Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 78/2005Usnesení NS ze dne 16.11.2005

EcliECLI:CZ:NS:2005:11.TCU.78.2005.1

přidejte vlastní popisek

11 Tcu 78/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 16. listopadu 2005 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl takto:

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky M. C., rozsudkem Obvodového soudu Bautzen, Spolková republika Německo, ze dne 18. 2. 2004, sp. zn. 40 Ds 220 Js 16787/03, a to pro trestný čin převádění cizinců podle § 92a odst. 1 č. 2 cizineckého zákona, § 25 odst. 2 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a tří měsíců.

Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Obvodového soudu Bautzen, Spolková republika Německo, ze dne 18. 2. 2004, sp. zn. 40 Ds 220 Js 16787/03, jenž nabyl právní moci dne 26. 2. 2004, byl M. C. uznán vinným trestným činem převádění cizinců podle § 92a odst. 1 č. 2 cizineckého zákona, § 25 odst. 2 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, za který byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a tří měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se měl podle zjištění soudu dopustit tím, že v rámci převaděčské organizace a za příslib majetkového prospěchu ve výši 10 000 Kč spolupůsobil při nelegálním převedení 13 čínských státních příslušníků z Č.r. na území S. r. N. Konkrétně dne 24. 9. 2003 v ranních hodinách byl dopraven k dodávkovému vozu zn. Ford Transit, s padělanou registrační značkou, odstavenému na německém území v bezprostřední blízkosti česko-německé státní hranice, na jehož ložné ploše se nacházely předtím pěším převaděčem přes „zelenou hranici“ převedené osoby s tím, že je jako řidič tohoto vozidla přepraví dále do vnitrozemí. Následně byl i s přepravovanými osobami zadržen na spolkové státní dálnici ve směru na D. Bylo mu známo, že převáděné osoby nedisponují doklady potřebnými pro vstup a pobyt na území S. r. N.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německého soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl Nejvyšší soud České republiky. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Konečně pak podle § 4 odst. 3 téhož zákona, jestliže Nejvyšší soud rozhodne o uznání rozsudku podle odstavce 1 nebo o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů podle odstavce 2, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin nedovoleného překročení státní hranice podle § 171a tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. Odsouzený M. C. se pro finanční prospěch podílel na organizované ilegální přepravě velkého počtu cizinců přes státní hranici na území jiného státu. Jedná se o nebezpečnou a v současnosti velmi rozšířenou trestnou činnost, která zároveň poškozuje i zájmy České republiky. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v nikoli zanedbatelné výměře. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. listopadu 2005

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru