Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 72/2002Usnesení NS ze dne 29.05.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:11.TCU.72.2002.1

přidejte vlastní popisek

11 Tcu 72/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 29. května 2002 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl takto:

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky L. T., rozsudkem Okresního soudu v Chamu, Spolková republika Německo, ze dne 22. 6. 1999, sp. zn. 2 Ls 115 Js 4607/99, a to pro trestný čin ilegálního převádění cizinců a zneužívání dokladů podle § 92a odst. 1 č. 1, 2a, § 92 odst. 1 č. 1, 6 německého cizineckého zákona a § 281, § 52, § 69,§ 69a, § 69b trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, k trestu odnětí svobody v trvání 1 roku a 3 měsíců a zákazu řízení motorových vozidel na území Spolkové republiky Německo na dobu tří let.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Chamu, Spolková republika Německo, ze dne 22. 6. 1999, sp. zn. 2 Ls 115 Js 4607/99, jenž nabyl právní moci dne 23. 8. 1999, byl L. T. uznán vinným trestným činem ilegálního převádění cizinců a zneužívání dokladů podle § 92a odst. 1 č. 1, 2a § 92 odst. 1 č. 1, 6 německého cizineckého zákona a § 281, § 52, § 69, § 69a, § 69b trestního zákoníku Spolkové republiky Německo. Uvedeného trestného činu se podle zjištění soudu dopustil tím, že dne 5. 3. 1999 přicestoval společně s družkou M. Č. v osobním voze zn. Peugeot, české SPZ přes hraniční přechod F. im W./S. na spolkové území, kdy na zadním sedadle vozidla seděly tři jugoslávské děti z Kosova, mužského pohlaví, ve věku od 6 do 14 let, přičemž věděl, že tyto tři jugoslávské děti neměly žádné doklady pro přicestování, ani povolení k pobytu v Německu. Při vstupní kontrole na hraničním přechodu předložil obžalovaný svůj cestovní pas a český cestovní pas M. Č., ve kterém jsou zapsány její tři děti ve věku od 8 do 11 let, jejichž otcem je obžalovaný. Předložením těchto cestovních dokladů měly být pohraniční orgány oklamány, pokud se jednalo o vízovou povinnost u těchto tří dětí. Za jejich převezení a předání jejich strýci v Německu mu byla přislíbena odměna ve výši 300, DM. Za tento trestný čin byl odsouzen k odnětí svobody v trvání 1 roku a 3 měsíců a zákazu řízení motorových vozidel na území Spolkové republiky Německo na dobu tří let.

Dne 17. 4. 2002 pod sp. zn. 2655/2000-MO-M podalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německého soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl podle § 384a odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud České republiky. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin nedovoleného překročení státní hranice podle § 171a tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. L. T. se pro finanční prospěch podílel na ilegální přepravě cizinců přes státní hranici na území jiného státu. Jedná se o nebezpečnou a v posledních letech také velmi rozšířenou trestnou činnost, která současně poškozuje i zájmy České republiky. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen již poměrně citelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. května 2002

Předseda senátu

JUDr. Antonín Draštík

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru