Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 71/2013Usnesení NS ze dne 28.05.2013

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:11.TCU.71.2013.1
Dotčené předpisy

§ 4 odst. 2 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 71/2013-8

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 28. května 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky L. Š. rozsudkem Federálního soudu 1. Stupně, soudní podsekce v Tabatinga/AM, Brazilská federativní republika, ze dne 20. 10. 2011, sp. zn. 440-45.2011.4.01.3201/AM, ve spojení s rozsudkem třetího senátu Krajského federálního soudu prvního regionu v Brazílii, Brazilská federativní republika, ze dne 23. 4. 2012, sp. zn. 092.02.006, trestnými činy mezinárodního obchodování s nelegálními drogami a spolčování k obchodování, podle trestního zákona Brazilské federativní republiky, k trestu odnětí svobody v trvání 7 (sedmi) roků a k 500 dnům převedeným na pěněžitou pokutu.

Odůvodnění:

Pravomocným rozsudkem Federálního soudu 1. Stupně, soudní podsekce v Tabatinga/AM, Brazilská federativní republika, ze dne 20. 10. 2011, sp. zn. 440-45.2011.4.01.3201/AM, ve spojení s rozsudkem třetího senátu Krajského federálního soudu prvního regionu v Brazílii, Brazilská federativní republika, ze dne 23. 4. 2012, sp. zn. 092.02.006, byl L. Š. uznán vinným trestnými činy mezinárodního obchodování s nelegálními drogami a spolčování k obchodování, podle trestního zákona Brazilské federativní republiky, a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 7 (sedmi) roků a k 500 dnům převedeným na pěněžitou pokutu.

Podle skutkových zjištění cizozemského soudu se L. Š. dopustil trestné činnosti v podstatě tím, že dne 16. dubna 2011 byl během běžné kontroly na mezinárodním letišti Aeroporto Internacional ve městě T./AM (=stát Amazonas) zatčen federálními úředníky při páchání trestné činnosti, protože ve svém zavazadle vezl přibližně 5.565 g (pět tisíc pět set šedesát pět gramů) kokainu zahraničního původu. Jak bylo zjištěno, odsouzený byl v P. (v České republice) najat holandským občanem k dopravě kokainu z T. až do M., za což měl dostat částku 3.000,- (tři tisíce) USD, kromě peněz na zaplacení cestních výloh. Dne 6. 3. 2011 vystoupil v S., kde zůstal přibližně jeden měsíc, poté se přesunul do M., kde byl čtyři dny, a dne 12. 4. 2011 přiletěl do T./AM. V tomto městě dostal zavazadlo, které obsahovalo drogu, a které měl přivézt do M. Celá tato cesta byla placena osobou, která ho k přepravě drogy najala.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) návrh na zapsání výše označeného odsouzení brazilským soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4 odst. 2 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že do evidence Rejstříku trestů se zaznamenají údaje o jiném odsouzení občana České republiky soudem jiného než členského státu Evropské unie, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Podle § 4 odst. 5 zákona platí, že na takové odsouzení cizozemským soudem se pak hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisu vyplývá, že odsouzený L. Š. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy nezbytné pro zaznamenání údajů o cizozemském odsouzení do evidence Rejstříku trestů. Odsouzený L. Š. se pro svůj finanční prospěch podílel na pašování omamných látek (kokainu) za účelem jejich dalšího obchodování. Dopustil se trestné činnosti, k jejímuž stíhání je Česká republika zavázána i mezinárodními úmluvami. Společenská škodlivost jeho trestné činnosti je zvyšována jeho zištnou pohnutkou, jakož i množstvím a druhem pašované drogy. Pokud jde o druh uloženého trestu, odsouzenému byl již uložen citelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny. Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. května 2013

Předseda senátu

JUDr. Antonín Draštík

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru