Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 79/2015Usnesení NS ze dne 21.09.2015

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:11.TCU.79.2015.1
Dotčené předpisy

§ 143 odst. 4 předpisu č. 104/2013 Sb.

§ 220 odst. 3 předpisu č. 104/2013 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 79/2015-15

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky podle § 143 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 220 odst. 3 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ohledně předávaného Š. P., a rozhodl v neveřejném zasedání dne 21. září 2015, takto::

Š. P. bude po dobu průvozu územím České republiky z Velké Británie do Slovenské republiky pro účely trestního stíhání pro trestné činy maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 348 odst. 1 písm. d) slovenského trestního zákona a ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 289 odst. 1 písm. b) slovenského trestního zákona držen v průvozní vazbě.

Odůvodnění:

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 17. 9. 2015 Nejvyššímu soudu návrh podle § 143 odst. 4 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, (dále jen „zákon“), na rozhodnutí, že předávaný Š. P. bude po dobu průvozu územím České republiky v průvozní vazbě.

O průvoz předávaného požádalo Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky podle čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, a to k trestnímu stíhání jmenovaného pro trestné činy maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 348 odst. 1 písm. d) slovenského trestního zákona, za který mu hrozí trest odnětí svobody v trvání až dvou let, a ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 289 odst. 1 písm. b) slovenského trestního zákona, za který mu hrozí trest odnětí svobody v trvání až jednoho roku.

Průvoz se má uskutečnit letecky a pozemní cestou v rámci předání jmenované osoby na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Okresním soudem Košice II dne 18. 9. 2014 ve věci vedené pod sp. zn. 6 T 100/2010.

Trestné činnosti se měl předávaný dopustit tím, že dne 16. 6. 2010 ve 12.50 hod. po předchozím požití alkoholických nápojů s hladinou nejméně 0,88 mg/l v dechu řídil osobní motorové vozidlo zn. Škoda 130, evidenčního čísla, a to přesto, že rozhodnutím Odboru bezpečnosti silničního provozu – Okresního dopravního inspektorátu – Okresního ředitelství Policejního sboru Košice, sp. zn. ORP-P-2372/1-ODI-2008 ze dne 22. 10. 2008, které nabylo právní moci dne 26. 3. 2009, byl za obdobný čin spáchaný pod vlivem návykové látky potrestán zákazem činnosti spočívající v řízení všech druhů motorových vozidel na dobu 24 měsíců.

Podle § 142 odst. 1 zákona ve spojení s ustanovením § 220 odst. 3 zákona je k přijetí žádosti cizího státu o povolení průvozu osoby přes území České republiky v rámci mezinárodní justiční spolupráce mezi dvěma nebo více cizími státy a k povolení průvozu příslušné ministerstvo.

Podle § 143 odst. 4 zákona ve spojení s ustanovením § 220 odst. 3 zákona v jiných případech než uvedených v odstavcích 1 a 2 ministerstvo před povolením průvozu podá Nejvyššímu soudu návrh na rozhodnutí, že osoba, o jejíž průvoz jde, bude po dobu průvozu přes území České republiky v průvozní vazbě. Nejvyšší soud vyhoví takovému návrhu pouze v případě, že jsou splněny podmínky stanovené mezinárodní smlouvou nebo není-li dán některý z důvodů nepovolení průvozu. Ustanovení hlavy čtvrté oddílu prvního trestního řádu se neužijí. Pokud Nejvyšší soud návrh zamítne, ministerstvo průvoz nepovolí.

Nejvyšší soud projednal předložený návrh a zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Velké Británie do Slovenské republiky za účelem trestního stíhání. Jak je zřejmé z výpisu údajů z registru obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného Š. P. územím České republiky pro účely shora uvedeného trestního stíhání, vyhověl Nejvyšší soud citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. září 2015

JUDr. Stanislav Rizman

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru