Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 59/2008Usnesení NS ze dne 16.01.2009

EcliECLI:CZ:NS:2009:11.TCU.59.2008.1

přidejte vlastní popisek

11 Tcu 59/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 16. ledna 2009 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl takto:

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky A. P., rozsudkem Zemského soudu ve Würzburgu, Spolková republika Německo, ze dne 31. 7. 2007, sp. zn. 5 KLs 862 Ja 2027/07, který nabyl právní moci dne 31. 7. 2007, a to pro trestný čin úmyslného nedovoleného dovozu omamných látek ve větším množství v souběhu s pomocí s nedovoleným obchodováním s omamnými látkami ve větším množství podle §§ 1 odst. 1, 3 odst. 1 č. 1, 29 odst. 1 č. 1, 29a odst. 1 č. 2, 30 odst. 1 č. 4 německého zákona o omamných látkách a §§ 27 a 52 německého trestního zákoníku, k trestu odnětí svobody v trvání čtyř let a tří měsíců.

Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu ve Würzburgu ze dne ze dne 31. 7. 2007 byl A. P. uznán vinným trestným činem úmyslného nedovoleného dovozu omamných látek ve větším množství v souběhu s pomocí s nedovoleným obchodováním s omamnými látkami ve větším množství a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání čtyř let a tří měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Zemského soudu ve Würzburgu tím, že večer dne 15. 1. 2007 prohrál svůj měsíční plat ve výši 15 000 Kč v b. klubu J. Po této prohře byl zoufalý, protože neviděl žádnou možnost, jak během následujícího měsíce uživí svou rodinu. Tato okolnost přivedla odsouzeného k jemu do té doby neznámému muži, který mu nabídl výdělečný obchod. Odsouzený měl odjet do Nizozemí, zde převzít balíček a předat jej v B. tomuto muži. Na dotaz bylo odsouzenému sděleno, že obsahem balíčku budou omamné látky. Odměnou mu bylo slíbeno 1 000 € a paušál na nepředvídatelné výdaje ve výši 200 €. Dále měl obdržet kokain pro svou potřebu. Odsouzený s touto cestou souhlasil, od známého si půjčil osobní vůz zn. Škoda, a dopoledne dne 24. 1. 2007 odjel do A., kam dorazil pozdního odpoledne dne 25. 1. 2007. Okolo 20.30 hodin se v A. na hlavním nádraží setkal s jemu neznámým mužem, který z přineseného batohu předal odsouzenému modrou tašku s omamnými látkami a uložil ji do kufru vozidla odsouzeného. Odsouzený dále obdržel balíček s kokainem pro vlastní potřebu. Bezprostředně před zpáteční jízdou si z tohoto kokainu šňupnul asi 0,3 gramu. V blíže neurčeném čase v noci z 25. 1. 2007 na 26. 1. 2007 převezl obdržené omamné látky z Nizozemí do Spolkové republiky Německo. Jednalo se o 9 500 tablet extáze o hmotnosti 2 309,5 gramu a 6,7 gramu kokainu. Tyto omamné látky tak vědomě a záměrně dovezl dne 26. 1. 2007 kolem 10.30 hodin do oblasti B. odpočívadla a benzínové stanice u H.-S., v oblasti obce K., kde byly omamné látky objeveny při policejní kontrole a odsouzený byl zadržen. Odsouzený věděl, že omamné látky byly určeny k dalšímu prodeji za účelem zisku. 2 309,5 g tablet extáze obsahovalo 891,5 g účinné látky MDMA-hydrochloridu. Kokain obsahoval 5,48 g kokainhydrochloridu. Odsouzený neměl povolení Spolkového úřadu pro léčiva a zdravotní produkty, které je pro daný objem nezbytné.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 1. 12. 2008, pod č. j. 2279/2008–MOT–T/5, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen „zákon“), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německým soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený A. P. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený A. P. se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu na ochraně společnosti a lidí před možným ohrožením, které vyplývá z nekontrolovaného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Jednal přitom v takovém rozsahu (převezl přes hranice velké množství omamné látky), že již lze tuto jeho trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. ledna 2009

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru