Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 60/2001Usnesení NS ze dne 24.10.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:11.TCU.60.2001.1

přidejte vlastní popisek

11 Tcu 60/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 24. října 2001 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl takto:

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občanky České republiky R. H., rozsudkem Zemského soudu v Düsseldorfu ze dne 16. 9. 1997, sp. zn. Kls 613 Js 1508/96, Spolková republika Německo, a to pro trestný čin napomáhání při obchodování s omamnými látkami v nikoli malém množství ve dvaceti případech podle § 29a odst. 1 č. 2, odst. 2, § 31 zákona o omamných prostředcích, § 27, § 53, § 54 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let a devíti měsíců.

Odůvodnění:

Rozsudkem Zemského soudu v Düsseldorfu ze dne 16. 9. 1997, sp. zn. Kls 613 Js 1508/96, Spolková republika Německo, jenž nabyl právní moci dne 24. 9. 1997, byla R. H. uznána vinnou trestným činem napomáhání při obchodování s omamnými látkami v nikoli malém množství ve dvaceti případech podle § 29a odst. 1 č. 2, odst. 2, § 31 zákona o omamných prostředcích, § 27, § 53, § 54 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo. Uvedeného trestného činu se dle zjištění soudu dopustila tím, že se v době od 27. 10. 1996 do 24. 11. 1996 spolupodílela na obchodu s kokainem, provozovaném spoluodsouzeným de P. v jeho bytě na ul. H. v D., kdy v této době nejméně ve dvaceti případech získali od dalších osob vždy 70 - 100 g kokainu, který se spoluodsouzenými de P. a A. rozporcovali do „psaníček“ po půl a jednom gramu a následně jej v tomto balení prodávali přes mřížované dveře bytu celkem asi padesáti konzumentům. Tímto způsobem prodali cca 50 g kokainu denně. Vlastní spotřeba drogy odsouzenými a jejich návštěvami byla cca 20 g denně. Nákup drog zajišťoval z většiny sám de P., pouze v jeho nepřítomnosti obě odsouzené, prodej potom prováděli všichni tři. Uvedeným způsobem prodali v listopadu 1996 kokain mimo jiné tehdy šestnáctileté konzumentce. Získaný kokain měl ve všech případech obsah účinné látky Cocainhydrochloridu nejméně 60%, dne 24. 11. 1996 měl k prodeji připravený kokain podíl účinné látky mezi 73% a 85%.

Za tento trestný čin byla R. H. odsouzena k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let a devíti měsíců.

Dne 24. 8. 2001 pod sp. zn. 3650/2000-MO-M podalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen „zákon“), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německého soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky. Návrh byl posléze doplněn podáním ze dne 10. 10. 2001 a jeho vady byly odstraněny podáním ze dne 22. 10. 2001.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl podle § 384a tr. ř. Nejvyšší soud ČR. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud ČR na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzená je občankou České republiky, která byla odsouzena cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. Odsouzená se dopustila velmi závažného trestného činu, k jehož stíhání je Česká republika zavázána mezinárodními smlouvami. Svým jednáním napomáhala v distribuci značného množství omamných látek (dohromady cca 1 kg kokainu) uživatelům, z toho nejméně v jednom případě mladistvé osobě. Byl jí také uložen poměrně vysoký nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona, týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu, jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. října 2001

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru