Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tcu 58/2005Usnesení NS ze dne 04.08.2005

EcliECLI:CZ:NS:2005:11.TCU.58.2005.1

přidejte vlastní popisek

11 Tcu 58/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 4. srpna 2005 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl takto:

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky M. K., rozsudkem Obvodového soudu v Nordhornu, Spolková republika Německo, ze dne 11. 12. 2003, sp. zn. 5 Ls 606 Js 30587/03 (83/03), a to pro trestné činy společného nedovoleného dovozu omamných látek v nemalém množství a nedovoleného obchodování s omamnými látkami v nemalém množství podle § 1, § 3, § 29a odst. 1 č. 2, § 30 odst. 1 č. 4 zákona o omamných prostředcích, § 25 odst. 2, § 52 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, k trestu odnětí svobody v trvání dvou let a tří měsíců.

Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Obvodového soudu v Nordhornu, Spolková republika Německo, ze dne 11. 12. 2003, sp. zn. 5 Ls 606 Js 30587/03 (83/03), jenž nabyl právní moci ve vztahu k M. K. dne 19. 7. 2004, byl jmenovaný uznán vinným trestnými činy společného nedovoleného dovozu omamných látek v nemalém množství a nedovoleného obchodování s omamnými látkami v nemalém množství podle § 1, § 3, § 29a odst. 1 č. 2, § 30 odst. 1 č. 4 zákona o omamných prostředcích, § 25 odst. 2, § 52 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, za které byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou let a tří měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se podle zjištění soudu dopustil tím, že v noci z 9. na 10. 7. 2003 společně s bratrem M. K. jeli osobním motorovým vozidlem registrační značky z Č. r. do D. v H., kde M. K. zakoupil 1 497 g marihuany s podílem THC ve výši 161,7 g. Látku ve 28 balíčcích ovinutých hnědou lepící páskou uschovali za obložením dveří vozidla a nastoupili cestu zpět. Kolem 16.10 hod. přicestovali přes dálnici č. 30 opět na území S. r. N. Během následující celní kontroly byla látka nalezena a zajištěna. Její větší část byla určená k prodeji s výnosem zisku.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německého soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl Nejvyšší soud České republiky. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Konečně pak podle § 4 odst. 3 téhož zákona, jestliže Nejvyšší soud rozhodne o uznání rozsudku podle odstavce 1 nebo o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů podle odstavce 2, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. Odsouzený M. K. se dopustil závažné úmyslné trestné činnosti, k jejímuž stíhání je Česká republika zavázána i mezinárodními úmluvami. Je přitom nutno přihlédnout zejména k velkému množství převážené látky (cca 1,5 kg marihuany s podílem THC 10,8%) Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen již poměrně citelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. srpna 2005

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru