Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 67/2019Usnesení NS ze dne 26.06.2019

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2019:11.TCU.67.2019.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 67/2019-16

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 26. 6. 2019 návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky J. D., nar. XY, rozsudkem Okresního soudu Aachen, Spolková republika Německo, ze dne 17. 4. 2014, sp. zn. 331 Ls 102 Js 213/14-47/14, který nabyl právní moci dne 11. 4. 2015, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

1. Rozsudkem Okresního soudu Aachen, Spolková republika Německo, ze dne 17. 4. 2014, sp. zn. 331 Ls 102 Js 213/14-47/14, který nabyl právní moci dne 11. 4. 2015, byl J. D. uznán vinným trestným činem nedovoleného dovozu omamných látek v nikoli malém množství v souběhu s trestným činem nedovoleného obchodování s omamnými látkami v nikoli malém množství podle § 1, § 3, § 29 odst. 1 č. 2, § 30 odst. 1 č. 4 německého zákona o omamných prostředcích (BtMG) a § 25 odst. 2, § 52 německého trestního zákoníku (StGB) a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let a dvou měsíců.

2. Podle skutkových zjištění Okresního soudu Aachen se J. D. předmětné trestné činnosti v podobě trestného činu obchodu s omamnými látkami dopustil v podstatě tím, že

dne 28. 2. 2014 byli obviněný společně s obviněnou T. kolem 12:45 hod. na spolkové dálnici č. 4 na úrovni dálniční křižovatky A. podrobeni kontrole spolkovými policisty, když obviněný řídil osobní motorové vozidlo, zatímco obviněná byla spolujezdkyně, přičemž s sebou nevezli žádná zavazadla, když obviněná T., mající základní znalost německého jazyka, policistům vysvětlila, že obvinění jedou z P. do E. v Belgii, poté co bylo vozidlo kvůli absenci zavazadel prohledáno, byla zajištěna igelitová taška nacházející se na zadním sedadle, v níž se nacházela nepoškozená krabice s pracím práškem s nápisem „Grand Maximo Colour“, přičemž v krabici se kromě zbytkového množství pracího prášku (368,6 gramů) nacházely zajištěné drogy v množství 90,4 gramů metamfetaminu („Crystal Meth“) s obsahem účinné látky 67,2 %, což odpovídá množství účinné látky nejméně 60,2 gramů báze metamfetaminu, když oba obvinění byli osloveni a najati jako řidiči s tím, že měli ve vzájemné součinnosti střídáním se při řízení přepravit drogy z Česka do Belgie, kde by byli kontaktováni odběrateli, které jmenovitě neznali a ani neznali jejich telefonní číslo, jimiž měli být navedeni na místo předání, přičemž konečná odměna za dodávku ještě nebyla vyčíslena, avšak obviněnému D. byla poskytnuta záloha na benzín ve výši 250 €, když kromě toho si oba obvinění slibovali finanční výhody nebo drogy pro vlastní potřebu, které však dosud nedostali.

3. Dne 28. 5. 2019 byl Ministerstvem spravedlnosti České republiky podán ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, o tom, že se na výše citované odsouzení rozsudkem Okresního soudu Aachen, Spolková republika Německo, ze dne 17. 4. 2014, sp. zn. 331 Ls 102 Js 213/14-47/14, který nabyl právní moci dne 11. 4. 2015, ve vztahu k osobě J. D. hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

4. Nejvyšší soud předmětnou věc přezkoumal a shledal, že jsou v daném případě splněny všechny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 citovaného zákona.

5. Předně je třeba konstatovat, že podle § 4a odst. 3 citovaného zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

6. Z podaného návrhu, jakož i obsahu připojeného spisového materiálu přitom jednoznačně vyplývá, že J. D. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku). Za daného stavu jsou tak splněny všechny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 citovaného zákona.

7. V posuzované věci však pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 citovaného zákona svědčí i podmínky materiální povahy, neboť odsouzený J. D. se dopouštěl úmyslné trestné činnosti, k jejímuž stíhání je Česká republika zavázána mimo jiné i mezinárodními úmluvami. Společenská škodlivost trestné činnosti odsouzeného je přitom zvyšována zejména charakterem návykové látky, kterou odsouzený za účelem dosažení vlastního obohacení převážel do cizího státu, jakož i vysokou mírou její koncentrace. Pominout přitom nelze ani trestní minulost odsouzeného, který byl na území České republiky již opakovaně pravomocně odsouzen, když v jednom případě, který není dosud zahlazen, mu byl za drogovou trestnou činnost ukládán již nepodmíněný trest odnětí svobody. Ve vztahu k druhu a výměře uloženého trestu lze konstatovat, že odsouzenému byla za předmětné jednání, jímž byl pravomocně uznán vinným rozsudkem Okresního soudu Aachen, uložena sankce odpovídající právnímu řádu České republiky, konkrétně citelnější nepodmíněný trest odnětí svobody. Za tohoto stavu tak lze dovodit, že v daném případě byly splněny všechny zákonné podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení J. D. příslušným soudem Spolkové republiky Německo hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

8. Ze shora uvedených důvodů tak Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky zcela vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. 6. 2019

JUDr. Antonín Draštík

předseda senátu

Vypracoval

JUDr. Tomáš Durdík

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru