Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 65/2013Usnesení NS ze dne 28.05.2013

HeslaPrávní styk s cizinou
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:11.TCU.65.2013.1
Dotčené předpisy

§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994 Sb.


přidejte vlastní popisek

11 Tcu 65/2013-9

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 28. května 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky D. T., rozsudkem Obvodového soudu Regensburg, Spolková republika Německo, ze dne 24. 4. 2012, sp. zn. 20 Ls 107 Js 10193/06, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Obvodového soudu Regensburg byl D. T. uznán vinným trestnými činy krádeže ve spolčení ve třech případech a pokusem o krádež ve spolčení a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou let.

Trestné činnosti se dopustil podle zjištění jmenovaného soudu tím, že

1. Podle společného plánu činu a v úmyslu ponechat si vozidlo pro sebe, odcizil jinak odsouzený M. Š. v blíže neznámé době dne 25. 4. 2006 mezi 0.45 hodin a 6.30 hodin v E. H.-Str., R., odstavené osobní motorové vozidlo VW Golf, poškozeného E. J., zatímco odsouzený T. toto vozidlo odvezl na hranici. Hodnota vozu byla 10.000 EUR.

2. V blíže nezjistitelné době mezi 18. 6. 2006, 23.55 hodina 19. 6. 2006, 7.30 hodin odcizil spolu s jinak stíhanými K. a S. v E. H. S. u nemovitosti č. ... v R. odstavené osobní motorové vozidlo Audi A4 Cabrio poškozené O. R. v hodnotě přibližně 25.000,00 EUR.

3. Dne 30. 6. 2006 asi ve 02.15 hodin se spojil s jinak stíhaným O. K. a neznámým spolupachatelem za účelem, aby v D. Str. E., D. odcizil uzamčené motorové vozidlo VW Passat, poškozeného M. W. Když se odsouzený pokusil společně s neznámým spolupachatelem otevřít dveře, spustilo se poplachové zařízení vozu, proto se vzdálili. Hodnota vozu je 10.000 EUR.

4. V již blíže nezjistitelné době mezi 30. 5. 2006, 23.15 hodina 31. 5. 2006, 7.15 hodin odcizil jinak stíhaný K. podle společného plánu činu ve W.s. u nemovitosti č. ..., D., motorové osobní vozidlo Octavia Combi, poškozené J. B. Druhý jinak stíhaný M. Š. a odsouzený dávali pozor. V souladu se společným plánem činu jinak stíhaný M. Š. jel s vozidlem, odsouzený byl spolujezdcem.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený D. T. je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutků, které vykazují znaky trestných činů i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně vlastnického práva. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména se dopustil trestné činnosti opakovaně, spolu s dalšími spolupachateli), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona.

Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. května 2013

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru