání ve dvou případech v souběhu s trestným činem pokusu o závažné loupežné vydírání, podle německého trestního zákona,v tomto případě se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin loupeže podle § 173 tr. zákoníku).

Podmínka oboustranné trestnosti je pak splněna i ohledně skutku z rozsudku Obvodového soudu Chemnitz, Spolková republika Německo, ze dne 7. 4. 2014, sp. zn. 17 Ds 730 Js 5897/14, ve spojení s rozsudkem Zemského soudu Chemnitz, Spolková republika Německo, ze dne 10. 7. 2014, sp. zn. 3 Ns 730 Js 5897/14, v němž je spatřován pokus trestného činu krádeže ve zvlášť závažném případě, podle příslušných ustanovení německého trestního zákona, jenž vykazuje znaky trestných činů i podle právního řádu České republiky (přinejmenším pokusu trestného činu krádeže podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku k § 205 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku a trestného činu poškozování cizí věci podle § 228 tr. zákoníku). Trestná činnost, za niž byl L. N. tímto rozsudkem odsouzen, spočívala v podstatě v tom, že:

dne 9. 2. 2014 přibližně ve 23:42 hod., vnikl za použití násilí do uzamčených prostor zahradní kantýny „S. M. …, v Ch., v úmyslu odcizit vhodné předměty, a tyto odnést v přinesené sportovní tašce. Za tím účelem rozbil okno, kterým vnikl dovnitř objektu a pomocí přineseného kladiva odstranil bezpečnostní závoru kuchyňského okna upevněnou zevnitř a zajištěnou visacím zámkem, kterým chtěl po činu uprchnout. Ke spáchání činu však nedošlo, neboť bezprostředně po vniknutí do kantýny, byl zadržen policií. Násilným vniknutím vznikla na objektu věcná škoda ve výši 670 euro.

Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou ovšem dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený L. N. se pro svůj zištný prospěch dopustil zvlášť závažné trestné činnosti. Společenská škodlivost jeho trestné činnosti je zvyšována zejména tím, že se této dopustil více útoky, jakož i zavrženíhodným způsobem jejího provedení. Pokud jde o druh uloženého trestu, odsouzenému byl uložen citelný trest odnětí svobody. Z opisu z evidence Rejstříku trestů rovněž vyplývá, že byl ve Spolkové republice Německo i v České republice již v minulosti pro majetkovou trestnou činnost odsouzen. Lze tedy dovodit, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení L. N. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. 3. 2017

JUDr. Antonín Draštík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru